Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Po posiedzeniu zarządu PKP Cargo w dniu 27.08.2021 uchwalono 500 zł premii wypłacone na dzień 10.10.2021 i zwiększenie do 1000 zł na Dzień Kolejarza. Podwyżek w roku 2021 nie będzie. Zarząd po tej decyzji powinien podać się do dymisji.

Niepokojące nastroje w PKP Cargo S.A.

28 sierpnia 2020r. Odbyła się wideokonferencja Zarządu PKP CARGO S.A. ze związkami zawodowymi. Zarząd przedstawił sytuację w PKP CARGO S.A. oraz przyczyny tego stanu. Wskazane zostały też kierunki, które zadaniem Zarządu poprawią sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa tj. zastosowanie „nieświadczenia pracy” w miejscach gdzie nastąpił spadek pracy lub pracy nie ma, oraz zawarcia stosownych porozumień, które pozwolą na obniżenie normy czasu pracy o 10% dla wybranych stanowisk nierobotniczych od 15 września 2020. FZZMK zadała pytanie czy rozważane są zmiany organizacyjne w strukturze Grupy PKP CARGO S.A. skutkujące zmniejszeniem ilości spółek zależnych.

Pismo FZZMK z dnia 24.08.2020 do Prezesa PKP Cargo S.A. Pana Czesława Warsewicza


W związku z ukazaniem się w dniu 20.08.2020 roku na portalu „Bankier.pl” informacji przekazanej przez Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. o dokonywanej redukcji zatrudnienia o blisko 800 osób w grupie PKP CARGO jak i dynamizacji tego procesu w trzecim kwartale bieżącego roku Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych oświadcza, że nie uczestniczyła w żadnych rozmowach związanych z tą kwestią. Wręcz przeciwnie, uczestniczyliśmy w rozmowach skutkujących zawarciem stosownych porozumień gwarantujących utrzymanie istniejących miejsc pracy poprzez uzyskanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych okupionych obniżoną normą czasu pracy, a co za tym idzie zmniejszeniem wynagrodzenia pracowników.

Wyczerpały się możliwości, pozostaje wywieranie presji na udział spotkaniu, tych którzy nie mają woli. Inicjatywa skrócenia obniżonego czasu pracy.

   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych  PROTEST wsłuchując się w głosy pracowników Śląskiego Zakładu Spółki, reagując na rozgoryczenie naszych Koleżanek i Kolegów, którzy na co dzień sygnalizują nam poprawę sytuacji przewozowej przejawiającą się brakiem zapewnienia pełnych obsad na posterunkach, występującymi nadgodzinami, wycofywaniem pracowników z urlopów wypoczynkowych, pociągami stojącymi na szlaku bez obsady trakcyjnej oraz pogarszającą się ich sytuacją materialną postanowiliśmy wyjść z inicjatywą zorganizowania spotkania z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi działającymi w PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki, w celu podjęcia wspólnych działań zmierzających do skrócenia okresu Porozumienia ograniczającego normę czasu pracy .  
 

Notatka ze spotkania kwartalnego pomiędzy Stronami ZUZP PKP CARGO S.A. w ramach dialogu społecznego Warszawa, 15 lipca 2020 r.

Uczestnicy spotkania: 

- Przedstawiciele Związków Zawodowych – Sygnatariuszy Zakładowego Układu Zbiorowego 

Pracy PKP CARGO S.A., - Członkowie Zarządu PKP CARGO S.A.: 

o Prezes Zarządu – Czesław Warsewicz, o Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników – Zenon Kozendra, o Członek Zarządu ds. Operacyjnych – Witold Bawor, o Członek Zarządu ds. Finansowych – Leszek Borowiec, - Przedstawiciele Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, - Wydział Komunikacji Społecznej. 

Przebieg spotkania: 

Spotkanie otworzył Zenon Kozendra, Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników, który powitał uczestników i poinformował, że ze względu na zaostrzone rygory sanitarne, w sytuacji zagrożenia epidemicznego należy zachować wszelkie konieczne zasady reżimu sanitarnego. Następnie przedstawiony został szczegółowy porządek spotkania: 

1. Aktualna sytuacja PKP CARGO S.A.; 2. Omówienie stanu realizacji Ramowego Porozumienia z 7 maja 2020 w sprawie określenia 

warunków i trybu wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy; 3. Omówienie statusu zatwierdzania ostatniego protokołu dodatkowego do ZUZP; 4. Bieżące sprawy Spółki. 

List Członka Zarządu Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A. Pana Zenona Kozendry do pracowników Spółki PKP CargoS.A.

Szanowni Państwo, Partnerzy Społeczni PKP CARGO S.A., W nawiązaniu do licznych działań podejmowanych wspólnie z Państwem od marca 2020 roku, mających na celu minimalizowanie negatywnego wpływu światowej pandemii COVID-19 na sytuację ekonomiczną PKP CARGO S.A., chciałbym poinformować o otrzymaniu w dniu 26 czerwca 2020 r., z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pierwszej transzy dofinansowania do wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 34,14 mln zł. Środki przekazane PKP CARGO S.A. w ramach powyższej pomocy publicznej przypadają na pierwszy z trzech miesięcznych okresów wnioskowania i odpowiadają jednej trzeciej całej kwoty dofinansowania, o które wnioskowała Spółka (102,42 mln zł).

Przykładowe wyliczenie składników wynagrodzenia przed zmniejszeniem wymiaru etatu oraz po zmniejszeniu o 10% wymiaru etatu

Przykładowe wyliczenie składników wynagrodzenia przed zmniejszeniem wymiaru etatu oraz po zmniejszeniu o 10% wymiaru etatu plik PDF.

POROZUMIENIE W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW 1 TRYBU WYKONYWANIA PRACY W OKRESIE OBNIŻONEGO WYMIARU CZASU PRACY

zawarte w dniu 12 maja 2020 r, w Tarnowskich Górach (zwane dalej „Porozumieniem") pomiędzy: PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładem Spółki z siedzibą w Tarnowskich Górach pod adresem: ul. Piłsudskiego 21, 42 - 600 Tarnowskie Góry, NIP: 645-247-48-57, będącym częŚcią PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027702, NIP: 9542381960, o kapitale zakładowym: 2.239.345.850,00 zł w pełni opłaconym (zwaną dalej „PKP CARGO S.A.” lub „Spółką”), zwanym dalej „Pracodawcą", reprezentowanym przez: Zenon Zemła — Dyrektor Zakładu, Michał Wątroba — Z-ca Dyrektora Zakładu ds. Handlowych, a 1. Zakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki Tarnowskie Góry, 2. Związkiem Zawodowym Kolejarzy Śląskich przy PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki w Tarnowskich Górach, 3. Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych w Polsce PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki Tamowskie Góry, 4. Związkiem Zawodowym Pracowników Kolejowych „PRO-TEST” w Opolu, zwanymi dalej „Organizacjami Związkowymi”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

RAMOWE POROZUMIENIE W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW 1 TRYBU WYKONYWANIA PRACY W OKRESIE OBNIŻONEGO WYMIARU CZASU PRACY

Zawarte w dniu 7 maja 2020 roku w Warszawie (zwane dalej: „Porozumieniem”), pomiędzy: PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027702, NIP: 9542381960, o kapitale zakładowym: 2.239.345.850,00 zł w pełni opłaconym (zwaną dalej „PKP CARGO S.A." lub „Spółką”), reprezentowaną przez: Czesława Warsewicza - Prezesa Zarządu, Zenona Kozendrę - Członka Zarządu - Przedstawiciela Pracowników a 1. Radą Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" PKP CARGO S.A., 2. Federacją Związków Zawodowych Kolejarzy, 3. Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych w Polsce, 4. Federacją Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych, 5. Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Rewidentów Taboru, 6. Związkiem Zawodowym Pracowników Warsztatowych, 7. Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym "Solidarność"- 80, 8. Związkiem Zawodowym Dyżurnych Ruchu Polskich Kolei Państwowych, 9. Związkiem Zawodowym Dyspozytorów Polskich Kolei Państwowych, 10. Związkiem Zawodowym Administracji PKP, 11. Związkiem Zawodowym Kolejarzy w Przemyślu, 12. Międzyzakładową Komisją Związkową Związku Zawodowego "KONTRA" zwanymi dalej „Organizacjami Związkowymi”, zwanymi dalej łącznie „Stronami” Zważywszy, że:

Koronawirus: informacje i zalecenia.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Źle się czujesz, masz gorączkę, kaszlesz, trudno Ci oddychać? Podejrzewasz, że to koronawirus? Zachowaj spokój i dowiedz się, co zrobić.

Jeśli masz takie objawy, jak:

 • katar,
 • stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
 • objawy przeziębieniowe,

zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego lekarza POZ.

Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być również:

 • gorączka,
 • kaszel,
 • duszności i kłopoty z oddychaniem,
 • bóle mięśni i ogólne zmęczenie.

Badania lekarskie pracowników

Ważność badań okresowych wszystkich pracowników została przedłużona – nie ma konieczności wykonywania ich w czasie epidemii. Należy wykonać badania kontrolne po 30-dniowej nieobecności w pracy. Kolejowa Medycyna Pracy umożliwia przeprowadzenie badań wstępnych i kontrolnych po wcześniejszym umówieniu.

BADANIA OKRESOWE

Ważność badań okresowych, których ważność upłynęła po 7 marca została przedłużona o 60 dni po zakończeniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Rozwiązanie dotyczy wszystkich branż i obejmie również pracowników kolei. Nowe przepisy zostały wprowadzone przez nowelizację specustawy dotyczącej zapobieganiu COVID-19. 

BADANIA WSTĘPNE I KONTROLNE

Specustawa dotycząca COVID-19 nie przewiduje zawieszenia badań wstępnych i kontrolnych po dłuższej nieobecności w pracy. Możliwe jest ich przeprowadzenie w innym trybie – w razie konieczności przez innego lekarza lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. 

Przewozy towarowe grup ładunków w 2019 roku

Węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny to towary których kolej przewiozła najwięcej w ubiegłym roku. Ta kategoria stanowiła ponad 38% masy towarów przewiezionych koleją. Towary z grupy rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa stanowiły ponad 27% przewiezionej masy. Na trzecim miejscu znalazła się grupa koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej. W 2019 r. wzrosły przewozy w grupach związanych z transportem intermodalnym – o 13% masa towarów nieidentyfikowalnych i o ponad 20% masa maszyn, urządzeń, sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Przewoźnicy towarowi w 2019 r. przetransportowali 236,4 mln ton towarów, zaś praca przewozowa wyniosła 55,9 mld tonokilometrów. Oznacza to wartości odpowiednio niższe o 5,5% i 6,3% w stosunku do 2018 r.

Decyzja Nr.51 Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 7 października 2019 r. w sprawie: podwyższenia stawek dodatku kilometrowego przysługującego pracownikom zespołu drużyn trakcyjnych

Na podstawie § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 Regulaminu Zarządu PKP CARGO S.A. w związku z § 1 pkt 9 Uchwały Nr 328/2018 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 25 września 2018 r. (z późn. zm.) oraz ust. 6 Załącznika nr 12 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna ustalam, co następuje:
§1
Dodatek kilometrowy ustalany jest wg „Tabeli stawek kilometrowych dodatku kilometrowego dla pracowników drużyn trakcyjnych” oraz „Tabeli stawek godzinowych dodatku kilometrowego dla pracowników drużyn trakcyjnych”, zawartych w załączniku do niniejszej Decyzji.
§2
Nadzór nad realizacją niniejszej Decyzji sprawuje Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Centrali PKP CARGO S.A.
§3
1. Traci moc Decyzja Nr 68 Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie: „podwyższenia stawek dodatku kilometrowego przysługującego pracownikom zespołu drużyn trakcyjnych".
2. Decyzja obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2019 roku.

Zasady rozdziału środków na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki z dniem 1 sierpnia 2019 r.

 1.     Podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dokonane będzie z uwzględnieniem przyznanych środków dla Zakładu w wysokości 220 zł brutto na jednego zatrudnionego.
 2.     Akcją podwyżki wynagrodzeń, o której mowa w ust. 1 może być objęty pracownik zatrudniony w dniu 1 sierpnia 2019 r. z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 3i4.
 3.     Podział środków w ramach podwyżki wynagrodzeń dla pracowników objętych ZUZP wynosi 220 zł z tym, że w odniesieniu do pracowników wymienionych poniżej w punktach 1) do 5) maksymalna kwota podwyżki wynosi 150 zł. Dotyczy pracowników, którzy:
 •     pozostają w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
 •     posiadają kary porządkowe, które nie uległy zatarciu,
 •     na skutek wniosku o rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron z pracodawcą, wiążąca strony umowa ulegnie rozwiązaniu do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 •     będąc w okresie przygotowania zawodowego uzupełniają wymagane kwalifikacje zawodowe lub są zatrudnieni na podstawie umowy na okres próbny,
 •     z uwagi na obowiązującą w dniu 01.08.2019r. tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego nie mogą otrzymać wyższej podwyżki.

