Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Po posiedzeniu zarządu PKP Cargo w dniu 27.08.2021 uchwalono 500 zł premii wypłacone na dzień 10.10.2021 i zwiększenie do 1000 zł na Dzień Kolejarza. Podwyżek w roku 2021 nie będzie. Zarząd po tej decyzji powinien podać się do dymisji.

Ogłoszenia

Aktualności

WNIOSEK O WSZCZĘCIE I PRZEPROWADZENIE KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY DOTYCZĄCYCH WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych w związku z wejściem w życie z dniem 01 sierpnia 2021 r. Protokołu dodatkowego nr 12, zawartego dnia 16 czerwca 2021 r., do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy  dla  Pracowników  Zatrudnionych  przez  Zakłady  PKP  CARGO  Spółka Akcyjna  zawartego  w  dniu  29  października  2004  r.  w  Warszawie, zarejestrowanego w dniu 20 grudnia 2004 r. pod nr U-MLXIII (dalej "Układ"), wobec powzięcia wiedzy o braku realizacji przez Pracodawców -Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna postanowień objętych wyżej powołanym Protokołem dodatkowym,  zwraca  się  o wszczęcie  i  przeprowadzenie  kontroli  w przedmiocie wdrożenia i przestrzegania Protokołu dodatkowego nr 12 do  Układu,  zawartego  w  dniu  16  czerwca  2021  r.,  w  szczególności  w zakresie  zmienionej  "Tabeli  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia zasadniczego",  stanowiącej  załącznik  nr  2  do  Układu,  we  wszystkich Zakładach  Spółki  PKPCARGO  S.A.,  których  lista  znajduje  się  w załączniku do niniejszego pisma.Zgodnie z § 28 ust. 1 Układu, "Pracownikowi przysługuje za wykonaną pracę  miesięczne  wynagrodzenie  zasadnicze,  wynikające  z  jego  kategorii zaszeregowania  i  stawki  miesięcznego  wynagrodzenia    zasadniczego, 
Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17 (pokój 501, 502), tel. 22 4742771, 32722 3575tel. mobile:+48505369284, e-mail: poczta@federacja.infoRegon: 931124603; NIP: 899-21-24-406; KRS: 0000177291 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna,Sąd Gospodarczy VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowegowww.federacja.infoodpowiadającej tej kategorii oraz inne składniki wynagrodzenia określone w Układzie". Natomiast ust. 3 § 28 Układu stanowi, że "Stawki miesięcznego wynagrodzenia    zasadniczego,    odpowiednie    do    grupy    wynagrodzenia zasadniczego,   określaTabela   miesięcznych   stawek   wynagrodzenia zasadniczego, stanowiąca załącznik nr 2 do Układu". Dnia 16 czerwca 2021 r. strony Układu zawarły  Protokół dodatkowy nr 12, który został wpisany do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy w dniu 15 lipca 2021 r. pod nr MLXIII/27. Niniejszym Protokołem dodatkowym zmieniona została między innymi wprowadzona Protokołem dodatkowym nr 11 do Układu, zawartym dnia  20  lipca  2017  r.,  wpisanym  do  rejestru  zakładowych  układów zbiorowych  pracy  w  dniu  17  sierpnia  2017  r. pod  nr  U-MLXIII/24  i dotychczas  obowiązująca  "Tabela  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia zasadniczego".  Jak  wynika  z  analizy  prawnoporównawczej  nowej  "Tabeli miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego"  (dalej  "Tabela"), wprowadzonej  Protokołem  dodatkowymnr  12  do  Układu  z  dotychczas obowiązującą na podstawie Protokołu dodatkowego nr 11 do Układu, Tabelą, miesięczne  stawki  wynagrodzenia  zasadniczego  określone  w  Tabeli wprowadzonej  Protokołem  dodatkowym  nr  12  do  Układu  są  wyższe  niż dotychczasowe,  a  zatem  korzystniejsze  dla  pracowników.  Sąd  Najwyższy stwierdził w uchwale z dnia 15 września 2004 r., sygn. akt III PZP 3/04, że wejście w życie mniej korzystnych dla pracowników postanowień układu (co może wynikać z upoważnień ustawowych, zastąpienia przez nowy układ lub zmiany  dotychczasowego  układu  w  drodze  protokołu  dodatkowego -przy czym nowe postanowienia nie mogą być mniej korzystne od ustawowych i wykonawczych przepisów prawa pracy, albo z wcześniej zawartej umowy o pracę, której warunki są bardziej korzystne niż wynikające z nowego układu) nie  powoduje  automatycznego  przekształcenia  treści  istniejących  już stosunków pracy. Postanowienia nowego układu stosuje się wprost do nowo nawiązanych  stosunków  pracy,  zaś  wprowadzenie  do  treści  istniejących stosunków  pracy  mniej  korzystnych  dla  pracowników  postanowień  tego 
Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17 (pokój 501, 502), tel. 22 4742771, 32722 3575tel. mobile:+48505369284, e-mail: poczta@federacja.infoRegon: 931124603; NIP: 899-21-24-406; KRS: 0000177291 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna,Sąd Gospodarczy VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowegowww.federacja.infoukładu,  wymaga  wypowiedzenia  im  dotychczasowych  warunków  umów  o pracę.  A  zatem  zmiana  dotychczasowego  Układu  w  drodze  protokołu dodatkowego,   polegająca   na   wprowadzeniu   korzystniejszych   dla pracownikówpostanowień Układu powoduje zmianę stosunków pracy i nie wymaga wypowiadania dotychczasowych warunków umów o pracę. Powyższe stanowisko wynika z art. 18 § 1 i 2 k.p. w zw. z art. 9 § 1 k.p. Po myśli powołanych wyżej przepisów Kodeksu pracy, postanowienia umów o pracę, mniej  korzystne  dla  pracownika  niż  postanowienia  układów  zbiorowych pracy  są  nieważne.  Zamiast  nich  stosuje  się  odpowiednie  postanowienia układów  zbiorowych  pracy.  Mając  na  względzie  powyższe  wszyscy Pracodawcy objęci Układem powinni wdrożyć z  dniem  01  sierpnia  2021  r.  i stosować  bezpośrednio  do  istniejących  stosunków  pracy  korzystniejsze aniżeli postanowienia umów o pracę, postanowienia Protokołu dodatkowego nr 12 do Układu, wpisanego do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy  w  dniu  15lipca 2021 r. pod numerem MLXIII/27, w tym zmienioną "Tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego".  Federacja  Związków  Zawodowych  Maszynistów  Kolejowychwnosi,  w razie  stwierdzenia  naruszenia  przepisów  prawa  pracy,  o  nakazanie Pracodawcom  wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, wynikającego ze zmienionej "Tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego"oraz na podstawie  art.  29  ust.  2  pkt  3)  w  zw.  z  art.  29  ust.  1  ustawy  z  dnia  13 kwietnia  2007  r.  o  Państwowej  Inspekcji  Pracy,  o  udzielenie  informacji  o wynikach kontroli w poszczególnych Zakładach Spółki PKP CARGO S.A. i podjętych decyzjach.

