Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Dnia 29.05.2017r. w siedzibie PKP Cargo w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące podniesienia wynagrodzenia zasadniczego. Propozycja zarządu Spółki PKP Cargo - 90 złotych od lipca, 140 złotych od września. Związki nie zgodzily się z propozcją. kolejne rozmowy odbędą się dnia 26.06.2017r.

Ogłoszenia

Aktualności

Pismo dotyczące weryfikacji praw kierowania maszynistów PKP Cargo S.A. Śląskiego Zakładu Spółki

Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie weryfikacji praw kierowania pracowników zatrudnionych na stanowisku maszynistów w Śląskim Zakładzie Spółki  PKP Cargo S.A.

Problem związany jest z licznymi skargami drużyn trakcyjnych, chodzi między innymi o tzw. „brak rąk do pracy na lokomotywach spalinowych”, skarg maszynistów mających udokumentowane oraz niezatajone podwójne prawo kierowania którzy są nadmiernie eksploatowani na lokomotywach spalinowych.

Weryfikując prawa kierowania pozyskamy liczne grono pracowników obsługujących zarówno lokomotywy spalinowe jak i elektryczne, ponieważ na obecną chwilę często zdarzają się przypadki świadomych zaniechań dotyczących utraty autoryzacji przez maszynistów.

Chcę podkreślić, iż powyższa weryfikacja ma pozytywny aspekt dla poprawy płynności i warunków pracy na lokomotywach spalinowych i elektrycznych.

Proszę o przedstawienie wyników weryfikacji w rozbiciu na poszczególne sekcje, oraz o pisemne udzielenie odpowiedzi na powyższe pismo.

Odpowiedź centali Spółki PKP Cargo na pismo z dnia 23.03.2017r. dotyczące systemu wynagrodzeń oraz jazdy " pilotowanej " na konkretnych odcinkach linii.

" W nawiązaniu do pism Pana Przewodniczącego z dnia 23.03.2017 r. w sprawie warunków pracy i płacy w PKP CARGO S.A. oraz wprowadzenia zmiany do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy uprzejmie wyjaśniam: Ustalenie wynagrodzenia pracownika zgodnie z rodzajem wykonywanej pracy, kwalifikacjami wymaganymi przy jej wykonywaniu, przy uwzględnieniu ilości i jakości świadczonej pracy, w myśl przepisów art. 78 § 1 Kodeksu pracy oraz § 26 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, należy do uprawnień pracodawcy. Dyrektor zakładu Spółki, w ramach posiadanych kompetencji i budżetu, w tym funduszu premiowego, posiada możliwość w uzasadnionym przypadku zmienić zaszeregowanie bądź doraźnie wyróżnić finansowo pracowników, w szczególności z tytułu realizacji dodatkowych zadań.

Składniki naliczania wynagrodzenia maszynisty

Ze względu na liczne skargi dotyczące niejsności obliczeniowych w systemie wynagrodzeń maszynistów PKP Cargo, zostala opracowana przez NSZZ Solidarność 80 Cargo Rybnik "legenda" objaśniająca system naliczeń.

Odpowiedź na pismo dotyczące żądania płacowego.

Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa

CCLR.072.18.2017.1

Do:

Organizacje Związkowe będące Stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna

W nawiązaniu do pisma z dnia 23.03.2017 r. w sprawie żądania wdrożenia z dniem 1 maja 2017 r. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładach PKP CARGO S.A., Zarząd PKP CARGO S.A. w pełni zdaje sobie sprawę z przyjętego przez Spółkę zobowiązania wzrostu wynagrodzeń, o którym mowa w Pakcie Gwarancji Pracowniczych - Umowie dotyczącej Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP CARGO zawartej w dniu 2 września 2013 roku.

Dnia 23.03.2017r. w Warszawie odbyło się spotkanie organizacji związkowych żądających wdrożenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładach PKP CARGO S.A

Niżej podpisane organizacje związkowe żądają wdrożenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładach PKP CARGO S.A. z dniem 1 maja 2017 roku w wysokości 340 zł do wynagrodzenia zasadniczego przeciętnie na jednego zatrudnionego na stan 1 maja 2017 r. Wnosimy o udzielenie odpowiedzi w terminie 10 dni roboczych. W przypadku niespełnienia żądania w terminach określonych w Porozumieniu zawartym w dniu 17 kwietnia 2003 roku pomiędzy Związkiem Pracodawców Kolejowych a Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi w sprawie Wzajemnych Zobowiązań Stron Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców nasze organizacje rozpoczną spór zbiorowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236 z1991r.)

 

Dotyczy: Zmiany w systemie zarządzania oraz warunków wynagrodzenia.