POROZUMIENIE pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Centralę i Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna zawarte w dniu 19 czerwca 2019 roku

W związku z postulatami dotyczącymi wdrożenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników PKP CARGO S.A. w trybie § 5 Paktu Gwarancji Pracowniczych — Umowy dotyczącej Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. oraz dla pracowników Zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP CARGO z 2 września 2013 r., w wyniku negocjacji Strony ustalają, co następuje:

1. Z dniem 1 sierpnia 2019 r. zostanie wdrożona podwyżka wynagrodzeń według następujących zasad: 1) dla pracowników PKP CARGO S.A. wynagradzanych wg ZUZP wliczanych do stanu zatrudnienia na dzień 1 sierpnia 2019 r. zostaną przyznane środki na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 220 zł brutto średnio na jednego zatrudnionego (w przeliczeniu na pełen etat). Środki na pochodne od wynagrodzenia źaśa.dniczego zostaną zabezpieczone na poziomie budżetu Spółki. 2) dla pracowników wynagradzanych wg • Uchwały Zarządu PKP CARGO S.A. nr 498/2012 (z późn. zm.) wliczanych do stanu zatrudnienia na dzień 1 sierpnia 2019 r. zostanie ustalona wysokość wynagrodzenia miesięcznego na podstawie indywidualnego wskaźnika pracownika i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2015 r. Dodatkowo tej grupie pracowników zostaną przyznane środki na podwyżkę wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 40 zł brutto średnio na jednego zatrudnionego (w przeliczeniu na pełen etat).

2. Szczegółowe zasady podziału środków na podwyżki wynagrodzeń w zakładach Spółki zostaną ustalone w konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi. Podwyżki powinny uwzględniać m.in. indywidualne osiągnięcia pracowników, jakość i efektywność wykonywanych prac, doświadczenie, brak kar porządkowych.

3. W odniesieniu do pracownikóW objętych ZUZP indywidualna podwyżka wynagrodzenia zasadniczego nie może być niższa niż 150 zł i wyższa niż 300 zł. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość podwyżki będzie ustalona z zachowaniem zasady proporcjonalności.

4 Pracownicy, wobec których podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 52 k.p. nie zachowują prawa do podwyżki wynagrodzeń.

Podwyżki dla pracowników PKP Cargo S.A.

Zgodnie z ustaleniami podczas spotkania stron w siedziedzibie Spółki PKP Cargo S.A. w Warszawie dotyczących miedzy innymi podwyżek wynagrodzenia informujemy co następuje:

 • od dnia 01.08.2019 roku wdrożone zostaną podwyżki dla pracowników wynagradzanych zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, wysokość podwyżki wynosić będzie średnio 220 złotych na jednego zatrudnionego, nie mniej niż 150 złotych do wynagrodzenia zasadniczego.
 • od dnia 01.08.2019 roku wdrożone zostaną podwyżki dla pracowników wynagradzanych zgodnie z uchwałą, wysokość podwyżki wynosić będzie średnio 220 złotych na jednego zatrudnionego.

POROZUMIENIE pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna zawarte w dniu 3 kwietnia 2019 r.

Mając na uwadze wyniki PKP CARGO S.A. (dalej: ,, Spółka") oraz zaangażowanie pracowników w realizację zadań, umożliwiające osiągnięcie tych wyników, Strony Porozumienia postanawiają uruchomić jednorazową nagrodę według poniższych zasad:

1. Uprawnionymi do nagrody są pracownicy Spółki spełniający, z zastrzeżeniem ust. 2 — 7, następujące warunki: 1) zatrudnieni w Spółce przed 1 kwietnia 2018 r. i pozostający w zatrudnieniu na dzień zawarcia Porozumienia — otrzymują 100% nagrodę, tj. 700,00 zł brutto; 2) zatrudnieni od 1 kwietnia 2018 r., ale przed 1 października 2018 r. i pozostający w zatrudnieniu na dzień zawarcia Porozumienia — otrzymują 50% nagrody, tj. 350,00 zł brutto; z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pracownicy, którzy w 2018 r. nie wykonywali pracy w Spółce łącznie przez okres co najmniej 180 dni kalendarzowych — otrzymują 50% nagrody, tj. 350,00 zł brutto, z zastrzeżeniem ust. 4 - 5.
3. Osoby zatrudnione w Spółce 1 października 2018 r. i po tej dacie nie posiadają prawa do nagrody.

 

4. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy nagroda przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu.
5. Dla pracowników zatrudnionych w tracie 2018 r. liczba dni niewykonywania pracy ustalana jest proporcjonalnie dla celów ustalenia uprawnień do nagrody.
6. Do okresu niewykonywania pracy nie wlicza się nieobecności w pracy w związku z wypadkiem przy pracy.
7. Nagroda nie przysługuje w przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika lub naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych w 2018 r., skutkującego zmianą warunków zatrudnienia lub wymierzeniem pracownikowi kary porządkowej.
8. Nagroda zostanie wypłacona do dnia 10 kwietnia 2019 r.
9. Strony Porozumienia rekomendują wypłacenie nagrody w spółkach Grupy PKP CARGO na analogicznych zasadach jak w niniejszym Porozumieniu o ile jest to uzasadnione ich sytuacją ekonomiczną.                                                                                        10. Strony ustalają, że rozmowy dotyczące wzrostu wynagrodzeń zgodnie za zapisami § 5 Paktu Gwarancji Pracowniczych Umowy dotyczącej Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez PKP CARGO S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP CARGO z dn. 2 września 2013 r. odbędą się niezwłocznie po konferencji wynikowej za I kwartał 2019 r.

 

Dni otwrte w sekcji Rybnik.

Ostatnimi czasy wzrsta zainteresowanie kolejnictwem przez coraz młodszych. W miniony weekend dzieci z rybnickiej szkoły podstawowej zostały zaproszone przez Pana Romana Ryszewskiego na zwiedzenie sekcji Rybnik. Pan Roman jako doświadczony pracownik i maszynista, miedzy innymi przedstawił losy bedącego chlubą sekcji "Parowozu" stojącego obok budynku , jak i opowowiedział o cieżkiej pracy kolejarzy których patronką jest Święta Katarzyna. Dzieci z zadowoleniem, bardzo milło jak dowiedzieliśmy się od nich samych oraz ich opiekunów spędziły dzień na przygodzie z kolejnictwem uwięczony podarunkami ufundowanymi przez zakład PKP Cargo S.A. jak i Pana Romana Ryszewskiego.

Spotkanie kierownictwa PKP CARGO S.A. Sląskiego Zakładu Spółki z przedstawicielami Organizacji Związków Zawodowych w dniu 26.02.2019 r.

Spotkanie dotyczące nieprawidłowości i  problemów w Śląskim Zakładzie Spółki PKP Cargo S.A. przedstawiało się następująco.

Pan Maciej Krupa - wiceprzewodniczący Nadodrzańskiego Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych z Siedzibą w Kędzierzynie Koźlu przekazał dyrekcji i omówił przekazane zestawienie, w którym porównał przejazdy łączonych awizo z możliwością bezpośrednich przejazdów maszynistów do macierzystej sekcji, trasa w przypadku bezpośrednich przejazdów jest krótsza, zajmuje mniej czasu.

Pan Wiceprzewodniczący dodatkowo zgłosił, że nie otrzymał powiadomienia o terminie spotkania w sprawie pisma dot. czasu pracy maszynistów.

Pan Bolesław Teodorowski — wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność 80 Organizacja Zakładowa przy PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki zwrócił uwagę na nieodpowiednią prace dyspozytorów sekcji CTPS Częstochowa.

Pan Teodorowski poinformował o utrudnionym dostępie do Magazynu w Kluczborku. Osoba która zajmuje się obsługą magazynu nie ma stałych godzin urzędowania co w znacznym stopniu uniemożliwia pracownikom pobieranie rzeczy.

Pismo do PKP Cargo dotyczące podwyżek.

Pan Czesław Warsewicz Prezes Zarządu PKP CARGO S.A

Sekcja Zawodowa NSZZ „Solidarność” Grupy PKP CARGO, Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy i Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce, jako reprezentatywne Związki Zawodowe działające w Spółce PKP CARGO S.A. zgodnie z zapisami par.5 Paktu Gwarancji Pracowniczych wnoszą o wdrożenie z dniem 1 lipca 2019 r. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP CARGO S.A i Spółek Zależnych grupy w wysokości:

 • dla pracowników wynagradzanych zgodnie z zapisami ZUZP w kwocie 380 zł do uposażenia zasadniczego plus pochodne; przeciętnie na jednego zatrudnionego
 • dla pracowników wynagradzanych wg uchwały Zarządu PKP CARGO S.A nr 498/2012 (z poźn.zm.) poprzez ustalenie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2016 r. jako bazowego dla wyliczenia wysokości wynagrodzenia z zastosowaniem indywidualnego wskaźnika.

Pismo do PKP Cargo dotyczące premii.

Szanowny Pan Czesław Warsewicz Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

W związku z podjęciem decyzji o niewypłaceniu Il części premii, wynikającej z przyjętego w PKP CARGO S.A. Pilotażowego programu kwartalnej premii zadaniowej na IV kwartał 2018 niżej podpisane reprezentatywne Centrale Związków Zawodowych wnioskują o przyznanie premii dodatkowej w wysokości 800 złotych na zatrudnionego w Centrali Spółki, Zakładach Spółki i spółkach zależnych, która zostanie wypłacona do 10.04.2019 r.

List Prezesa PKP Cargo S.A. do pracowników

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Od momentu objęcia stanowiska prezesa PKP CARGO S.A. miałem możliwość wielokrotnych
spotkań z Wami i w ich trakcie mówiłem, że najważniejsi w firmie są ludzie. Podkreślałem, że
zależy mi na tym, aby rozwój i sukces PKP CARGO był udziałem każdego z Was, abyśmy mieli
poczucie, że pracujemy na rzecz całej Grupy PKP CARGO, bo w niej tkwi nasza największa
wartość. Gdy pisałem do Was w liście na 100 dni mojego prezesowania, że poza dumą z bycia
kolejarzem w PKP CARGO ważna jest również satysfakcja materialna z pracy, nie były to z
mojej strony puste słowa, ale deklaracja, którą chciałem wcielić w życie. Dlatego z satysfakcją
mogę Wam powiedzieć, że podjęte zostały konkretne działania, których pozytywne skutki
odczują pracownicy w swoich portfelach.

PKP CARGO Porozumienie z 30-10-2018 r.

  POROZUMIENIE pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna zawarte w dniu 30 października 2018 roku

W związku z postanowieniami ust. 7 Porozumienia pomiędzy Stronami Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna 
zawartego w dniu 15 czerwca 2018 roku, Strony ustalają, co następuje:

1. W PKP CARGO S.A. zostanie uruchomiony pilotażowy program kwartalnej premii 
  zadaniowej za IV kwartał 2018 r. na następujących zasadach:
  1) Kwartalną premią zadaniową zostaną objęci wszyscy pracownicy Spółki, 
    z zastrzeżeniem ppkt 5) - 8), o których mowa poniżej.
  2) Warunkiem przyznania pracownikom kwartalnej premii zadaniowej będzie realizacja 
    zadań ogólnofirmowych na poziomie minimum 95% oraz pojedynczego zadania biura 
    Centrali lub zakładu Spółki na poziomie minimum 90%.

POROZUMIENIE pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna zawarte w dniu 15 czerwca 2018 roku

W związku z wszczęciem w dniu 09.04.2018 r. dialogu społecznego w sprawie wdrożenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników PKP CARGO S.A. w trybie Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań Stron Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych z dnia 17 kwietnia 2003 r., w wyniku negocjacji Strony ustalają, co następuje:

1. Z dniem 1 września 2018 r. zostanie wdrożona podwyżka wynagrodzeń według następujących zasad:

 • Dla pracowników PKP CARGO S.A. wynagradzanych wg ZUZP wliczanych do stanu zatrudnienia na dzień 1 września 2018 r. zostaną przyznane środki na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 180,00 zł brutto średnio na jednego zatrudnionego (w przeliczeniu na pełen etat).Środki na pochodne od wynagrodzenia zasadniczego zostaną zabezpieczone na poziomie budżetu Spółki.
 • Dla pracowników wynagradzanych wg Uchwały Zarządu PKP CARGO S.A. nr 498/2012 (z późn. zm.) wliczanych do stanu zatrudnienia na dzień 1 września 2018 r. zostanie ustalona wysokość wynagrodzenia miesięcznego na podstawie indywicfoalnego wskaźnika pracownika i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2013 r. Dodatkowo tej grupie pracowników zostaną przyznane środki na podwyżkę wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 145,00 zł brutto średnio na jednego zatrudnionego (w przeliczeniu na pełen etat).

Pobyt wypoczynkowy z inicjatywy pracodawcy Zakopane 13-15.04.2018

W dniach od 13-15 kwietnia 2018 roku z inicjatywy pracodawcy organizowany jest dla pracowników PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki pobyt wypoczynkowo- rekreacyjny w Ośrodku Wypoczynkowym „Kolejarz" w Zakopanem według załączonego programu.
Powyższa impreza ma charakter integracyjny, w związku z czym zapraszam i zachęcam do wzięcia w niej udziału.
Zapisy przyjmuje Dział Pracowniczy-stanowisko ds. socjalnych w Tarnowskich Górach tel. 327142127 ; 327223303 oraz stanowisko ds. socjalnych w Rybniku tel. 327221144 do dnia 23.03.2018 r.
O uczestnictwie w w/w pobycie decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona.

Podwyższenie limitu zwolnienia dla świadczeń socjalnych – zyskają pracownicy korzystający ze świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS

Świadczenia rzeczowe i pieniężne finansowane przez pracodawcę w ramach środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będą zwolnione z opodatkowania począwszy od 2018 roku do kwoty 1 000 zł rocznie. Zmiana jest bardzo korzystna, limit podniesiono z aktualnego 380 zł.