Ankieta dotycząca podwyżki wynagrodzeń

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Pracownicy PKP CARGO S.A.

Zbliża się termin spotkania na którym strony ZUZP w PKP CARGO S.A. podejmą rozmowy dotyczące podwyżki wynagrodzeń. Datę spotkania wyznaczono na dzień 30 sierpnia 2021 roku. Wszyscy odczuwamy jak bardzo pogorszyła się nasza sytuacja finansowa, można powiedzieć, że pogarsza się coraz bardziej z każdym dniem. Jest to wynikiem rekordowej inflacji i galopady cen z jednej strony z drugiej zaś trudnej sytuacji spółki. Żaden z tych czynników nie jest spowodowany winą pracowników. Na  pierwszą przyczynę opuśćmy kurtynę milczenia z uwagi na jej polityczny charakter. Każdy z nas ma zapewne swój pogląd na sposób rządzenia krajem przez obecną ekipę. Jeżeli chodzi o drugą to w sposób dla nas oczywisty jest ona wynikiem katastrofalnego wręcz sposobu zarządzania spółką przez obecny zarząd. O niespotykanej w giełdowej historii PKP CARGO S.A. nieudolności w procesie zarządzania FZZMK informowała zarówno Radę Nadzorczą Spółki jak i Premiera RP . Rezultat tych interwencji jest żaden. Zarząd trwa bo „trwa mać” a efekty tego trwania odczuwa większość pracowników. Na domiar złego zarząd próbuje przerzucić odpowiedzialność za sytuację w spółce na pracowników. Używa się argumentów że jesteśmy zbyt mało elastyczni, albo że układ zbiorowy pracy zbyt pro pracowniczy, lub że efektywność pracowników byle jaka.
Prawda jest taka, że pracownik wykonuje pracę w taki sposób jak mu ją zorganizuje pracodawca, a  najlepsze wyniki spółka osiągała przy obecnych zapisach układu. Nie jest też tak, że ZUZP nie wymaga zmian. FZZMK zgłaszała i nadal podtrzymuje zgłoszone propozycje dotyczące podwyższenia nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej, a przede wszystkim zmian w postanowieniach układu dotyczących przebudowy systemu wynagrodzeń traktując ten element materii układowej jako fundament do zbudowania spójnego projektu. Wyżej wymienione okoliczności nie pozostają zatem bez wpływu na zbliżające się rozmowy dotyczące podwyżek wynagrodzeń.
Już w marcu bieżącego roku wystąpiliśmy do wszystkich organizacji związkowych będącymi stroną ZUZP z inicjatywą spotkania w celu podjęcia wspólnych działań dotyczących wykonania przez zarząd spółki zobowiązania wynikającego z zapisów Paktu Gwarancji Pracowniczych dotyczącego corocznego wzrostu wynagrodzeń, który został złamany przez Zarząd PKP CARGO S.A. w roku 2020.

