Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Gratyfikacja z okazji Kolejarza wyniesie 200 zł plus dodatkowo 350 zł. Razem 550 zł brutto.

Ogłoszenia

Aktualności

Komunikat prasowy dot. europejskiej inicjatywy obywatelskie "Unia Płac"

Szanowni Państwo!
Komisja Krajowa NSZZ ”Solidarność”-80, organizacji związkowej o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszającej pracowników wszystkich branż i zawodów, będącej jednocześnie spadkobiercą tradycji pierwszej Solidarności z okresu sierpnia ’80 informuje o rozpoczęciu w Polsce zbierania podpisów obywateli RP na listach poparcia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Unia Płac”.
Uprzejmie informujemy, że w związku z powyższym na terenie Polski odbędą się wydarzenia inicjujące publiczną zbiórkę podpisów oraz kampanię społeczną poświęconą problematyce rozbieżności w zarobkach pomiędzy krajami starej „15” a Europą Środkową reprezentowaną przez ośmiu sygnatariuszy tego projektu tj. komitet obywatelski złożony z przedstawicieli: Węgier, Estonii, Łotwy, Bułgarii, Polski, Chorwacji, Słowacji i Rumunii.

Zasady rozdziałów środków na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników PKP Cargo S.A. Śląskiego Zakładu Spółki z dniem 01.09.2017 r.

1. Dla pracowników PKP CARGO S.A. Śląskego Zakładu Spółki wynagradzanych wg ZUZP podwyżka wynagrodzenia zasadniczego średnio na Jednego zatrudnionego, w przeliczeniu na pełne etaty, według stanu zatrudnienia na dzień 01 września 2017 r. wynosić będzie 165 zł brurto, w tym 40 zł brutto dla każdego zatrudnionego w związku z koniecznością dostosowania stawek wynagrodzenia zasadniczego zawartej w ZUZP.

2. Podwyżką wynagroczeria zasadniczego, ponad kwotę 40 zł będą objęć pracownicy według stanu zatrudnień a na dzień 1 września 2017 r. Minimalna kwota dla każdego zatrudnionego pracownika wynosi 140,00 zł, (wyjątek pracownicy przemianowani 130,00 zł) z wyłączeniem osób:

1) wobec których wdrożone zostały procedury rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu pracy,
2) pozostającym w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
3) z którymi umowa o pracę zostanie rozważana do dnia 31 grudnia 2017 r . w związku z złożonym wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron,
4) zatrudnionym na podstawie umowy na okres próbny,
5) kierowanym na świadczenie rehabilitacyjne lub rentę.

Władze krajowe Związku S80 apelują i zapraszają do udziału we wspólnej inicjatywie pt. “Zmniejszajmy różnice w wynagrodzeniach i nierówności ekonomiczne, które dzielą UE”

Władze krajowe związku podejmują się udziału w inicjatywach służących z jednej strony dla dobra pracowników a z drugiej zwiększeniu rozpoznawalności związku w przestrzeni publicznej. Nasze wewnętrzne podziały doprowadziły do częstego mylenia S80 z różnymi tworami, będącymi tylko nieudolną kopią i czerpiącymi korzyści z naszej tradycji. Zwracamy się do was z apelem o liczne poparcie tej inicjatywy przez Was, Wasze Rodziny i znajomych.

POROZUMIENIE pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna zawarte w dniu 26 czerwca 2017 roku

W związku z żądaniem płacowym z dnia 23 marca 2017r., zgłoszonym w trybie Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań Stron Ponadzakładowego Układu Zatorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych z unia 17 kwietnia 2003 r w wyniku negocjacji prowadzonych w ramach dialogu społecznego, Strony ustalają, co następuje:

1. Z dniem 1 września 2017 r. zostanie wdrożona podwyżka wynagrodzeń według następujących zasad:

1) Dla pracowników PKP CARGO S.A wynagradzanych wg ZUZP podwyżka wynagrodzenia zasadniczego średnio na jednego zatrudnionego, w przeliczeniu na pełne etaty, według stanu zatrudnienia na dzień I września 2017 r.. wynosić będzie 165 zł brutto, w tym 40 zł brutto dla każdego zatrudnionego w związku z koniecznością dostosowania stawek wynagrodzenia zasadniczego do Tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego zawarte, w ZUZP. Pochodne od wynagrodzenia zasadniczego zostaną zabezpieczone na szczeblu Spółki.

Pismo PIP w sprawie kontroli w Śląskim Zakładzie Spółki PKP Cargo S.A.

"W odpowiedzi na Pański wniosek o kontrolę w PKP Cargo S.A. Zakładzie Śląskim Spółki w Tarnowskich Górach, który wpłynął do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w dniu 26.05.2017r. dotyczący „urlopów dodatkowych” dla pracowników stacji Pawłowice Górnicze informuję, iż z powodu rozległego jego zakresu zakończenie rozpoczętych czynności kontrolnych przewidziane zostało do dnia 20.07.2017r.