Wzrośnie również kwota zwolniona w przypadku dopłaty do wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży, obecnie jest 760 zł, a będzie 2 000 zł.

Turniej o Puchar Przewodniczącego Regionu Śląskiego NSZZ Solidarność 80

Dnia 20.01.2018 odbył się turniej o Puchar Przewodniczącego Regionu Śląskiego NSZZ Solidarność 80, pierwsze miejsce zajęła drużyna NSZZ Solidarność 80 przy PKP Cargo , KWK Pniówek - PKP Cargo 0:3, KWK Szczygłowie-PKP Cargo 0:3, PKP Cargo - KWK Bielszowice 4:1, PKP Cargo-KWK Piast 3:1, PKP Cargo-KWK Sośnica 3:1, pierwsze miejsce PKP Cargo 18pkt. drugie miejsce KWK Sośnica 13pkt. trzecie miejsce KWK Bielszowice 10pkt.

Komunikat prasowy dot. europejskiej inicjatywy obywatelskie "Unia Płac"

Szanowni Państwo!
Komisja Krajowa NSZZ ”Solidarność”-80, organizacji związkowej o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszającej pracowników wszystkich branż i zawodów, będącej jednocześnie spadkobiercą tradycji pierwszej Solidarności z okresu sierpnia ’80 informuje o rozpoczęciu w Polsce zbierania podpisów obywateli RP na listach poparcia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Unia Płac”.
Uprzejmie informujemy, że w związku z powyższym na terenie Polski odbędą się wydarzenia inicjujące publiczną zbiórkę podpisów oraz kampanię społeczną poświęconą problematyce rozbieżności w zarobkach pomiędzy krajami starej „15” a Europą Środkową reprezentowaną przez ośmiu sygnatariuszy tego projektu tj. komitet obywatelski złożony z przedstawicieli: Węgier, Estonii, Łotwy, Bułgarii, Polski, Chorwacji, Słowacji i Rumunii.

Zasady rozdziałów środków na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników PKP Cargo S.A. Śląskiego Zakładu Spółki z dniem 01.09.2017 r.

1. Dla pracowników PKP CARGO S.A. Śląskego Zakładu Spółki wynagradzanych wg ZUZP podwyżka wynagrodzenia zasadniczego średnio na Jednego zatrudnionego, w przeliczeniu na pełne etaty, według stanu zatrudnienia na dzień 01 września 2017 r. wynosić będzie 165 zł brurto, w tym 40 zł brutto dla każdego zatrudnionego w związku z koniecznością dostosowania stawek wynagrodzenia zasadniczego zawartej w ZUZP.

2. Podwyżką wynagroczeria zasadniczego, ponad kwotę 40 zł będą objęć pracownicy według stanu zatrudnień a na dzień 1 września 2017 r. Minimalna kwota dla każdego zatrudnionego pracownika wynosi 140,00 zł, (wyjątek pracownicy przemianowani 130,00 zł) z wyłączeniem osób:

1) wobec których wdrożone zostały procedury rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu pracy,
2) pozostającym w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
3) z którymi umowa o pracę zostanie rozważana do dnia 31 grudnia 2017 r . w związku z złożonym wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron,
4) zatrudnionym na podstawie umowy na okres próbny,
5) kierowanym na świadczenie rehabilitacyjne lub rentę.

Władze krajowe Związku S80 apelują i zapraszają do udziału we wspólnej inicjatywie pt. “Zmniejszajmy różnice w wynagrodzeniach i nierówności ekonomiczne, które dzielą UE”

Władze krajowe związku podejmują się udziału w inicjatywach służących z jednej strony dla dobra pracowników a z drugiej zwiększeniu rozpoznawalności związku w przestrzeni publicznej. Nasze wewnętrzne podziały doprowadziły do częstego mylenia S80 z różnymi tworami, będącymi tylko nieudolną kopią i czerpiącymi korzyści z naszej tradycji. Zwracamy się do was z apelem o liczne poparcie tej inicjatywy przez Was, Wasze Rodziny i znajomych.

POROZUMIENIE pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna zawarte w dniu 26 czerwca 2017 roku

W związku z żądaniem płacowym z dnia 23 marca 2017r., zgłoszonym w trybie Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań Stron Ponadzakładowego Układu Zatorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych z unia 17 kwietnia 2003 r w wyniku negocjacji prowadzonych w ramach dialogu społecznego, Strony ustalają, co następuje:

1. Z dniem 1 września 2017 r. zostanie wdrożona podwyżka wynagrodzeń według następujących zasad:

1) Dla pracowników PKP CARGO S.A wynagradzanych wg ZUZP podwyżka wynagrodzenia zasadniczego średnio na jednego zatrudnionego, w przeliczeniu na pełne etaty, według stanu zatrudnienia na dzień I września 2017 r.. wynosić będzie 165 zł brutto, w tym 40 zł brutto dla każdego zatrudnionego w związku z koniecznością dostosowania stawek wynagrodzenia zasadniczego do Tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego zawarte, w ZUZP. Pochodne od wynagrodzenia zasadniczego zostaną zabezpieczone na szczeblu Spółki.

Pismo PIP w sprawie kontroli w Śląskim Zakładzie Spółki PKP Cargo S.A.

"W odpowiedzi na Pański wniosek o kontrolę w PKP Cargo S.A. Zakładzie Śląskim Spółki w Tarnowskich Górach, który wpłynął do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w dniu 26.05.2017r. dotyczący „urlopów dodatkowych” dla pracowników stacji Pawłowice Górnicze informuję, iż z powodu rozległego jego zakresu zakończenie rozpoczętych czynności kontrolnych przewidziane zostało do dnia 20.07.2017r.

Dla rozstrzygnięcia wskazanej sprawy nie jest wystarczająca jedynie sama interpretacja przepisów ZUZP w zakresie „urlopów dodatkowych”, ale przede wszystkim wykazanie, że na ich podstawie pracownikom takie urlopy przysługują, co niesie za sobą obowiązek analizy czasu pracy zatrudnionych na stacji Pawłowice Górnicze pracowników przynajmniej za okres kilku ostatnich miesięcy. Ponieważ ilość dokumentacji do analizy jest znaczna, a ponadto zakresem kontroli objęto również inne kwestie – również istotne i wymagające analizy dokumentacji – stąd też konkretne stanowisko w temacie wniosku możliwe jest do przekazania dopiero po zakończeniu całości kontroli, tj. do wskazanego powyżej terminu.

O wyniku kontroli w zakresie przedmiotowego wniosku zostanie Pan poinformowany odrębnym pismem po jej zakończeniu."

Pismo dotyczące weryfikacji praw kierowania maszynistów PKP Cargo S.A. Śląskiego Zakładu Spółki

Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie weryfikacji praw kierowania pracowników zatrudnionych na stanowisku maszynistów w Śląskim Zakładzie Spółki  PKP Cargo S.A.

Problem związany jest z licznymi skargami drużyn trakcyjnych, chodzi między innymi o tzw. „brak rąk do pracy na lokomotywach spalinowych”, skarg maszynistów mających udokumentowane oraz niezatajone podwójne prawo kierowania którzy są nadmiernie eksploatowani na lokomotywach spalinowych.

Weryfikując prawa kierowania pozyskamy liczne grono pracowników obsługujących zarówno lokomotywy spalinowe jak i elektryczne, ponieważ na obecną chwilę często zdarzają się przypadki świadomych zaniechań dotyczących utraty autoryzacji przez maszynistów.

Chcę podkreślić, iż powyższa weryfikacja ma pozytywny aspekt dla poprawy płynności i warunków pracy na lokomotywach spalinowych i elektrycznych.

Proszę o przedstawienie wyników weryfikacji w rozbiciu na poszczególne sekcje, oraz o pisemne udzielenie odpowiedzi na powyższe pismo.

Odpowiedź centali Spółki PKP Cargo na pismo z dnia 23.03.2017r. dotyczące systemu wynagrodzeń oraz jazdy " pilotowanej " na konkretnych odcinkach linii.

" W nawiązaniu do pism Pana Przewodniczącego z dnia 23.03.2017 r. w sprawie warunków pracy i płacy w PKP CARGO S.A. oraz wprowadzenia zmiany do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy uprzejmie wyjaśniam: Ustalenie wynagrodzenia pracownika zgodnie z rodzajem wykonywanej pracy, kwalifikacjami wymaganymi przy jej wykonywaniu, przy uwzględnieniu ilości i jakości świadczonej pracy, w myśl przepisów art. 78 § 1 Kodeksu pracy oraz § 26 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, należy do uprawnień pracodawcy. Dyrektor zakładu Spółki, w ramach posiadanych kompetencji i budżetu, w tym funduszu premiowego, posiada możliwość w uzasadnionym przypadku zmienić zaszeregowanie bądź doraźnie wyróżnić finansowo pracowników, w szczególności z tytułu realizacji dodatkowych zadań.

  Cargo.pdf

Składniki naliczania wynagrodzenia maszynisty

Ze względu na liczne skargi dotyczące niejsności obliczeniowych w systemie wynagrodzeń maszynistów PKP Cargo, zostala opracowana przez NSZZ Solidarność 80 Cargo Rybnik "legenda" objaśniająca system naliczeń.

Odpowiedź na pismo dotyczące żądania płacowego.

Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa

CCLR.072.18.2017.1

Do:

Organizacje Związkowe będące Stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna

W nawiązaniu do pisma z dnia 23.03.2017 r. w sprawie żądania wdrożenia z dniem 1 maja 2017 r. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładach PKP CARGO S.A., Zarząd PKP CARGO S.A. w pełni zdaje sobie sprawę z przyjętego przez Spółkę zobowiązania wzrostu wynagrodzeń, o którym mowa w Pakcie Gwarancji Pracowniczych - Umowie dotyczącej Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP CARGO zawartej w dniu 2 września 2013 roku.

Dnia 23.03.2017r. w Warszawie odbyło się spotkanie organizacji związkowych żądających wdrożenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładach PKP CARGO S.A

Niżej podpisane organizacje związkowe żądają wdrożenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładach PKP CARGO S.A. z dniem 1 maja 2017 roku w wysokości 340 zł do wynagrodzenia zasadniczego przeciętnie na jednego zatrudnionego na stan 1 maja 2017 r. Wnosimy o udzielenie odpowiedzi w terminie 10 dni roboczych. W przypadku niespełnienia żądania w terminach określonych w Porozumieniu zawartym w dniu 17 kwietnia 2003 roku pomiędzy Związkiem Pracodawców Kolejowych a Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi w sprawie Wzajemnych Zobowiązań Stron Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców nasze organizacje rozpoczną spór zbiorowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236 z1991r.)

 

Dotyczy: Zmiany w systemie zarządzania oraz warunków wynagrodzenia.

W związku z obejmowanym przeze mnie stanowiskiem wiceprzewodniczącego ds. PKP CARGO Krajowego Sekretariatu Kolejarzy "Solidarność" '80 oraz reprezentanta zatrudnionych pracowników, zrzeszonych w naszej organizacji pragnę zwrócić się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z treścią poniższego pisma.
W trosce o dobro przyszłości Spółki PKP Cargo S.A. chciałbym zwrócić uwagę na aktualny stan firmy oraz niepokojące liczne odejścia pracowników spowodowane osiągnięciem wieku emerytalnego, a także złym stanem zdrowia. W związku z powyższym można zaobserwować niedobór kadry na stanowiskach fizycznych, takich jak: rewidenci, ustawiacze, pracownicy utrzymania i napraw taboru, odprawiacze pociągów, operatorzy handlowi, pracownicy manewrwi oraz maszyniści. Pełniąc funkcję maszynisty pojazdów trakcyjnych często spotykam się z opinią wymienionych grup pracowniczych, która jednoznacznie wskazuje iż obecna sytuacja i związane z nią warunki są wyjątkowo niekorzystne dla przyszłości Spółki PKP Cargo S.A..
Jako zakład pracy stanowimy stabilne miejsce zatrudnienia. Jednakże odważę się stwierdzić, iż w dalszym ciągu jesteśmy reliktem przeszłości, który traci na atrakcyjności zatrudnienia w odniesieniu do rozrastających się konkurencyjnych kolejowych spółek przewozowych.

Prośba o zmianę zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Załączniku nr 14 „Rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby”

Analiza przepisów dotyczących jazdy pilotowanej na wyżej wymienionym odcinku, pozwala na dokonanie zmian w zapisach ZUZP nie będąc w sprzeczności postanowieniami Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-l), gdzie nie występuje zapis nakładający obowiązek stosowania obsady dwuosobowej w ruchu towarowym na odcinku, na którym miarodajne pochylenie jest większe niż 15 %o na długości 1000 metrów, i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05 1966r. w sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonywane przez przynajmniej dwie osoby (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288). Problem dotyczy prowadzenia ruchu pociągu po torze numer „2”, tor numer „1” został zrewitalizowany, promil wzniesienia dla pociągu wjeżdżającego pod pochyły profil linii został zmniejszony, ruch pociągów prowadzony jest bez ograniczeń dotyczących jazdy pilotowanej.