Niestety z ubolewaniem stwierdzamy, że nie wszystkie organizacje podjęły naszą inicjatywę. Biorąc pod uwagę radykalne zubożenie naszych budżetów domowych spowodowanych powyższymi przyczynami, Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych uważa za konieczne przeprowadzenie tzw. twardych negocjacji płacowych.

Z tych też powodów zwracamy się do państwa z apelem i zarazem prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Państwa odpowiedzi pozwolą na sprecyzowanie zakresu żądań  będą także bardzo pomocne w prowadzeniu negocjacji z Zarządem Spółki. W celu udzielenia odpowiedzi należy wziąć udział w ankiecie zawierającej trzy proste pytania . Aby wziąć udział w ankiecie należy kliknąć w ten link:

 

www.profitest.pl/s/42547/4JSl1vLg

 

 lub skopiować go do przeglądarki internetowej. Ankieta jest oczywiście anonimowa i ma charakter sondażowy. Do udziału zapraszamy wszystkich pracowników PKP CARGO S.A. bez względu na przynależność związkową. Prosimy też o udostępnianie.

 

1. Czy zgodzisz się na jednorazową gratyfikację jako rekompensatę za brak systemowej podwyżki w roku 2020.

2. Czy jesteś za jednorazową gratyfikacją za brak podwyżki systemowej w roku 2021 i przeniesieniem negocjacji płacowych na rok 2022  z jednoczesnym ustaleniem daty jej wdrożenia i początkowej kwoty wyjściowej na poziomie 300 zł. do wynagrodzenia zasadniczego.

3. Czy jesteś za przeprowadzeniem akcji protestacyjnych w razie braku realizacji żądań płacowych .

Porozumienie płacowe. Rozmowy wstrzymane do 30.06.2021

Stop manipulacji

Zarząd PKP CARGO S.A. w dniu 19 stycznia 2021 r. podjął uchwałę w której informuje pracowników którzy skorzystają z przysługujących im uprawnień emerytalnych i podpiszą z pracodawcami stosowne porozumienia w okresie od 1 stycznia do 28 lutego, że zachowają prawo do odprawy emerytalnej i rentowej, a także nagrody jubileuszowej w pełnej wysokości zgodnie z przepisami wewnątrzzakładowymi. Sama uchwała jak i głoszone przez pion pracowniczy informacje, o preferencyjnych warunkach odbieramy jako należące do gatunku tzw. radosnej twórczości Zarządu.

List otrzymany w ramach podziękowań.

List otrzymany od naszego kolegi i członka związku w ramach podziękowania za pomoc w walce o prawdę, obrazujący trud i wytrwałość ze strony samego pracownika, przewodniczącego związków Solidarność 80 oraz mecenasa związków zawodowych Solidarność  80 w walce o uczciwość. Analizując treść pisma jak i historię sprawy pada natomiast pytanie dlaczego zastępca Naczelnika Sekcji w Gliwicach zajmujący się sprawami eksploatacji przyjął bierną postawę w sprawie pozostawiając pracownika samego sobie i w najłatwiejszy dla siebie sposób zawieszając go w czynnościach oraz przysądzając mu bezpodstawnie winny nie wkładając wysiłku w ratowanie maszynisty, co miało negatywny wpływ na dalszy rozwój jego kariery zawodowej jak i stabilność sytuacji rodzinnej.

Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach - odpowiedź na pismo dotyczące niezgodności w związku z łamaniem prawa pracowników złożone z ramienia Związku Zawodowego Solidarność 80

W nawiązaniu do pisma z dnia 22.08.2020r. i odpowiadając na Pańskie wnioski o podjęcie czynności kontrolno-nadzorczych w PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie w Tarnowskich Górach infor muję, że wszelkie czynności z nimi związane zakończone zostały w dniu 17.09.2020r. Jak wskazano w poprzednim piśmie, w dniu 20.08.2020r. omówiono z pracodawcą dokonane w trak cie kontroli ustalenia doręczając protokół z kontroli. Pracodawca skorzystał z przysługującego mu prawa do wniesienia zastrzeżeń do treści dokumentu (art. 31 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy) – ustalono termin dla tych czynności do dnia 27.08.2020r. Z uwagi na ustawowy obowiązek, inspektor pracy przeprowadzający kontrolę zobowiązany był zba dać wniesione zastrzeżenia, a w przypadku stwierdzenia ich zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzu pełnić odpowiednią część protokołu (art. 31 ust. 6 ww. ustawy). W dniu 17.09.2020r. okazano praco dawcy pisemną odpowiedź na wniesione przez niego zastrzeżenia, które z uwagi na brak merytorycz nych przesłanek nie zostały uwzględnione, co oznaczało pozostawienie treści protokołu z kontroli z dnia 20.08.2020r. bez dokonywania w nim zmian. Rozpoczęte w ww. Zakładzie w dniu 30.07.2020r. czynności kontrolne zostały przedłużone z uwagi na konieczność rozszerzenia pierwotnie przyjętego ich zakresu. Pierwotny ich zakres oparty został o Pańskie dwa wnioski - z dnia 22.06.2020r. (wpłynął w dniu 03.07.2020r.) i z dnia 29.06.2020r. (wpłynął przekazany z Głównego Inspektoratu Pracy w dniu 08.07.2020r.), później jednak rozszerzony o przesyłane pocztą elektroniczną bezpośrednio do Okręgowego Inspektoratu Pracy (OIP) w Katowicach dodatkowego wnioski i dokumenty. Dokumenty te nazywane ,,uzupełnieniami" do Pańskiego wniosku z dnia 22.06.2020r. przesyłał NSZZ „Solidarność 80" w dniach 28 i 29.07.2020r. oraz 07.08.2020r. - podpisane były przez Bolesława Teodorowskiego i przesyłane w większości z tele fonu komórkowego.

Propozycja wprowadzenia zmian dotyczących ZUZP przez pracodawcę na które strony związkowe między innymi Solidarność 80 nie wyrażają zgody.

Zarząd PKP CARGO S.A. uprzejmie informuje, ze Strona Pracodawcy występuje z inicjatywą o rozpoczęcie rokowań nad wprowadzeniem zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zaktady PKP CARGO Spółka Akcyjna zawartego w dniu 29 pazdziernika 2004 roku. W związku z powyższym zapraszam umocowanych Przedstawicieli wszystkich Sygnatariuszy Układu na bezpośrednie rokowania, które odbędą się 5 listopada 2020 roku w siedzibie Spółki w Warszawie. Szczegóły dotyczące miejsca i godziny rozpoczęcia spotkania zostaną potwierdzone odrębnym pismem. Jednocześnie proszę o zapoznanie się z załączonym zestawieniem obszarów ZUZP, które Strona Pracodawcy rekomenduje do objęcia rokowaniami w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w obowiązujących regulacjach.

Wysokość świadczenia świątecznego w CT ŚLĄSKIM

Dnia 24.09.2020 na posiedzeniu Komisji Socjalnej ustalone zostały kwoty świadczeń świątecznych jakie w tym roku otrzymają pracownicy Śląskiego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A. Będą to kwoty w przedziale 700, 740, 780 złotych w zależności od wysokości dochodu na członka rodziny.

Pismo FZZMK skierowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów do Pana Jacka Sanina Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Aktywów Państwowych

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministów 15 września 2020r.

Szanowny Panie Premierze, W związku z utratą pozycji rynkowej i radykalnym spadkiem pracy w Spółce PKP CARGO S.A. oraz w oparciu o informacje dotyczące sytuacji Spółki, przekazane przez Zarząd w dniu 9 marca 2020 roku, w trosce o stabilność miejsc pracy i wynagrodzenia pracowników, organizacje związkowe, wszczęły w dniu 12 marca 2020 roku dialog społeczny, zgodnie z Porozumieniem w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Organizacje związkowe, poinformowały jednocześnie, że brak zawarcia porozumienia w ramach dialogu spowoduje podjęcie przez związki zawodowe sporu zbiorowego. Minęło pół roku, a Zarząd nie zrobił nic w kierunku zawarcia porozumienia. Nie podjął nawet rozmów w tej sprawie, argumentując to sytuacją spowodowaną przez COVID-19, nadużywając jednocześnie tego argumentu w odniesieniu do sytuacji Spółki.