W związku z obejmowanym przeze mnie stanowiskiem wiceprzewodniczącego ds. PKP CARGO Krajowego Sekretariatu Kolejarzy "Solidarność" '80 oraz reprezentanta zatrudnionych pracowników, zrzeszonych w naszej organizacji pragnę zwrócić się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z treścią poniższego pisma.
W trosce o dobro przyszłości Spółki PKP Cargo S.A. chciałbym zwrócić uwagę na aktualny stan firmy oraz niepokojące liczne odejścia pracowników spowodowane osiągnięciem wieku emerytalnego, a także złym stanem zdrowia. W związku z powyższym można zaobserwować niedobór kadry na stanowiskach fizycznych, takich jak: rewidenci, ustawiacze, pracownicy utrzymania i napraw taboru, odprawiacze pociągów, operatorzy handlowi, pracownicy manewrwi oraz maszyniści. Pełniąc funkcję maszynisty pojazdów trakcyjnych często spotykam się z opinią wymienionych grup pracowniczych, która jednoznacznie wskazuje iż obecna sytuacja i związane z nią warunki są wyjątkowo niekorzystne dla przyszłości Spółki PKP Cargo S.A..
Jako zakład pracy stanowimy stabilne miejsce zatrudnienia. Jednakże odważę się stwierdzić, iż w dalszym ciągu jesteśmy reliktem przeszłości, który traci na atrakcyjności zatrudnienia w odniesieniu do rozrastających się konkurencyjnych kolejowych spółek przewozowych.

Prośba o zmianę zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Załączniku nr 14 „Rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby”

Analiza przepisów dotyczących jazdy pilotowanej na wyżej wymienionym odcinku, pozwala na dokonanie zmian w zapisach ZUZP nie będąc w sprzeczności postanowieniami Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-l), gdzie nie występuje zapis nakładający obowiązek stosowania obsady dwuosobowej w ruchu towarowym na odcinku, na którym miarodajne pochylenie jest większe niż 15 %o na długości 1000 metrów, i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05 1966r. w sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonywane przez przynajmniej dwie osoby (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288). Problem dotyczy prowadzenia ruchu pociągu po torze numer „2”, tor numer „1” został zrewitalizowany, promil wzniesienia dla pociągu wjeżdżającego pod pochyły profil linii został zmniejszony, ruch pociągów prowadzony jest bez ograniczeń dotyczących jazdy pilotowanej.

Zakładowe Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów NSZZ

W wyniku głosowania funkcję na kadencję 2017r. - 2021r. w NSZZ Solidarność 80 , Organizacji Zakładowej przy PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki otrzymują:

Roman Ryszewski - przewodniczący

Bolesław Teododorowski - wiceprewodniczący

Zbigniew Klusek - wiceprzewodniczący

Danuta Dziech - wiceprzewodnicząca

Dariusz Wandel - wiceprzewodniczący

Małgorzata Góryńska   - skarbnik

Marcin Dziech - sekretarz

Henryk Mikułka , Andrzej Zebut - członkowie zarządu


KOMISJA REWIZYJNA:

Martuszewska Anna - przewodnicząca komisji

Ostolski Krzysztof  - wiceprzewodniczący komisji

Peikert Grzegorz, Baldy Jolanta - członkowie komisji

Delegaci 2017r. na Zakładowe Zebranie Delegatów

W wyniku tajnego głosowania delegatami na Zakładowe Zebranie Delegatów zostali wybrani:

 

Baldy Jolanta

Dziech Danuta

Dziech Marcin

Góryńska Małgorzata

JędrasikJan

Klusek Zbigniew

Martuszewska Anna

Mikułka Henryk

Ostolski Krzysztof

Peikert Grzegorz

Ryszewski Roman

Skąpski Stanisław

Teodorowski Bolesław

Wandel Dariusz

Wilczek Piotr

Zebut Andrzej

 

Zawiadomienie o terminach posiedzeń podzespołów roboczych powołanych na Zespole Trójstronnym ds. Kolejnictwa.

W nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa z dnia 23 stycznia 2017 r., uprzejmie informuję, Ze spotkania podzespołów roboczych powołanych na posiedzeniu Zespołu w dniu 1 czerwca 2016 r. odbędą się w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie, zgodnie z poniższym zestawieniem:

  1. podzespół ds. bezpieczeństwa 15 lutego 2017 r., godzina 10.00, sala „B", budynek „B”,
  2. podzespół ds. przewozów pasażerskich — 16 lutego 2017 r., godzina 9.00, sala „A” budynek „B”,
  3. podzespół ds. majątkowych — 16 lutego 2017 r., godzina 12.00, sala „A” budynek „B”,
  4. podzespół ds. infrastruktury — 23 lutego 2017 r., godzina 10.00, sala „A”, budynek „B”.