Zakładowe Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów NSZZ

W wyniku głosowania funkcję na kadencję 2017r. - 2021r. w NSZZ Solidarność 80 , Organizacji Zakładowej przy PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki otrzymują:

Roman Ryszewski - przewodniczący

Bolesław Teododorowski - wiceprewodniczący

Zbigniew Klusek - wiceprzewodniczący

Danuta Dziech - wiceprzewodnicząca

Dariusz Wandel - wiceprzewodniczący

Małgorzata Góryńska   - skarbnik

Marcin Dziech - sekretarz

Henryk Mikułka , Andrzej Zebut - członkowie zarządu


KOMISJA REWIZYJNA:

Martuszewska Anna - przewodnicząca komisji

Ostolski Krzysztof  - wiceprzewodniczący komisji

Peikert Grzegorz, Baldy Jolanta - członkowie komisji

Delegaci 2017r. na Zakładowe Zebranie Delegatów

W wyniku tajnego głosowania delegatami na Zakładowe Zebranie Delegatów zostali wybrani:

 

Baldy Jolanta

Dziech Danuta

Dziech Marcin

Góryńska Małgorzata

JędrasikJan

Klusek Zbigniew

Martuszewska Anna

Mikułka Henryk

Ostolski Krzysztof

Peikert Grzegorz

Ryszewski Roman

Skąpski Stanisław

Teodorowski Bolesław

Wandel Dariusz

Wilczek Piotr

Zebut Andrzej

 

Zawiadomienie o terminach posiedzeń podzespołów roboczych powołanych na Zespole Trójstronnym ds. Kolejnictwa.

W nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa z dnia 23 stycznia 2017 r., uprzejmie informuję, Ze spotkania podzespołów roboczych powołanych na posiedzeniu Zespołu w dniu 1 czerwca 2016 r. odbędą się w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie, zgodnie z poniższym zestawieniem:

 1. podzespół ds. bezpieczeństwa 15 lutego 2017 r., godzina 10.00, sala „B", budynek „B”,
 2. podzespół ds. przewozów pasażerskich — 16 lutego 2017 r., godzina 9.00, sala „A” budynek „B”,
 3. podzespół ds. majątkowych — 16 lutego 2017 r., godzina 12.00, sala „A” budynek „B”,
 4. podzespół ds. infrastruktury — 23 lutego 2017 r., godzina 10.00, sala „A”, budynek „B”.

UCHWAŁA KK NR 05/10/2016

Komisja Krajowa NSZZ ’’Solidamość"-80 na swym posiedzeniu w dniu 18.10.2016r. uchwala kalendarz wyborczy przeprowadzenia wyborów na lata 2017-2021 w NSZZ ”Solidamość”-80:

 1.     Organizacje zakładowe, międzyzakładowe i koordynacyjne w okresie od 1 lutego 2017 roku do 31 marca 2017 roku
 2.     Regiony w okresie od 1 kwietnia 2017r. do 30 kwietnia 2017r.
 3.     KSWZD od 1 maja 2017r. do 31 maja 2017r.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZU 25-LECIA NSZZ ”SOLIDARNOŚĆ”-80 W DNIU 16 GRUDNIA 2016 R. W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KATOWICACH

Temat Uroczystej Akademii – „Ruch związkowy w Polsce i rola
NSZZ ”Solidarność”-80 w przemianach społeczno – ustrojowych.

P. – prowadzący – Dariusz Niebudek

Początek uroczystości: godz. 09.45

•  Wprowadzenie sztandarów  - prowadzący

•  Hymn państwowy (z odtworzenia/orkiestra górnicza?), uczczenie chwilą ciszy zmarłych członków NSZZ Solidarność-80  - P

•  Oddanie głosu przewodniczącemu Komisji Krajowej – Marek Mnich

• Przywitanie przybyłych gości i podziękowanie Wojewodzie za objęcie patronatem Naszego Jubileuszu – Przewodniczący Regionu Śląskiego Eugeniusz Łuczka

Społeczny Komitet Pamięci Poległych 16 grudnia 1981 roku Górników KWK "Wujek" w Katowicach zaprasza na 35 obchody rocznicy strajku i i pacyfikacji Kopalni Wujek 16 grudnia 2016 r.

Ramowy program obchodów :

16.00   msza św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach przy ul. Pięknej - abp Wiktor Skworc

17.15   formowanie kolumny na placu kościelnym przy ul. Pięknej. Przemarsz kolumny ulicami: Piękną, Parkową, Mikołowską, Brynowską, Ligocką, Gallusa

Uroczystości pod Pomnikiem-Krzyżem Poległych Górników

POROZUMIENIE pomiędzy Stronami Zakładowogo Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna zawarte w dniu 16 listopada 2016 roku.

W związku z zapisami Porozumienia pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna zawartego w dniu 22 czerwca 2016 r Strony ustalają:
1.    Z okazji przypadającego 1 października 2016 r. 15-lecia powstania Spółki zostaną uruchomiono dodatkowe środki na wynagrodzenia z przeznaczeniem na jednorazową nagrodę specjalną dla pracowników PKP CARGO SA zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
2.    Pracownikom będącym w stanie zatrudnienia i posiadającym minimum 1 rok stażu pracy 1 października 2016 r nagroda przysługuje w kwocie 600 zł brutto

Zaproszenie na spotkanie

Nawiązując do ustaleń ze spotkania w dniu 18 października 2016 r., uprzejmie informuję, że odbycie spotkania w dniu 17 listopada 2016 r. nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od PKP CARGO S.A.

W związku z powyższym, w imieniu Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. zapraszam Przedstawicieli Państwa Organizacji na spotkanie w ramach dialogu społecznego oraz sporu zbiorowego wszczętego 2 lipca 2015 r., które odbędzie się 16 listopada 2016 r. (środa) o godzinie 14.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Grójecka 17, sala C/D.

Dnia 18 października bieżącego roku, w Warszawskiej Centrali PKP Cargo S.A. doszło do spotkania Prezesa PKP Cargo S.A. Pana Macieja Andrzeja Libiszewskiego z przedstawicielami związków zawodowych działających przy PKP Cargo S.A.

Tematyka spotkania opierała się o status finansowy spółki PKP Cargo S.A.  jak i możliwości poprawy warunków płacowych oraz gratyfikacyjnych wobec pracowników Spółki. Spotkanie przebiegło w atmosferze wzajemnego zrozumienia stron oraz wspólnych założeń, jak i wniosków dotyczących możliwości poprawy statusu gratyfikacji z okazji zbliżającego się Święta Kolejarza. Pan Prezes Maciej Libiszewski  wyraził aprobatę, oraz wystąpił z prośbą do przedstawicieli związków zawodowych o czas na możliwość analizy sytuacji finansowej oraz wstrzymanie rozmów i decyzji wiążących się z nimi do dnia 17.11.2016 roku, kiedy to będzie gotowy na udzielenie odpowiedzi. Związki zawodowe zgodziły się na przedłużenie prowadzenia rozmów do powyższego terminu który uznano za wiążący dla każdej ze stron.

Biznes Społecznie Odpowiedzialny (CSR) Przewodnik dla Partnerów Społecznych

Wstęp
Ten krótki przewodnik po zagadnieniach związanych z Biznesem Społecznie Odpowiedzialnym (ang. CSR Corporate Social Responsibility) i zrównoważonym rozwoju dedykowany jest dla Parterów Społecznych.
Dlaczego? Ponieważ jestem przekonany, że Związki Zawodowe są ważnym Partnerem w budowaniu odpowiedzialnej firmy i mają szczególny wpływ na jeden z najważniejszych aspektów CSR, jakim jest obszar pracowniczy.
W dziedzinie CSR są przed nami nowe wyzwania, związane m.in.    ze zmianą
ustawodawstwa w zakresie raportowania niefinansowego, które dla    części firm
(m.in. PKP CARGO S.A.) będzie od grudnia 2016 obligatoryjne. Zadania z tym związane będą kontynuacją wcześniejszych inicjatyw w zakresie implementacji i propagowania Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego w Spółce.
Chciałbym zaprosić przedstawicieli Związków Zawodowych do wspierania idei Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego oraz skutecznego wykorzystania szansy, którą CSR oferuje.
Jestem przekonany, że w propagowaniu odpowiedzialności społecznej    biznesu nie może zabraknąć wspólnego budowania Partnerstwa i Dialogu Społecznego, które wspierają zachowanie konkurencyjności, sprzyja rozwojowi biznesowemu oraz zachowaniu miejsc pracy i poprawy w sferze socjalnej.

Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników  Zenon Kozendra.

Pismo dotyczące spotkania Stron ZUZP

PKP CARGO S.A.

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa CCLR.072.37.2016.1

Organizacje Związkowe będące Stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna

 

W imieniu Zarządu PKP CARGO S.A. uprzejmie informuję, że z uwagi na przesunięcie daty publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 r. oraz napięty kalendarz obowiązków Zarządu

Obchody 25 lecia Solidarności 80 w Szczecinie


Uroczyste rozpoczęcie obchodów 25 lecia Solidarności 80 w Szczecinie inaugurowane przez Biskupa, orszak pocztów sztandarowych,orkiestrę dętą oraz przedstawicieli NSZZ "Solidarność" 80 działającej przy PKP Cargo Śląski Zakład Spółki reprezentowanej przez Pana Dariusza Wandel oraz Pana Romana Ryszewskiego.

25 lat NSZZ „Solidarność

Szanowni Państwo, drodzy członkowe z dumą i uniesionym czołem pragniemy oznajmić iż związek zawodowy NSZZ „Solidarność” – 80 obchodzi w tym roku 25- lecie swego istnienia. Pomimo obecnych obchodów 36 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, które dały początek powstania niezależnego ruchu związkowego o nazwie NSZZ Solidarność, wielu działaczy związkowych już ćwierć wieku temu uważało, że porozumienia tzw.”Okrągłego stołu”  z 1989 r. wypaczyły ideę „Solidarności”.

Zatem w 1991 roku powstała NSZZ „Solidarność” z dodanym liczebnikiem 80, symbolizującym protest społeczny z sierpnia 1980 roku.

Odpowiedź związków zawodowych działających przy PKP Cargo S.A. na pismo CTPCz z dnia 26 lipca 2016 roku

W odpowiedzi na pismo nr CTCPz-072-10/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku Związki Zawodowe działające w PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki w Tarnowskich Górach, będące także sygnatariuszami pisma przekazanego kierownictwu zakładu w dniu 26 lipca 2016 roku uprzejmie informujemy, że z uwagi na wcześniej zaplanowane zadania oraz czas potrzebny organom statutowym naszych organizacji związkowych na zapoznanie się z nowym projektem Regulaminu Organizacyjnego PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki w Tarnowskich Górach przesłanym drogą elektroniczną w dniu 26 lipca 2016 roku, termin spotkania proponowany przez pracodawcę nie może być zaakceptowany.

Porozumienie pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna zawarte w dniu 22 czerwca 2016 roku.

W nawiązaniu do ustaleń zapisanych w Porozumieniu pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna z dnia 15 marca 2016r. Strony postanawiają:

1.Odroczyć termin zawarcia porozumienia stanowiącego realizację wystąpienia pokontrolnego OIP w Warszawie z dnia 15 października 2015 roku nr rej. 15298-53101- K047-Ws01/15 oraz zobowiązania, o którym mowa w § 5 „Polityka płacowa” Paktu Gwarancji Pracowniczych zawartego w 2013 roku, do 31.12.2016 r.

2.W terminie do 25 września 2016 r. omówić sytuację eksploatacyjną, finansową i pracowniczą Spółki w oparciu o dane Rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 r.

3.W terminie do 31.12.2016 r. zawrzeć porozumienie w sprawie realizacji postulatów sporu zbiorowego wszczętego w dniu 2 lipca 2015 r.

4.Zarząd Spółki intensywnie pracuje nad poprawą sytuacji kontraktacyjnej, zapewniając o woli utrzymania dotychczasowego zatrudnienia.

 

Stanowiska reprezentatywnych Central Związków Zawodowych Rady Dialogu Społecznego w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marcin Zieleniecki.
W związku z wystąpieniem Pana Ministra z dnia 14 marca 2016 r., znak: SPRM.215.10.3.2016.JP dotyczącym przekazanego stanowiska reprezentatywnych Central Związków Zawodowych Rady Dialogu Społecznego w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, a także koniecznych działań dla efektywnej poprawy ubezpieczeń społecznych w Polsce, uprzejmie informuję, że stanowisko to, jak również stanowisko strony pracodawców jest przedmiotem uzgodnień w ramach prac Rady Dialogu Społecznego, a w szczególności obradującego Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych.

Stanowisko dotyczące sprawy emerytur

Stanowisko rekomendowane przez Stronę pracowników i pracodawców Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych dla Prezydium Rady Dialogu Społecznego.
Strony po przeprowadzeniu długotrwałych i pogłębionych rokowań, co do podstaw i skutków wdrożenia w proponowanym brzmieniu prezydenckiego projektu ustawy emerytalnej, osiągnęły uzgodnienie minimalnego zakresu istotnych zmian, których nie należy opóźniać ze względu na dobro zarówno pracowników, pracodawców jak i aktualnie budżetu i finansów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To uzgodnienie, aczkolwiek nie w pełnym zakresie i niesatysfakcjonujące jest możliwe do realizacji i powinno być dla Rządu, Sejmu, jak i Prezydenta RP podstawą do zmian w projekcie ustawy na etapie procedowania w Sejmie RP.

Rada nadzorcza PKP Cargo powołała w skład zarządu Grzegorza Fingasa, Pawła Olewnika i Jarosława Klasę z dniem 1 kwietnia bieżącego roku.

Rada nadzorcza spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, w dniu 31 marca 2016 r. podjęła uchwały o powołaniu w skład zarządu PKP Cargo z dniem 1 kwietnia 2016 roku pana Grzegorza Fingasa, powierzając mu funkcję członka zarządu ds. handlowych, pana Arkadiusza Pawła Olewnika, powierzając mu funkcję członka zarządu ds. finansowych oraz pana Jarosława Klasę, powierzając mu funkcję członka zarządu ds. operacyjnych.

