Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
W siedzibie PKP Cargo S.A. w Warszawie zapadły decyzje dotyczące podwyżek dla pracowników Spółki, strony zatrzymały naegocjacje i ustaliły wysokość podwyżek na kwotę 165 złotych do wynagrodzenia zasadniczego na każdego zatrudnionego pracownika.

Ogłoszenia

Aktualności

POROZUMIENIE pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna zawarte w dniu 26 czerwca 2017 roku

W związku z żądaniem płacowym z dnia 23 marca 2017r., zgłoszonym w trybie Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań Stron Ponadzakładowego Układu Zatorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych z unia 17 kwietnia 2003 r w wyniku negocjacji prowadzonych w ramach dialogu społecznego, Strony ustalają, co następuje:

1. Z dniem 1 września 2017 r. zostanie wdrożona podwyżka wynagrodzeń według następujących zasad:

1) Dla pracowników PKP CARGO S.A wynagradzanych wg ZUZP podwyżka wynagrodzenia zasadniczego średnio na jednego zatrudnionego, w przeliczeniu na pełne etaty, według stanu zatrudnienia na dzień I września 2017 r.. wynosić będzie 165 zł brutto, w tym 40 zł brutto dla każdego zatrudnionego w związku z koniecznością dostosowania stawek wynagrodzenia zasadniczego do Tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego zawarte, w ZUZP. Pochodne od wynagrodzenia zasadniczego zostaną zabezpieczone na szczeblu Spółki.

Pismo PIP w sprawie kontroli w Śląskim Zakładzie Spółki PKP Cargo S.A.

"W odpowiedzi na Pański wniosek o kontrolę w PKP Cargo S.A. Zakładzie Śląskim Spółki w Tarnowskich Górach, który wpłynął do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w dniu 26.05.2017r. dotyczący „urlopów dodatkowych” dla pracowników stacji Pawłowice Górnicze informuję, iż z powodu rozległego jego zakresu zakończenie rozpoczętych czynności kontrolnych przewidziane zostało do dnia 20.07.2017r.

Dla rozstrzygnięcia wskazanej sprawy nie jest wystarczająca jedynie sama interpretacja przepisów ZUZP w zakresie „urlopów dodatkowych”, ale przede wszystkim wykazanie, że na ich podstawie pracownikom takie urlopy przysługują, co niesie za sobą obowiązek analizy czasu pracy zatrudnionych na stacji Pawłowice Górnicze pracowników przynajmniej za okres kilku ostatnich miesięcy. Ponieważ ilość dokumentacji do analizy jest znaczna, a ponadto zakresem kontroli objęto również inne kwestie – również istotne i wymagające analizy dokumentacji – stąd też konkretne stanowisko w temacie wniosku możliwe jest do przekazania dopiero po zakończeniu całości kontroli, tj. do wskazanego powyżej terminu.

O wyniku kontroli w zakresie przedmiotowego wniosku zostanie Pan poinformowany odrębnym pismem po jej zakończeniu."

Pismo dotyczące weryfikacji praw kierowania maszynistów PKP Cargo S.A. Śląskiego Zakładu Spółki

Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie weryfikacji praw kierowania pracowników zatrudnionych na stanowisku maszynistów w Śląskim Zakładzie Spółki  PKP Cargo S.A.

Problem związany jest z licznymi skargami drużyn trakcyjnych, chodzi między innymi o tzw. „brak rąk do pracy na lokomotywach spalinowych”, skarg maszynistów mających udokumentowane oraz niezatajone podwójne prawo kierowania którzy są nadmiernie eksploatowani na lokomotywach spalinowych.

Weryfikując prawa kierowania pozyskamy liczne grono pracowników obsługujących zarówno lokomotywy spalinowe jak i elektryczne, ponieważ na obecną chwilę często zdarzają się przypadki świadomych zaniechań dotyczących utraty autoryzacji przez maszynistów.

Chcę podkreślić, iż powyższa weryfikacja ma pozytywny aspekt dla poprawy płynności i warunków pracy na lokomotywach spalinowych i elektrycznych.

Proszę o przedstawienie wyników weryfikacji w rozbiciu na poszczególne sekcje, oraz o pisemne udzielenie odpowiedzi na powyższe pismo.

Odpowiedź centali Spółki PKP Cargo na pismo z dnia 23.03.2017r. dotyczące systemu wynagrodzeń oraz jazdy " pilotowanej " na konkretnych odcinkach linii.

" W nawiązaniu do pism Pana Przewodniczącego z dnia 23.03.2017 r. w sprawie warunków pracy i płacy w PKP CARGO S.A. oraz wprowadzenia zmiany do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy uprzejmie wyjaśniam: Ustalenie wynagrodzenia pracownika zgodnie z rodzajem wykonywanej pracy, kwalifikacjami wymaganymi przy jej wykonywaniu, przy uwzględnieniu ilości i jakości świadczonej pracy, w myśl przepisów art. 78 § 1 Kodeksu pracy oraz § 26 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, należy do uprawnień pracodawcy. Dyrektor zakładu Spółki, w ramach posiadanych kompetencji i budżetu, w tym funduszu premiowego, posiada możliwość w uzasadnionym przypadku zmienić zaszeregowanie bądź doraźnie wyróżnić finansowo pracowników, w szczególności z tytułu realizacji dodatkowych zadań.