Dla rozstrzygnięcia wskazanej sprawy nie jest wystarczająca jedynie sama interpretacja przepisów ZUZP w zakresie „urlopów dodatkowych”, ale przede wszystkim wykazanie, że na ich podstawie pracownikom takie urlopy przysługują, co niesie za sobą obowiązek analizy czasu pracy zatrudnionych na stacji Pawłowice Górnicze pracowników przynajmniej za okres kilku ostatnich miesięcy. Ponieważ ilość dokumentacji do analizy jest znaczna, a ponadto zakresem kontroli objęto również inne kwestie – również istotne i wymagające analizy dokumentacji – stąd też konkretne stanowisko w temacie wniosku możliwe jest do przekazania dopiero po zakończeniu całości kontroli, tj. do wskazanego powyżej terminu.

O wyniku kontroli w zakresie przedmiotowego wniosku zostanie Pan poinformowany odrębnym pismem po jej zakończeniu."

Pismo dotyczące weryfikacji praw kierowania maszynistów PKP Cargo S.A. Śląskiego Zakładu Spółki

Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie weryfikacji praw kierowania pracowników zatrudnionych na stanowisku maszynistów w Śląskim Zakładzie Spółki  PKP Cargo S.A.

Problem związany jest z licznymi skargami drużyn trakcyjnych, chodzi między innymi o tzw. „brak rąk do pracy na lokomotywach spalinowych”, skarg maszynistów mających udokumentowane oraz niezatajone podwójne prawo kierowania którzy są nadmiernie eksploatowani na lokomotywach spalinowych.

Weryfikując prawa kierowania pozyskamy liczne grono pracowników obsługujących zarówno lokomotywy spalinowe jak i elektryczne, ponieważ na obecną chwilę często zdarzają się przypadki świadomych zaniechań dotyczących utraty autoryzacji przez maszynistów.

Chcę podkreślić, iż powyższa weryfikacja ma pozytywny aspekt dla poprawy płynności i warunków pracy na lokomotywach spalinowych i elektrycznych.

Proszę o przedstawienie wyników weryfikacji w rozbiciu na poszczególne sekcje, oraz o pisemne udzielenie odpowiedzi na powyższe pismo.

Odpowiedź centali Spółki PKP Cargo na pismo z dnia 23.03.2017r. dotyczące systemu wynagrodzeń oraz jazdy " pilotowanej " na konkretnych odcinkach linii.

" W nawiązaniu do pism Pana Przewodniczącego z dnia 23.03.2017 r. w sprawie warunków pracy i płacy w PKP CARGO S.A. oraz wprowadzenia zmiany do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy uprzejmie wyjaśniam: Ustalenie wynagrodzenia pracownika zgodnie z rodzajem wykonywanej pracy, kwalifikacjami wymaganymi przy jej wykonywaniu, przy uwzględnieniu ilości i jakości świadczonej pracy, w myśl przepisów art. 78 § 1 Kodeksu pracy oraz § 26 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, należy do uprawnień pracodawcy. Dyrektor zakładu Spółki, w ramach posiadanych kompetencji i budżetu, w tym funduszu premiowego, posiada możliwość w uzasadnionym przypadku zmienić zaszeregowanie bądź doraźnie wyróżnić finansowo pracowników, w szczególności z tytułu realizacji dodatkowych zadań.

Składniki naliczania wynagrodzenia maszynisty

Ze względu na liczne skargi dotyczące niejsności obliczeniowych w systemie wynagrodzeń maszynistów PKP Cargo, zostala opracowana przez NSZZ Solidarność 80 Cargo Rybnik "legenda" objaśniająca system naliczeń.

Odpowiedź na pismo dotyczące żądania płacowego.

Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa

CCLR.072.18.2017.1

Do:

Organizacje Związkowe będące Stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna

W nawiązaniu do pisma z dnia 23.03.2017 r. w sprawie żądania wdrożenia z dniem 1 maja 2017 r. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładach PKP CARGO S.A., Zarząd PKP CARGO S.A. w pełni zdaje sobie sprawę z przyjętego przez Spółkę zobowiązania wzrostu wynagrodzeń, o którym mowa w Pakcie Gwarancji Pracowniczych - Umowie dotyczącej Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP CARGO zawartej w dniu 2 września 2013 roku.

Dnia 23.03.2017r. w Warszawie odbyło się spotkanie organizacji związkowych żądających wdrożenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładach PKP CARGO S.A

Niżej podpisane organizacje związkowe żądają wdrożenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładach PKP CARGO S.A. z dniem 1 maja 2017 roku w wysokości 340 zł do wynagrodzenia zasadniczego przeciętnie na jednego zatrudnionego na stan 1 maja 2017 r. Wnosimy o udzielenie odpowiedzi w terminie 10 dni roboczych. W przypadku niespełnienia żądania w terminach określonych w Porozumieniu zawartym w dniu 17 kwietnia 2003 roku pomiędzy Związkiem Pracodawców Kolejowych a Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi w sprawie Wzajemnych Zobowiązań Stron Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców nasze organizacje rozpoczną spór zbiorowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236 z1991r.)