Grzegorz Fingas jest związany z PKP Cargo od 2008 roku, pełnił m.in. funkcję dyrektora Biura Handlowego spółki, a w latach 2010 - 2013 był członkiem zarządu PKP Cargo International a.s. z siedzibą w Bratysławie.

Arkadiusz Olewnik od marca 2016 roku pełnił w PKP Cargo funkcję dyrektora Biura Kontrolingu Finansowego i Relacji Inwestorskich. Wcześniej był m.in. ekspertem branży infrastrukturalnej i menedżerem w przedsiębiorstwach branży kolejowej.

Sprostowanie dotyczące bezpodstawnych oraz irracjonalnych zarzutów stawianych pod adresem Organizacji Związkowej Solidarność 80 przez NSZZ Solidarność w Tarnowskich Górach.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

W związku z niestosownym zachowaniem się wobec Związku Zawodowego Solidarność 80 przez NSZZ Solidarność w Tarnowskich Górach odnosząc się do pisma Pana Przewodniczącego które zawiera wiele mylnych jak i irracjonalnych stwierdzeń nie posiadających jakiegokolwiek odzwierciedlenia w rzeczywistości, oszczerstw i kłamstw. Natomiast styl jak i forma wystosowanego pisma przez NSZZ Solidarność z Tarnowskich Gór przedstawia niski poziom stylistyczny jak i intelektualny autora owego jakże prymitywnego pisma plamiącego i psującego wizerunek wszystkich Związków Zawodowych których celem jest wspólna walka o dobra pracownika . Pismo obrazujące stan umysłu przewodniczącego oraz jakość NSZZ Solidarność z Tarnowskich Gór świadczy o bardzo kiepskiej sytuacji wewnątrz związku analizując nietrafione posunięcia organizacji NSZZ Solidarność z Tarnowskich Gór. W ostatnim czasie nastąpiło wiele pomówień i oszczerstw pod adresem naszej Organizacji Związkowej Solidarność 80 , powodem nieuzasadnionych oszczerstw jest umacnianie się pozycji NSZZ Solidarność 80 na poziomie Zakładu Śląskiego Spółki jaki i Krajowym oraz jej prężny wzrost i coraz większe poparcie przez pracowników.

Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna zawarte w dniu 15.03.2016.

 Podczas spotkania Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. Pan Maciej Libiszewski złożył deklarację, że wycofuje się z zaplanowanych przez poprzedni Zarząd Spółki działań mających na celu przemieszczenie pracowników z dotychczasowych siedzib w Tarnowskich Górach i Katowicach. Dzisiejsze porozumienie zamyka trudny rozdział,  w którym pracownicy wraz ze związkami zawodowymi podjęły walkę o utrzymanie miejsc pracy. Porozumienie, które niewątpliwie jest sukcesem wszystkich pracowników oraz tych związków zawodowych, które w sposób czynny podejmowały wszelkie działania statutowe nie było by możliwe bez dobrej woli obecnego Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A pana Macieja Libiszewskiego,   zaangażowania liderów central związkowych i przewodniczących organizacji związkowych z zakładów, które udzieliły nam poparcia,  czynnego wsparcia ze strony Posłów na Sejm RP - Andrzeja Adamczyka - obecnego Ministra, Jerzego Polaczka, Tomasza Głogowskiego, Barbary Dziuk.

Spotkanie związków zawodowych z Prezesem PKP Cargo z dnia 17 lutego

Dnia 17 lutego w Warszawie odbyło się spotkanie związków zawodowych z Prezesem PKP Cargo w sprawie postulatów odnośnie zawieszenia strajku do dnia 31 marca 2016 r.Nie udało się dojść do porozumienia pomimo chęci współpracy w kwestii porozumienia stron, propozycja Pana Prezesa PKP Cargo S.A. obejmuje zapisy zbyt ogólnie odnoszące się do naszego projektu, jest jednak chęć prowadzenia dialogu, po omówieniu i analizie projektu z prawnikami. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie porozumienie zostanie podpisane. Wszystkie postulaty dotyczące niewydzielania zaplecza i innych części, odejście od pionizacji, dotyczące nieświadczeń pracy nie stanowią tak trudnego problemu jak problem postulatu płacowego.

 

Spotkanie w ramach dialogu społecznego

Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. Uprzejmie zaprasza Przedstawicieli Państwa Organizacji na na spotkanie w ramach dialogu społecznego w celu omówienia zasad współpracy oraz najistotniejszych bieżących spraw z zakresu współdziałania Zarządu PKP CARGO S.A. z Reprezentantami Załogi.
Spotkanie odbędzie się w dniu 17 lutego 2016 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Grójecka 17, sala zarządowa (nr 344, III piętro).

 

Przeniesienie Działów PKP Cargo S.A. Śląskiego Zakładu Spółki z Tarnowskich Gór oraz Rybnika do siedziby w Katowicach zostaje wstrzymane na mocy Decyzji Nr .4 Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 15 stycznia 2016 r.

Decyzja Nr .4 Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie uchylenia Decyzji Nr 55 Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. oraz Decyzji Nr 56 Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r.

Na podstawie § 21 ust. 1 Regulaminu Zarządu PKP CARGO S.A. oraz art. 8 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego PKP CARGO S.A., ustalam co następuje:

                                                                                                                                           §1

1.     Uchylam:

1)     Decyzję Nr 55 Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie „wprowadzenia zmiany nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki” oraz
2)     Decyzję Nr 56 Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie „wprowadzenia zmiany nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego PKP CARGO S.A. Południowego Zakładu Spółki’.

ANEKS NR 5 z dnia 22 grudnia 2015r. do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki.

1.     W §2 dopisuje się ustęp 7 do 9, o następującej treści:

,, 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12, poz. 67 ze zmianami).”
8.     Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2014 roku poz.196 ze zmianami).
9.     Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami).”
2.     W §13 ust.6 otrzymuje nowe brzmienie:
,, Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, poprzez dopłaty do zakupu biletów wstępu, zakupionych we własnym zakresie.”

Zmiana Decyzji Nr 32 Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 17 sierpnia 2015 r, w sprawie należności przysługującej pracownikom Zakładów PKP CARGO S.A. zatrudnionym na stanowiskach maszynisty instruktora i maszynisty stażysty z tytułu odbywania podróży słu

Na podstawie § 21 ust.1 Regulaminu Zarządu PKP CARGO S.A., § 1 pkt 7 Uchwały Nr 237/2014 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r. (z póź. zm.), ustalam co następuje:

§1

W Decyzji Nr 32 Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie „należności przysługującej pracownikom Zakładów PKP CARGO S.A. zatrudnionym na stanowiskach maszynisty instruktora i maszynisty stażysty z tytułu odbywania podróży służbowych na terenie kraju, będącej ekwiwalentem diet", wprowadza się zmianę polegającą na nadaniu nowej treści § 1, w następującym brzmieniu:

1. Pracownikom Zakładów PKP CARGO S.A. zatrudnionym na stanowiskach maszynisty instruktora i maszynisty stażysty, którzy wyrażą pisemną zgodę, przysługuje zryczałtowana należności z tytułu wyjazdów służbowych poza miejsce wykonywania pracy określone w umowie o pracę.

Rada nadzorcza PKP Cargo powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu PKP Cargo do 18 marca 2016 r. Maciejowi Andrzejowi Libiszewskiemu. W poniedziałek z funkcji prezesa PKP Cargo zrezygnował Adam Purwin.

Maciej Andrzej Libiszewski jest z wykształcenia prawnikiem. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie Polsko-Niemieckie Studium Finansów, Zarządzania i Marketingu. Jak wskazała w komunikacie spółka, ma on doświadczenie w pracy na wysokich stanowiskach zarządczych z potwierdzoną zdolnością do prowadzenia zespołów interdyscyplinarnych i złożonych projektów. - Doświadczony negocjator wielokrotnie kończący spory ze stroną społeczną zawarciem porozumienia. Autor programów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych związanych z finansowymi elementami funkcjonowania spółek prawa handlowego - podkreślono. Libiszewski prowadził działalność gospodarczą, następnie pracował w firmach związanych z transportem.

Porozumienie spisane pomiędzy Zarządem PKP CARGO S.A. a Krajowym Komitetem Protestacyjno Strajkowym w PKP CARGO S.A.

1. Strony zgodnie postanawiają, że w wykonaniu wystąpienia pokontrolnego Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie z dnia 15 października 2015 roku rej. 15298-53101-K047-Ws01/15, będą w dobrej wierze prowadzić rokowania celem doprowadzenia do realizacji powyżej wskazanego wystąpienia do dnia 31 marca 2016 roku.

2. Strony porozumienia zobowiązują się do doprowadzenia do zawarcia nie później niż do dnia 31 marca 2016 roku „Porozumienia kończącego spór zbiorowy", który zastąpiłby zawarty dnia 30 lipca 2015 roku „Protokół rozbieżności w ramach mediacji sporu zbiorowego" i tym samym zakończyłby zawisły spór zbiorowy, co pozwoli Spółce zgłosić zakończenie sporu do Państwowej Inspekcji Pracy. W związku z powyższym Zarząd Spółki zobowiązuje się, że w terminie 7 dni od wyrejestrowania sporu zbiorowego doprowadzi do złożenia przez pracodawców działających w ramach PKP CARGO S.A. pism procesowych zawierających cofnięcie pozwów.

Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnianych przez zakłady pracy spółki PKP CARGO S.A. zawarte w dniu 16 grudnia 2015 roku

1. Strony uzgadniają, że do 31 marca 2016 roku zostaną zawieszone zmiany organizacyjne w Spółce, co obejmuje następujące działania:

a. przeniesienie Logistyki i Dyspozytury z CT do Centrali,

b. przeniesienie Działów Handlowych z CT do PKP Cargo Connect,

c. przeniesienie pracowników Centrala z Krakowa do Katowic,

d. przeniesienie pracowników działów CT Śląski - z Tarnowskich Gór i Rybnika do Katowic,

e. przeniesienie pracowników CT Południowy w Katowicach z ul. Huberta na ul. Francuską 44,

f. wydzielania funkcji utrzymania i napraw taborów, w tym magazynów, warsztatów i rezerwy obiegowej do PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. lub innego podmiotu (podmiotów).

Komunikat nr 9 Krajowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego w PKP CARGO S.A. ws. strajku generalnego w PKP CARGO S.A.

Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy w PKP CARGO S.A w związku z zawarciem z Zarządem PKP CARGO S.A. w dniu 16 grudnia 2015 roku porozumienia dotyczącego wznowienia zerwanego dialogu społecznego postanawia zawiesić wykonanie ogłoszonego na dzień 18 grudnia strajku generalnego w PKP CARGO S.A. Jednocześnie zarząd PKP Cargo zobowiązał się wstrzymać wszelkie zmiany restrukturyzacyjne oraz alokacyjne pracowników do dnia 31 marca 2016 r. 

Zakładowy Komitet Protestacyjno Strajkowy w Śląskim Zakładzie PKP CARGO S.A w Tarnowskich Górach wyraża stanowczy protest przeciwko działaniom Zarządu Spółki PKP CARGO S.A, w których w sposób rażący łamie zawarte dotychczas porozumienia.

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy decyzję Prezesa Zarządu nr 55 z dnia 3 grudnia 2015 r. Tryb i forma jej jednostronnego wprowadzenia stanowi rażące złamanie zapisów Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 14 lutego 2005 r. Taki sposób prowadzenia „dialogu" ma charakter prowokacyjny i zmierzający do konfrontacji z partnerami społecznymi. Ponadto Zarząd PKP CARGO S.A. pomimo miesięcznego okresu zawieszenia akcji strajkowej nie podjął żadnych działań mających na celu zbliżenia stanowisk stron sporu zbiorowego. Wręcz przeciwnie wszelkie działania podejmowane w ostatnim czasie - jednostronnie wprowadzone zmiany w regulaminach pracy Południowego Zakładu Spółki oraz Śląskiego Zakładu Spółki (decyzja 55 i 56) oraz zmiany wprowadzone uchwałą 445 w pionie sprzedaży bez uwzględnienia opinii partnerów społecznych są świadomie ukierunkowane na wywołanie konfliktu i doprowadzenie do strajku w Spółce.

Decyzja Nr 2 Krajowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego w PKP CARGO S.A. ws. strajku generalnego

Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy w PKP CARGO S.A. wobec braku jakichkolwiek działań Zarządu PKP CARGO S.A. zmierzających do przywrócenia zerwanego jednostronnie dialogu społecznego i zawarcia porozumienia ze Związkami Zawodowymi działającymi w PKP CARGO S.A. oraz brakiem realizacji postulatów płacowych będących przedmiotem sporu zbiorowego postanawia odwiesić decyzję o przeprowadzeniu kroczącego strajku generalnego w PKP CARGO S.A. i wyznaczyć datę jego rozpoczęcia na dzień 18 grudnia 2015 roku zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Zawiadomienie do prokuratury

ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE

Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy w PKP CARGO S.A.:

I. Zawiadamiam, na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu przez:

 1.  Adama Mariusza Purwin,
 2.  Jacka Roberta Neska,
 3.  Łukasza Marcina Hadyś, 
 4.  Dariusza Browarek,
 5.  Wojciecha Derda, 

ad. 1 jako Prezesa Zarządu, ad. 2, 3, 4 i 5 jako Członków Zarządu, wchodzących w skład organu - Zarządu Spółki PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie (02-021), ul. Grójecka 17, REGON: 277586360, NIP: 9542381960, zwanej dalej także „Spółką”, tj. przestępstwa opisanego w art. 26 ust.