Składniki naliczania wynagrodzenia maszynisty

Ze względu na liczne skargi dotyczące niejsności obliczeniowych w systemie wynagrodzeń maszynistów PKP Cargo, zostala opracowana przez NSZZ Solidarność 80 Cargo Rybnik "legenda" objaśniająca system naliczeń.

Odpowiedź na pismo dotyczące żądania płacowego.

Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa

CCLR.072.18.2017.1

Do:

Organizacje Związkowe będące Stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna

W nawiązaniu do pisma z dnia 23.03.2017 r. w sprawie żądania wdrożenia z dniem 1 maja 2017 r. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładach PKP CARGO S.A., Zarząd PKP CARGO S.A. w pełni zdaje sobie sprawę z przyjętego przez Spółkę zobowiązania wzrostu wynagrodzeń, o którym mowa w Pakcie Gwarancji Pracowniczych - Umowie dotyczącej Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP CARGO zawartej w dniu 2 września 2013 roku.

Dnia 23.03.2017r. w Warszawie odbyło się spotkanie organizacji związkowych żądających wdrożenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładach PKP CARGO S.A

Niżej podpisane organizacje związkowe żądają wdrożenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładach PKP CARGO S.A. z dniem 1 maja 2017 roku w wysokości 340 zł do wynagrodzenia zasadniczego przeciętnie na jednego zatrudnionego na stan 1 maja 2017 r. Wnosimy o udzielenie odpowiedzi w terminie 10 dni roboczych. W przypadku niespełnienia żądania w terminach określonych w Porozumieniu zawartym w dniu 17 kwietnia 2003 roku pomiędzy Związkiem Pracodawców Kolejowych a Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi w sprawie Wzajemnych Zobowiązań Stron Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców nasze organizacje rozpoczną spór zbiorowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236 z1991r.)

 

Dotyczy: Zmiany w systemie zarządzania oraz warunków wynagrodzenia.

W związku z obejmowanym przeze mnie stanowiskiem wiceprzewodniczącego ds. PKP CARGO Krajowego Sekretariatu Kolejarzy "Solidarność" '80 oraz reprezentanta zatrudnionych pracowników, zrzeszonych w naszej organizacji pragnę zwrócić się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z treścią poniższego pisma.
W trosce o dobro przyszłości Spółki PKP Cargo S.A. chciałbym zwrócić uwagę na aktualny stan firmy oraz niepokojące liczne odejścia pracowników spowodowane osiągnięciem wieku emerytalnego, a także złym stanem zdrowia. W związku z powyższym można zaobserwować niedobór kadry na stanowiskach fizycznych, takich jak: rewidenci, ustawiacze, pracownicy utrzymania i napraw taboru, odprawiacze pociągów, operatorzy handlowi, pracownicy manewrwi oraz maszyniści. Pełniąc funkcję maszynisty pojazdów trakcyjnych często spotykam się z opinią wymienionych grup pracowniczych, która jednoznacznie wskazuje iż obecna sytuacja i związane z nią warunki są wyjątkowo niekorzystne dla przyszłości Spółki PKP Cargo S.A..
Jako zakład pracy stanowimy stabilne miejsce zatrudnienia. Jednakże odważę się stwierdzić, iż w dalszym ciągu jesteśmy reliktem przeszłości, który traci na atrakcyjności zatrudnienia w odniesieniu do rozrastających się konkurencyjnych kolejowych spółek przewozowych.

Prośba o zmianę zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Załączniku nr 14 „Rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby”

Analiza przepisów dotyczących jazdy pilotowanej na wyżej wymienionym odcinku, pozwala na dokonanie zmian w zapisach ZUZP nie będąc w sprzeczności postanowieniami Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-l), gdzie nie występuje zapis nakładający obowiązek stosowania obsady dwuosobowej w ruchu towarowym na odcinku, na którym miarodajne pochylenie jest większe niż 15 %o na długości 1000 metrów, i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05 1966r. w sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonywane przez przynajmniej dwie osoby (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288). Problem dotyczy prowadzenia ruchu pociągu po torze numer „2”, tor numer „1” został zrewitalizowany, promil wzniesienia dla pociągu wjeżdżającego pod pochyły profil linii został zmniejszony, ruch pociągów prowadzony jest bez ograniczeń dotyczących jazdy pilotowanej.

Zakładowe Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów NSZZ

W wyniku głosowania funkcję na kadencję 2017r. - 2021r. w NSZZ Solidarność 80 , Organizacji Zakładowej przy PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki otrzymują:

Roman Ryszewski - przewodniczący

Bolesław Teododorowski - wiceprewodniczący

Zbigniew Klusek - wiceprzewodniczący

Danuta Dziech - wiceprzewodnicząca

Dariusz Wandel - wiceprzewodniczący

Małgorzata Góryńska   - skarbnik

Marcin Dziech - sekretarz

Henryk Mikułka , Andrzej Zebut - członkowie zarządu


KOMISJA REWIZYJNA:

Martuszewska Anna - przewodnicząca komisji

Ostolski Krzysztof  - wiceprzewodniczący komisji

Peikert Grzegorz, Baldy Jolanta - członkowie komisji