Komunikat Nr 7 Krajowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego w PKP CARGO S.A.

Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy w PKP CARGO S.A., po rozważeniu apelu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2015 r. o zawieszenie zaplanowanej na 9 listopada br. akcji strajkowej oraz przychylając się do argumentacji Panów Posłów: Andrzeja Adamczyka, Krzysztofa Tchórzewskiego i Kazimierza Smolińskiego, podjął decyzję o:

1. Zawieszeniu rozpoczęcia strajku generalnego w PKP CARGO S.A. do dnia 9 grudnia 2015 roku.

2. Utrzymaniu pogotowia strajkowego i oflagowania zakładów pracy PKP CARGO S.A.

3. Złożeniu do prokuratury doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Zarząd PKP CARGO S.A. i pracodawców kierujących zakładami Spółki poprzez utrudnianie działalności związkowej oraz zastraszanie pracowników.

Apel Posłów PiS do KKPS w PKP Cargo

Szanowni Przedstawiciele Komitetu,

podczas konferencji prasowej w Sejmie w dniu 4 listopada 2015 r. pod hasłem „Wrogie przejęcie spółek kolejowych" zostały przedstawione główne zagrożenia dla spółek kolejowych z udziałem Państwa takie jak prowokowanie załogi do strajku, nieodpowiedzialna polityka zatrudnienia i płac, szkodliwa restrukturyzacja spółek kolejowych na wzór instytucji finansowych, jak również zaskakujące decyzje jeśli chodzi o zmiany w radach nadzorczych spowodowane chaosem w tych spółkach wynikającym prawdopodobnie ze skupienia zarządów spółek kolejowych na czynnościach zmierzających do sprzedaży reszty udziałów Państwa w PKP Cargo S.A. i zabezpieczenia w ten sposób indywidualnych interesów osób biorących udział w tych zdarzeniach (wszystkich trzech członków zarządu PKP S.A. znalazło się w radzie nadzorczej PKP Cargo S.A.) a pozbawienia wpływu Państwa na tę drugą co do wielkości firmę transportową w Unii Europejskiej.

Apel Posłów PiS do Pani Premier Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier,

podczas konferencji prasowej w Sejmie w dniu 4 listopada 2015 r. pod hasłem „Wrogie przejęcie spółek kolejowych" zostały przedstawione główne zagrożenia dla spółek kolejowych z udziałem Państwa takie jak prowokowanie załogi do strajku, nieodpowiedzialna polityka zatrudnienia i płac, szkodliwa restrukturyzacja spółek kolejowych na wzór instytucji finansowych, jak również zaskakujące decyzje jeśli chodzi o zmiany w radach nadzorczych spowodowane chaosem w tych spółkach wynikającym prawdopodobnie ze skupienia zarządów spółek kolejowych na czynnościach zmierzających do sprzedaży reszty udziałów Państwa w PKP Cargo S.A. i zabezpieczenia w ten sposób indywidualnych interesów osób biorących udział w tych zdarzeniach (wszystkich trzech członków zarządu PKP S.A. znalazło się w radzie nadzorczej PKP Cargo S.A.) a pozbawienia wpływu Państwa na tę drugą co do wielkości firmę transportową w Unii Europejskiej.

Komunikat do pracowników PKP CARGO Śląski Zakład Spółki.

Koleżanki i koledzy

Jak wiecie, Krajowy Komitet Protestacyjno- Strajkowy podjął decyzję o rozpoczęciu strajku od dnia 9 listopada 2015 roku. Postulaty płacowe zgłoszone przez organizacje związkowe już w pierwszych miesiącach br. nie zostały zrealizowane. Podwyżka wprowadzona jednostronnie przez Zarząd Spółki nie pozwala na dokonanie wyrównań pracowników z różnych przyczyn zaniżonych w płacy zasadniczej oraz wyróżnić pracowników wykonujących obowiązki na kilku stanowiskach. Obsady na newralgicznych stanowiskach pracy okrojone są do jednego, czasem dwóch pracowników. Coraz częściej w pojedynczej pracownik obsługuje kilka posterunków. Jest to nie tylko niebezpieczne, ale jak sami widzicie prowadzi do nieuzasadnionych czasem wielodniowych postojów pociągów. Taka polityka obecnego Zarządu Spółki może doprowadzić do upadku firmę, z którą jesteśmy związani. Nie pozwolimy na to. To są nasze miejsca pracy.

Apel do pracowników w sprawie wyborów pracowników do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

Zarząd spółki dokonał w ostatnim czasie nielegalnych zmian w statucie spółki doprowadzając do usunięcia z Rady Nadzorczej PKP CARGO SA przedstawicieli pracowników. To polityczne działanie i zemsta za zablokowanie podwyżek dla zarządu.

Komunikat Nr 6 Krajowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego w PKP CARGO S.A.

Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy stanowczo sprzeciwia się podawaniu informacji nieprawdziwych i wprowadzających w błąd pracowników i opinię publiczną o rzekomej nielegalności ogłoszonego na dzień 9 listopada 2015 r. strajku i nieprawidłowym przeprowadzeniu referendum strajkowego. Przytoczone stwierdzenia pracodawcy postrzegamy jako pomówienie i świadome wprowadzanie w błąd opinii publicznej, pracowników, akcjonariuszy Spółki i Sądu. Naszym zdaniem takie działania pracodawców w PKP CARGO S.A. mają charakter utrudniania funkcjonowania związków zawodowych wraz z konsekwencjami wynikającym z tego faktu przewidzianymi w art. 35 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz w art. 26 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i są czynami karalnymi.

Odpowiedź na pismo nr CTCPz-072-28/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. w którym to Pracodawca kwestionuje legalność zapowiedzianego strajku generalnego, zapowiedzianego na dzień 9 listopada 2015 r,

W odpowiedzi na pismo nr CTCPz-072-28/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. w którym to Pracodawca kwestionuje legalność zapowiedzianego strajku generalnego, zapowiedzianego na dzień 9 listopada 2015 r, a ponadto:
1. Wskazuje na naruszenie procedury zawartej w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
2. Kwestionuje zgodność z prawem przeprowadzenia referendum,
3. Oświadcza, ze złożył pozew do Sądu Powszechnego
4. Oświadcza, iż w stosunku organizatorów i osób biorących udział w strajku wyciągnie konsekwencje,

Oświadczamy, że zarzuty zawarte w piśmie są nieprawdziwe.

Pismo Dyrektora Zarządzającego ds. Strategii i Organizacji Grupy zawierające informacje uzupełniające w zakresie reorganizacji obszaru sprzedaży PKP CARGO S.A.

Nawiązując do przekazanego Państwu pisma z dnia 1 października 2015 roku oraz działając w trybie Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez zakłady PKP CARGO S.A. zawartego w dniu 14 lutego 2005 roku (zwane dalej: „Porozumieniem”), przedkładam informacje uzupełniające w zakresie kontynuowania przez Zarząd PKP CARGO S.A. działań w zakresie reorganizacji obszaru sprzedaży Grupy PKP CARGO, skutkujących zmianą struktury organizacyjnej PKP CARGO S.A.

Komunikat Nr 5 Krajowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego w PKP CARGO S.A.

Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy działający w PKP CARGO S.A. postanawia ogłosić z dniem 1 października 2015 roku pełną gotowość strajkową we wszystkich zakładach Spółki. Zakładowe Komitety Protestacyjno Strajkowe są zobowiązane do:

 • wprowadzenia dyżurów w siedzibach MKPS w PKP CARGO S.A.
 •  oflagowania siedzib flagami związkowymi
 • wytypowania stanowisk spełniających kryteria zapisów art. 19 pkt. 1 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

O terminie strajku w PKP CARGO S.A. Krajowy K mitet Protestacyjno Strajkowy powiadomi terminie przewidzianym w art. 20 pkt. 3 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 

List otwarty do Komisji Nadzoru Finansowego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Rady Nadzorczej PKP S.A. Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy działający w PKP CARGO S.A. zwraca się z apelem o zainteresowanie niepokojącą sytuacją w Spółce PKP CARGO S.A. i podjęcie stosownych działań. Mamy uzasadnione obawy, że obecny sposób zarządzania spółką PKP CARGO S.A. prowadzi do utraty pozycji rynkowej spółki i spadku jej wartości. Zarząd prowadzi szereg działań prowokacyjnych wobec związków zawodowych, które to działania mają wywołać protesty społeczne i strajk, a wszystko po to by odpowiedzialność za spadek wartości akcji, utratę kontraktów na przewozy i złą kondycję spółki zrzucić na związki zawodowe, a tym samym ukryć złe zarządzanie. W sporze zbiorowym pomiędzy zarządem a związkami zawodowymi wszczętym w dniu 2 lipca 2015 r. związki zawodowe domagały się realizacji zapisów Paktu Gwarancji Pracowniczych, który w par. 5 zapewnia pracownikom coroczny wzrost wynagrodzeń.

Organizacje związkowe wyrażają stanowczy protest oraz żądają natychmiastowego wstrzymania działań w związku z informacjami o planach przeniesienia wszystkich Działów PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki do Katowic.

W związku z informacjami o planach przeniesienia wszystkich Działów PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki do Katowic, które doprowadzi wprost do fizycznej likwidacji Zakładu, niżej wymienione organizacje związkowe wyrażają stanowczy protest oraz żądają natychmiastowego wstrzymania działań w tym zakresie. W naszej ocenie dotychczasowe zmiany wprowadzone przez Zarząd Spółki - obok niewątpliwych oszczędności w niektórych obszarach- doprowadziły do znacznego pogorszenia obsługi znaczących i długoletnich klientów zakładu. Oszczędności w zakresie użytkowanych nieruchomości zaś prowadzą wprost do wyprowadzenia dochodów z tytułu ich najmu z PKP S.A. w kierunku zewnętrznych podmiotów. Likwidacja kolejnych stanowisk pracy w Tarnowskich Górach i Rybniku spowoduje dla części pracowników znaczne pogorszenie warunków pracy, dla pozostałej części w związku z brakiem możliwości dojazdu w możliwym do przyjęcia czasie będzie skutkowało koniecznością rezygnacji z zatrudnienia w PKP CARGO S.A.

Komunikat Krajowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego w PKP CARGO S.A.

Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy działający w PKP CARGO S.A. w związku z wynikami referendum strajkowego postanawia do dnia 25 września 2015 roku przygotować regulaminy strajkowe oraz zasady przeprowadzenia strajku w PKP CARGO S.A..

Spotkanie Krajowego Komitetu Protestacyjnego Strajkowego PKP Cargo S.A.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do referendum strajkowego oraz jego wyników, gdzie zdecydowana większość pracowników Spółki PKP Cargo opowiedziała się za  zorganizowaniem akcji strajkowej uprzejmie informujemy, że Zarząd PKP Cargo zaprasza stronę społeczną na spotkanie, które odbędzie się 07 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Warszawie.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z przebiegu referendum strajkowego w PKP CARGO S.A.

KOMISJA s t w i e r d z a , że w referendum strajkowym na 2731 osób ogółu zatrudnionych pracowników zakładu, wzięło udział 1554 osób - uprawnionych, co stanowi 57 % ogółu zatrudnionych.

Głosów ważnych oddano 1543, nieważnych 11
1/. Za zorganizowaniem akcji strajkowej opowiedziało się 1482 ogółu zatrudnionych pracowników,  co stanowi 95 % ogółu osób biorących udział w referendum strajkowym.
2/. Przeciw organizacji akcji strajkowej opowiedziało się 57 ogółu zatrudnionych, co stanowi 4 % ogółu osób biorących udział w referendum.

Zasady rozdziału środków na podwyższenie wynagrodzeń od dnia 01 lipca 2015 r. dla pracowników PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki.

Niniejszym przestawiam zasady rozdziału środków na podwyższenie wynagrodzeń od dnia 01 lipca 2015 r. dla pracowników PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki.

Naliczenie środków finansowych na przyznanie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników PKP CARGO S.A. Dolnośląskiego Zakładu Spółki.

Decyzja nr.1 o powołaniu Zakładowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego w Śląskim Zakładzie Spółki PKP CARGO S A w Tarnowskich Górach.

1.     Niżej podpisane organizacje związkowe na podstawie zobowiązania Krajowego Komitetu Protestacyjno - Strajkowego z dnia 31 lipca 2015 powołują Zakładowy Komitet protestacyjno - strajkowy.
2.     Siedziba komitetu mieści się w Tarnowskich Górach
3.     Do reprezentowania Komitetu upoważnieni są:

Decyzja nr.2 Zakładowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w śląskim Zakładzie Spółki z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Zakładowy Komitet Protestacyjno - Strajkowy przy śląskim Zakładzie Spółki w Tarnowskich Górach podejmuje decyzję o przeprowadzeniu referendum .

W związku z powyższym powołuje skład Zakładowej Komisji Referendalnej:

Składy Terytorialnych Komisji Referendalnych.

BIURO ZAKŁADU - Tarnowskie Góry- Marek Cempulik, Jan Kotala

BIURO ZAKŁADU - Rybnik - Zbigniew Medalion

BIURO ZAKŁADU - Fabryczna - Andrzej Gwózdz

SEKCJA EKSPLOATAGI LOKOMOTYW Tarnowskie Góry- Tomasz Pietrek

SEKCJA EKSPLOATACJI LOKOMOTYW Gliwice - Ryszard Budniok

SEKCJA EKSPLOATACJI LOKOMOTYW Rybnik - Andrzej Kłok

SEKJA EKSPLOATACJI LOKOMOTYW Kędzierzyn Koźle - Mirosław Koprowski

SEKJA EKSPLOATAGI LOKOMOTYW Zduńska Wola Karsznice - Adam Białecki

Protokół ze spotkania Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. ze Stroną Społeczną w dniach 28-30 lipca 2015 roku w ramach mediacji sporu zbiorowego.

PRZEDMIOT ORAZ TRYB SPOTKANIA
1.     W dniu 28 lipca 2015 roku o godz. 11.00 w Warszawie w siedzibie PKP CARGO S.A.rozpoczęło się spotkanie Zarządu PKP CARGO S.A. z przedstawicielami organizacji związkowych w ramach mediacji sporu zbiorowego z udziałem mediatora Pana Premiera Longina Komołowskiego.
2.     Spotkanie otworzył Pan Prezes Adam Purwin, który wskazał, iż dzisiejsze spotkanie odbywa się w ramach mediacji sporu zbiorowego zawisłego między dziewięcioma organizacjami związkowymi, a spółką PKP CARGO S.A. wszczętego pismem organizacji związkowych z dnia 2 lipca 2015 roku. Poprzednie spotkanie miało miejsce w dniu 10 lipca 2015 roku, na którym został spisany przez strony Protokół Rozbieżności i został zgodnie wyłoniony przez strony mediator w osobie Pana Premiera Longina Komołowskiego.

PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI

Po dwóch dobach negocjacji podpisano protokół rozbieżności w PKP cargo w sprawie podwyżki wynagrodzeń. Zarząd podszedł do sprawy ambicjonalnie i nie dało się osiągnąć zamierzonej podwyżki kończąc spór porozumieniem. Jednak negocjacje doprowadziły do podniesienia kwoty z 45 zł na 110 zł do uposażenia zasadniczego. pomimo braku porozumienia pracodawca wprowadzi podwyżkę jednostronnie od dnia 1 lipca 2015 r. (trudno określić czy uda się z wypłatą na 10 sierpnia) Dla nas jest to dobre rozwiązanie bowiem cały czas mamy otwartą drogę do zrealizowania celu mając zagwarantowane minimum. Teraz referendum i nacisk na uzyskanie brakującej kwoty. Negocjacje były bardzo ciężkie i trwały nieprzerwanie od godz. 11.00.  28 lipca do 13.00.  30 lipca.

Nie ma porozumienia w sprawie płac dla pracowników PKP Cargo.

Protokół rozbieżności zakończył rozmowy pomiędzy Zarządem Spółki PKP Cargo S.A. a Związkami Zawodowymi działającymi w PKP Cargo co otwiera drogę do ewentualnego strajku załogi. Zostanie rozpisane referendum strajkowe. Odbędzie się ono do 21 sierpnia. Jeśli pracownicy zdecydują się na strajk, będzie możliwe jego legalne zorganizowanie. Podwyżki są konieczne choćby ze względu na ostatnie półrocze gdzie zatrudnienie w spółce zmniejszyło się o 4,5 tys. pracowników co stanowi prawie 20 proc. załogi. Tymczasem wykonywana praca się nie zmniejszyła.

APEL do pracowników PKP CARGO S.A.

Koleżanki i Koledzy, pracownicy zatrudnieni przez zakłady PKP CARGO S.A. wszystkie Związki Zawodowe działające w naszej Spółce zdecydowały się podjąć wspólnie walkę o godny wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników PKP CARGO S.A. Zażądaliśmy aby każdy z pracowników otrzymał od dnia 1 lipca 2015 roku podwyżkę w kwocie 250 zł do płacy zasadniczej. To kwota w pełni uzasadniona choćby z uwagi na to, że po odejściu w tym roku ponad 4 tysięcy pracowników PKP CARGO pozostali muszą wykonywać zwiększone zadania co spowodowało znaczny wzrost wydajności pracy. Zarząd w odpowiedzi na nasze żądania zaproponował nam podwyżkę w wysokości 45 zł. Taka kwota jest nie do przyjęcia wobec faktu przyznania Zarządowi przez Radę Nadzorczą podwyżki w wysokości około 10 tyś. złotych na jednego Członka Zarządu.

Komunikat z rokowań w sporze zbiorowym pomiędzy Zarządem PKP CARGO S.A., a Związkami Zawodowymi.

Podczas rozmów na etapie mediacji w sporze zbiorowym dotyczącym podwyżki wynagrodzeń dla pracowników spółki PKP CARGO S.A. strona związkowa uzyskała informację o podwyżkach wynagrodzeń dla Zarządu Spółki w wysokości około 10 tysięcy złotych. Wobec tego faktu, a także wobec braku nowych propozycji Zarządu PKP CARGO ws. podwyżek dla pracowników i niemożności osiągnięcia porozumienia na etapie mediacji, związki zawodowe biorące udział w sporze postanowiły zawiązać komitet protestacyjno-strajkowy i przeprowadzić referendum strajkowe w PKP CARGO. Referendum zostanie przeprowadzone do dnia 21 sierpnia 2015 roku.

Pracownicy PKP CARGO S.A.

Koleżanki i Koledzy, pracownicy PKP CARGO S.A. od wtorku 28 lipca 2015 roku Przewodniczący wszystkich działających w Spółce Central Związkowych negocjują w Waszym imieniu godne podwyżki wynagrodzeń. Pozostajemy na sali gdzie trwają negocjacje od ponad 24 godzin, będziemy tu do czasu osiągnięcia porozumienia. Dziś zwracamy się do Was z prośbą o pomoc i wsparcie. Chcemy byście zamanifestowali swoje poparcie dla naszej walki o wzrost wynagrodzeń.

Informacja dotycząca cyklicznego spotkania dyrekcji zakładu z przedstawicielami związków zawodowych z dnia 21.07.2015 roku.

W dniu 21.07.2015 roku zostało zorganizowane cykliczne spotkanie dyrekcji zakładu z przedstawicielami organizacji związkowych w ramach Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron ZUZP z dnia 14 lutego 2005 roku.

Informacja w związku z zaistniałą sytuacją jaka nastąpiła w ciągu ostatnich miesięcy w PKP CARGO S.A.

Koleżanki i Koledzy

W związku z zaistniałą sytuacją jaka nastąpiła w ciągu ostatnich miesięcy w PKP CARGO S.A. nadszedł czas na podjęcie wspólnych działań, a w konsekwencji i decyzji, które wywodzić się będą z niedorzecznych poczynań przedstawicieli Spółki, w której jesteśmy zatrudnieni.

Stanowisko stron związkowych wobec propozycji zmian do Regulaminu Pracy PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki.

W odpowiedzi na propozycje zmian do Regulaminu Pracy PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki przekazanych pismem nr CTCPz-020-4/20'15 z dnia 23 czerwca 2015 niżej podpisane organizacje związkowe w tym organizacje reprezentatywne przedstawiają wspólne negatywne stanowisko w przedmiotowym zakresie.

Porozumienie Związków Zawodowych

Związki Zawodowe działające na terenie PKP CARGO S.A Śląskiego Zakładu Spółki w Tarnowskich Górach, w związku z narastającym niezadowoleniem załogi Śląskiego Zakładu Spółki wynikającym ze sposobu prowadzenia działalności przez Zarząd Spółki PKP CARGO S.A polegającym m.in.

 • Ciągłym ograniczaniem obsad w zespołach dyspozytorów, odprawiaczy pociągów, rewidentów taboru, ustawiaczy, operatorów pociągów, pracowników zaplecza warsztatowego
 • Prowadzeniu polityki, która skutkuje oddalaniem się od klientów spółki.

Protest przeciwko planowanym przez Zarząd PKP CARGO S.A. zmianom, których celem jest wyprowadzenia działów pracowniczego, ekspedycyjnego, marketingu, zaopatrzenia i innych z Tarnowskich Gór i Rybnika do centrali spółki w Katowicach.

Niżej podpisanie organizacje związkowe działając wspólnie na mocy porozumienia zawartego w dniu 16.07.2015 wyrażają stanowczy protest przeciwko planowanym przez Zarząd PKP CARGO S.A. zmianom, których celem jest wyprowadzenia działów pracowniczego, ekspedycyjnego, marketingu, zaopatrzenia i innych z Tarnowskich Gór i Rybnika do centrali spółki w Katowicach.

Protokół ze spotkania Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. ze Stroną Społeczną w dniu 10 lipca 2015 roku w ramach sporu zbiorowego.

PRZEDMIOT ORAZ TRYB SPOTKANIA

1. W dniu 10 lipca 2015 roku o godz. 13.00 w Warszawie w siedzibie PKP CARGO S.A. odbyło się spotkanie Zarządu PKP CARGO S.A. z przedstawicielami organizacji związkowych w ramach rokowań sporu zbiorowego. Spotkanie otworzył Pan Prezes Adam Purwin, który stwierdził, iż niniejsze spotkanie odbywa się w ramach sporu zbiorowego zawisłego między dziewięcioma organizacjami związkowymi działającymi w PKP CARGO S.A., a spółką PKP CARGO S.A. wszczętego pismem organizacji związkowych z dnia 2 lipca 2015 roku, które zawierało postulaty, których Zarząd Spółki nie jest w stanie spełnić i dlatego tez musiał odmówić ich spełnienia, o czym poinformował związki zawodowe, co spowodowało wszczęcie sporu zbiorowego. Spór został też zgłoszony do Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie.

Stanowisko Spółki na pismo z dnia 02.07.2015 r. zawierające postulaty.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 2 lipca 2015 roku, w którym w związku z postanowieniami § 5 Paktu Gwarancji Pracowniczych z dnia 2.09.2013 roku i § 10 ust. 1 i 3 oraz w § 15 ust. 1 Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. z dnia 14 lutego 2005 roku domagają się Państwo realizacji przez Zarząd PKP CARGO S.A. w. do dnia 7 lipca 2015 roku, poniżej przedstawiam stanowisko Spółki PKP CARGO S.A. w zakresie zgłoszonych przez Państwa postulatów.

Protokół ze spotkania PKP CARGO S.A. z Organizacjami Związkowymi będącymi stroną ZUZP w sprawie corocznego wzrostu wynagrodzeń.

Protokół ze spotkania PKP CARGO S.A. z Organizacjami Związkowymi będącymi stroną ZUZP w sprawie corocznego wzrostu wynagrodzeń, prowadzonego w ramach dialogu społecznego, w trybie § 5 Paktu Gwarancji Pracowniczych z dnia 2 lipca 2015 roku
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. Adam Purwin od przywitania stron.

Następnie Strony przystąpiły do rozmów w przedmiocie podwyżki wynagrodzenia. Strona społeczna poinformowała Prezesa o wspólnej reprezentacji (składając pisemne oświadczenie) i zgłosiła wspólne oczekiwanie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych od 1 lipca br. o kwotę 400 zł brutto na jednego zatrudnionego dla pracowników wynagradzanych według ZUZP i dla pracowników spoza ZUZP o kwotę 250 zł, powiększoną o pochodne. Uzasadnia to m.in. faktem odejścia ze Spółki 25% załogi w ramach PDO, a także wynikami Spółki.

Pismo związków z dnia 2 lipca dotyczące sporu zbiorowego.

Wobec braku porozumienia w ramach dialogu społecznego wszczętego pismami Związków Zawodowych:

1. Sekcję Zawodową NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A. i Krajowy Sekretariat Kolejarzy NSZZ "Solidarność" 80 z dnia 22 stycznia 2015 roku.

2. Federację Związków Zawodowych Pracowników PKP z dnia 29 stycznia 2015 roku F/21/01/2015

3. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce Sektor Przewozów Towarowych z dnia 6 maja 2015 roku.

4. Federację Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych z dnia 18 maja 2015 roku FZZMK 18/05/14

Oświadczenie Związków Zawodowych działających w spółce PKP CARGO S.A.

Niżej podpisane Związki Zawodowe oświadczają, że uznają wzajemnie postulaty zgłoszone do Zarządu PKP CARGO S.A. przez:

1. Sekcję Zawodową NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A. i Krajowy Sekretariat Kolejarzy NSZZ "Solidarność" 80 z dnia 22 stycznia 2015 roku.

2. Federację Związków Zawodowych Pracowników PKP z dnia 29 stycznia 2015 roku F/21/01/2015

3. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce Sektor Przewozów Towarowych z dnia 6 maja 2015 roku.

4. Federację Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych z dnia 18 maja 2015 roku FZZMK 18/05/14

Odpowiedź na pismo z dnia 18.06.2015r. wystosowane przez zakładowe związki zawodowe do Pana Dyrektora Zenona Zemły w sprawie: o wydzielenie zaplecza technicznego oraz alokacji pracowników.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.06.2015r., realizując zapisy Porozumienia z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie wzajemnych zobowiązań stron ZUZP oraz art. 28 ustawy o związkach zawodowych, informuje się, iż:

Ad.l

Pracodawca na szczeblu Zakładu nie posiada obecnie kompetencji w zakresie wydzielania zaplecza technicznego ze struktury Zakładów PKP CARGO S.A.

Opinia prawna odnosząca się m.in. do : Interpretacji czasu dojazdu do pracy – w odniesieniu do PGP, oraz nieświadczeń pracy i prawa do ich stosowania przez Pracodawcę

OPINIA PRAWNA

Przedmiotem niniejszej opinii jest ustalenie:

I.    w jakich przypadku zmiana warunków pracy w zakresie zmiany miejsca pracy jest dopuszczalna w stosunku do pracowników objętych „Paktem Gwarancji Pracowniczych. Umową dotyczącą Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki PKP Cargo S.A.”?;

II.    jakie są konsekwencje dokonania zmiany warunków pracy w zakresie miejsca pracy z naruszeniem zasad wynikających z „Paktu Gwarancji Pracowniczych. Umowy dotyczącej Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki PKP Cargo S.A.”?;

III.    czy PKP Cargo S.A. jest uprawniona do zwolnienia pracowników z obowiązków świadczenia pracy na podstawie art. 54 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe?;

IV.    w przypadku gdy odpowiedź na pytanie III jest negatywna, jakie roszczenia przysługują pracownikom PKP Cargo S.A. zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy?

Porozumienie w sprawie zmiany umów o pracę.

Dnia 23.06.2015 roku doszło do porozumienia w sprawie zmiany umów o pracę w części dotyczącej miejsca pracy, pracownikom Zakładu
z wyłączeniem pracowników Sekcji Eksploatacji Lokomotyw.
W dniu 23.06.2015 w Tarnowskich Górach pomiędzy Stronami niniejszego porozumienia, tj.:
Zenonem Zemła Dyrektorem Zakładu PKP CARGO S.A. Sląskim Zakładem Spółki
a
Przedstawicielami organizacji Związków Zawodowych działających przy PKP CARGO S.A. Sląskim Zakładzie
Spółki;

Organizacje Związkowe na podstawie par 11 pkt 1 Porozumienia z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie wzajemnych zobowiązań stron ZUZP oraz art. 28 ustawy o Związkach zawodowych wnoszą o udzielenie następujących informacji:

 •  Czy pracodawca planuje wydzielenie zaplecza technicznego ze struktury Zakładów PKP CARGO S.A., jeżeli tak to kiedy to nastąpi i w jakim zakresie dotknie poszczególne komórki organizacyjne.
 • Czy w związku centralizacją zarządzania której efektem jest wyprowadzanie kompetencji i pracowników Zakładów do centrali Spółki nastąpi alokacja pracowników jeżeli tak ilu pracowników i z jakich komórek zostanie objętych alokacją.

Trwający od kilku lat proces ciągłych zmian organizacyjnych powoduje dezorientację i rozgoryczenie załogi. Deklarowany przez Pracodawcę szacunek dla pracowników jest fikcją, m. in. o planowanych zmianach nie informuje się ich wcale, lub w ostatniej chwili. Nie wyobrażamy sobie, jak w takiej sytuacji Zarząd PKP CARGO S.A. może wymagać identyfikowania się pracowników z celami Spółki.

  PISMO.pdf

Spotkanie z zarządem PKP CARGO w sprawie podwyżki wynagrodzeń oraz poruszenie przez stronę związkową istotnych kwestii dotyczących pracowników.

Dnia 12 czerwca odbyło się spotkanie z zarządem PKP CARGO w sprawie podwyżki wynagrodzeń.
Pracodawca przedstawił sytuację spółki za I kwartał, która to tradycyjnie zdaniem zarządu, nie jest najlepsza i odnotowano 7 % spadek przewozów. Prezes spółki poprosił stronę związkową o przełożenie rozmów na dzień 2 lipca w celu możliwości oceny sytuacji za dwa kwartały.

Dyrekcja PKP Cargo S.A. podejmuje decyzję o skierowaniu pracowników na nieświadczenia pracy.

Analiza wielkości pracy za okres bieżącego roku, przeprowadzona w pionie handlowym Dyrektora Zarządzającego ds. Polityki Handlowej i Wsparcia Sprzedaży, wykazała nadwyżkę zatrudnienia w odniesieniu do realizowanych zadań.

Wobec występującego obecnie ograniczenia zadań podjęto decyzję o skierowaniu pracowników na nieświadczenia pracy w myśl art. 54 Ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 948, tj. z dnia 18 czerwca 2014r. Dz. U. z 2014r. poz. 1160).

Pismo dotyczące opieki socjalnej oraz ulgi przejazdowej.

W związku z wdrożeniem w Zakładzie Programu Dobrowolnych Odejść oraz pytaniami związanymi z możliwością
kontynuacji opieki socjalnej i otrzymywania transportowej ulgi przejazdowej dział Pracowniczy informuje, że
pracownik, który skorzysta z PDO może zostać objęty opieką socjalną po nabyciu prawa do emerytury oraz po
udokumentowaniu, że od momentu ustania stosunku pracy do momentu otrzymania właściwej decyzji
emerytalnej z ZUS nie podjął pracy u innego pracodawcy.

Odpowiedz na pismo z dnia 06.05.2015 roku w sprawie rozpoczęcia dialogu społecznego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.05.2015r. w sprawie rozpoczęcia dialogu społecznego zgodnie z „Porozumieniem Partnerów Społecznych stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP CARGO Spółka Akcyjna" informuję, że w PKP CARGO STA. Śląskim Zakładzie Spółki pracodawca dokonuje zmian umów o pracę w trybie porozumienia stron z pracownikami Zakładu.

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi wystosowało pismo w sprawie wdrożenia PDO w zakładach PKP CARGO S.A.

Uprzejmie informuję, iż Uchwałą Nr 173/2015 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 10 maja 2015 roku został przyjęty model optymalizacji zatrudnienia polegający na wdrożeniu Programu Dobrowolnych Odejść u każdego z pracodawców w ramach Spółki.

Wyniki PKP CARGO S.A. (dalej „PKP CARGO") za I kwartał 2015 r. potwierdziły słuszność sięgnięcia po podobne narzędzie w listopadzie 2014 r., mając zwłaszcza na uwadze, że prawie wszystkich pracowników PKP CARGO (95%) obejmują wieloletnie gwarancje zatrudnienia określone w zawartym w dniu 2 września 2013 roku Pakcie Gwarancji Pracowniczych.

Regulamin Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników PKP CARGO S.A. ŚLĄSKIEGO ZAKŁADU SPÓŁKI

§1
Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin w sprawie Programu Dobrowolnych Odejść w PKP CARGO S.A., zwanego dalej „Programem”, określa zasady i tryb rozwiązywania z uprawnionymi pracownikami PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki („Pracodawca”) umów o pracę, zasady ustalania, a także sposób wypłaty świadczeń pieniężnych na zasadach określonych w Programie.

Organizacje związkowe działające w Śląskim Zakładzie Spółki PKP CARGO rozpoczynają dialog społeczny dotyczący realizacji postulatu.

Dnia 06.05.2015 roku Związki zawodowe działające w Śląskim Zakładzie Spółki PKP Cargo skierowały do Pana Dyrektora Zenona Zemły pismo odnoszące się do realizacji następującego postulatu:

 • Zmiany umów o pracę tym pracownikom, z którymi pracodawca zawarł porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę w części dotyczącej miejsca jej wykonywania na inne niż określone w ZUZP. Ustalenia w umowach o pracę zawieranych z pracownikami jednego miejsca wykonywania pracy wymienionego w §3 ust.3 ZUZP.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Cargo, zgodnie z rekomendacją zarządu spółki, podjęło decyzję o przeznaczeniu 110,2 mln zł z wypracowanego zysku na dywidendę.

Na tegoroczną kwotę dywidendy PKP Cargo w łącznej wysokości 110,2 mln zł składa się 53,9 mln zł pochodzące z zysku za rok 2014 oraz 56,3 mln zł z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych. Poziom dywidendy stanowi 40 proc. skonsolidowanego wyniku netto skorygowanego o zdarzenia jednorazowe, takie jak zakończony Program Dobrowolnych Odejść.

Zasady wypłaty dodatku za zgodę na zmianę harmonogramu pracy pracowników zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy w wysokości 50 zł za każdą zmianę harmonogramu.

1.    Za każdą zmianę inicjowaną przez pracodawcę w indywidualnym rozkładzie czasu pracy w ciągu okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 50 zł.
2.    Każda korekta w ustalonym na podstawie par.17.pkt.2  ZUZP rozkładzie czasu pracy pracownika rozumiana jest jako zmiana harmonogramu pracownika.
3.    Potwierdzeniem wniosku pracodawcy o zgodę na zmianę harmonogramu jest wpis dokonany przez uprawnionego pracownika w karcie pracy lub stosownym rejestrze. Wpis powinien zawierać numer kolejny wniosku oraz informację o przyczynie i rodzaju dokonania zmiany nazwisko osoby dokonującej zmianę .

Decyzja Nr. 21 Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 16 kwiecień 2015r.w sprawie: należności przysługującej pracownikom Zakładów PKP CARGO S.A. zatrudnionym na stanowiskach maszynisty instruktora i maszynisty stażysty z tytułu odbywania podróży służbowych

Na podstawie § 21 ust. 1 Regulaminu Zarządu PKP CARGO S.A. oraz § 1 pkt 7 Uchwały Nr 237/2014 Zarządu PKP CARGO §.A. z dnia 18.06.2014 r. ( z późn. zm.) ustalam, co następuje:


§1

Pracownikom Zakładów PKP CARGO S.A. zatrudnionym na stanowiskach maszynisty instruktora i maszynisty stażysty, którzy wyrażą pisemną zgodę, przysługuje zryczałtowana należność z tytułu wyjazdów służbowych poza miejsce wykonywania pracy określone w umowie o pracę, będąca ekwiwalentem diet.


§2

Wysokość zryczałtovyanej należności, o której mowa w § 1, stanowi iloczyn wynikający z pomnożenia 14 zmian przez sumę połowy diety i ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej.


§3

Zryczałtowana należność, o której mowa w § 1-2, przysługuje maszynistom instruktorom i maszynistom stażystom po odbyciu w miesiącu co najmniej trzech podróży służbowych poza miejsce wykonywania pracy określone w umowie o pracę, trwających co najmniej 8 godzin.

 

Decyzja Nr. 20 Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 16 kwietnia 2015r.w sprawie: należności przysługującej pracownikom Zakładów PKP CARGO S.A.zatrudnionym na niektórych stanowiskach z tytułu odbywania podróży służbowych na terenie kraju.

Na podstawie § 21 ust. 1 Regulaminu Zarządu PKP CARGO S.A. oraz § 1 pkt 7 Uchwały Nr 237/2014 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 18.06.2014 r. (z późn. zm.) ustalam, co następuje:


§1

Pracownikom Zakładów PKP CARGO S.A. zatrudnionym na stanowiskach:

1)    starszego rewidenta taboru,

2)    rewidenta taboru,

3)    starszego ustawiacza,

4)    ustawiacza,

5)    manewrowego,

6)    starszego odprawiacza pociągów,

7)    odprawiacza pociągów,

8)    operatora pociągu,

9)    operatora handlowego,

którzy wyrażą pisemną zgodę, przysługuje zryczałtowana należność z tytułu wyjazdów służbowych poza miejsce wykonywania pracy określone w umowie o pracę, będąca ekwiwalentem diet.

§2

Wysokość zryczałtowanej należności, o której mowa w § 1, stanowi iloczyn wynikający z pomnożenia 14 zmian przez sumę połowy diety i ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej.

§3

Zryczałtowana należność, o której mowa w § 1-2, przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wymienionych w § 1 po odbyciu w miesiącu co najmniej trzech podróży służbowych poza miejsce wykonywania pracy określone w umowie o pracę, trwających co najmniej 8 godzin.

Notatka ze spotkania kierownictwa PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki z przedstawicielami Organizacji Związków Zawodowych w dniu 19.03.2015r.

1.Pan Zenon Zemła - dyrektor Zakładu rozpoczynając spotkanie, przedstawił realizację wniosków z poprzedniego spotkania.
2.Pan Zenon Zemła - dyrektor Zakładu nawiązując do dyskusji z poprzedniego spotkania na temat niedoboru pracowników w związku z akcją PDO dodał, iż wakaty występujące na Sekcji Eksploatacji w Karsznicach planuje są uzupełnić pracownikami z zakładu CT Centralny.
3.Pan Jarosław Ślepaczuk - przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich na poprzednim spotkaniu zaznaczył, że występują braki na stanowisku organizatora przewozów. Spytał również czy istnieje możliwość zastosowania odstępstwa i przekwalifikowania ustawiacza na operatora handlowego?
Pan Zenon Zemła - dyrektor Zakładu odpowiedział, że jest jedno wyznaczenie na organizatora przewozów, natomiast jeżeli chodzi o zastosowanie odstępstwa i przekwalifikowania ustawiacza na operatora handlowego jest taka możliwość-praca na podobnym stanowisku.
4.Pan Zenon Zemła - dyrektor Zakładu poinformował, że planuje się dalsze prowadzenie procesu szkoleniowego na maszynistów. Dział Pracowniczy sporządzi listę osób - kandydatów z egz. na licencję maszynisty i wystąpi do Biura CCL celem ustalenia terminu w sprawie szkolenia V grupy na maszynistów.

Pismo dotyczące wypłaty delegacji.

Drodzy członkowie  związku NSZZ Solidarność 80 i pracownicy szkolący sie na stanowisko maszynisty, otrzymaliśmy wiadomość niepokojącą dotyczącą niewypłacenia środków pieniężnych za delegację. Z dniem 31.03.2015r. związek NSZZ Solidarność 80 skierował pismo do Pana Dyrektora z prośbą o wyjaśnienie sprawy.