Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Przekaż swój 1% podatku na: "Opolskie Stoważyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej" nr KRS 0000273196 cel szczegółowy Aleksandra Kuchniak Numer konta bankowego: 34 1680 1235 0000 3000 1461 2426

Składniki naliczania wynagrodzenia maszynisty

Ze względu na liczne skargi dotyczące niejsności obliczeniowych w systemie wynagrodzeń maszynistów PKP Cargo, zostala opracowana przez NSZZ Solidarność 80 Cargo Rybnik "legenda" objaśniająca system naliczeń.

 

Numer na pasku

Tytuł

wynagrodzenia

Kwota

Uwagi

0001

Wynagrodzenie zasadnicze

2000,00

Jest to kwota według umowy o pracę

0032

Dodatek za staż pracy

1,5 % za każdy przepracowany

rok

Max do 33% po przepracowaniu 22 lat liczone z kwoty zasadniczej np. staż pracy.

5 lat x 1,5% = 7,5% z zasadniczej 2000.OOzł =150 zł. Kwota procentowa może być wyższa niż 33% dla pracowników co mieli w dniu wejścia w życie ZUZP wyższej wysokości zachowali procentowy wymiar w dotychczasowej wysokości

0040

Ekw.za deputat węglowy

164 zł

Deputat węglowy jest pomniejszony za zwolnienie lekarskie, opieka i

oddelegowanie od pracy związkowej, kwotę 164 zł dzieli się przez normę w danym miesiącu x przepracowany czas, przykład norma w danym miesiącu 168 godzin czas zwolnienia lekarskiego 40 godzin 168:164=1,02 zł x przepracowane 124 godziny = 126,48 pozostała kwota tj. 37,52 jest wliczona do zasiłku chorobowego lub do wynagrodzenia za zwolnienie związkowe. Pracownik nabywa prawo do deputatu węglowego po przepracowaniu roku na kolei,

0116

Premia procentowa

14%

Premia procentowa jest liczona z kwoty zasadniczej, np. 2110 zł x 14% = 295,20 zł. premia procentowa jest wypłacana za wykonane zadania jeśli pracownik nie wykona zadania to zostaje premia obniżona lup całkowicie zabrana przez pracodawcę np. pracownikowi została obniżona premia procentowa o 5% wtedy otrzyma 9% z zasadniczego wynagrodzenia 211Dzł x 9 % = 189,90 zł

0115

Premia kwotowa

Np.150zł

Jest to premia przyznana przez pracodawcę za dodatkowe wykonanie zadań

0306

Dodatek za pracę w nocy

Np. 60 .00 godzin

Dodatek nocny jest obliczany z (minimalnego wynagrodzenia krajowego aktualnie to jest 2000,00 zł. 2000,00 zł dzielimy przez normę godzin w danym miesiącu x 25% . Np. 2000,OOzł: 168 godzin x 25% = 2,98 x 60 godzin przepracowanych w nocy =178,80 zł. Godziny nocne są liczone od 21 do 7 ale nie więcej niż 8 godzin na zmianę roboczą.

0311

Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych

Np. 145 godzin

Dodatek uciążliwy jest obliczany z minimalnego wynagrodzenia krajowego aktualnie to jest 2000,00 zł dzielimy przez normę godzin w danym miesiącu x

11%. Np. 2000,OOzł: 168 godzin x 11% = 1,31 zł x 145godzin 189,95 zł. Dodatek uciążliwy jest wypłacany za czas przepracowany na lokomotywie.

0304

Dodatek za prace w niedziele i święta

Np. 12 godzin

Dodatek za pracę w niedziele i święta jest obliczany z zasadniczej dzielony przez normę godzin w danym miesiącu, np. 2110 zł: 160 godzin norma miesięczna = 13,19 x przepracowany czas 12 godzin= 158,28 zł. Godziny za pracę w niedziele i święta są liczone od godziny 00 do 24

0231

Dodatek za nadgodziny w dni robocze 100%

Np. 12 godzin

 

Dodatek za nadgodziny w dni robocze obliczany jest zasadnicza dzielona przez normę godzin w danym miesiącu np. 2110,00 zł podzielić przez

Normę godzin 160 = 13,19 zł za godzinę x 12 =158,28

0233

Dodatek za nadgodziny w sobotę i dni zajęte za DW ,DN 200%

Np.12 godzin

Dodatek za nadgodziny w soboty obliczany jest, zasadnicza dzielona przez normę godzin w danym miesiącu np. 2110,00 zł podzielić przez

Normę godzin 160 x 2 tj. 26,37 za godzinę x 12 =316,44zł

 

Dodatek za nadgodziny w niedziele i święta 300%

Np.12

godzin

 

Dodatek za nadgodziny w niedziele i święta obliczany jest, zasadnicza dzielona przez normę godzin w danym miesiącu np. 2110,00 zł podzielić przez normę godzin 160 x 3 tj. 39,56 za godzinę x 12 = 474,72zł. Za pracę w nadgodzinach w niedziele i święta nie jest wypłacany dodatek za prace w niedziele i święta

0750

 

Dodatek za jednoosobowa

144 godziny

W ruchu towarowym 70% prace manewrowe 30% wynagrodzenia zasadniczego. np.2110 podzielone przez normę godzin w danym miesiącu x procenta 2110: 168=8,79 zł za godzinę pracy na lok w ruchu towarowym, 2110:168= 3,77 zł w manewrach, 144x 8,79= 1265,76 144 x 3,77= 542,88 zł

0520

Dodatek kilometrowy

TMEB2

Np.110,40 kilometrów

Dodatek kilometrowy jest ustalony według wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracowników drużyn trakcyjnych ruch towarowy strefa A i strefa B Strefa. W strefie B obowiązuje na Śląsku. Kilometr w ruchu towarowym w strefie B wynosi 0,1329 zł za km np.110,40 x 0,1329= 14,68 zł

0535

Dodatek kilometrowy

LMEB1

Np.44

kilometry

Kilometr w ruchu towarowym w strefie B wynosi TMEB2- 0,03 ZŁ 44x0,03=

1,41 zł

0717

Pogotowie pociągowe

PMEB1

Np. 7,92 godziny

Za godzinę pogotowia PMWB1 wynosi 0,31 ZŁ 7,92 x 0,31 = 2,46 zł

0703

Dodatek kil godz MMSB1

Np.32,50

Za godzinę l,13zł 37,84 x 1,13= 45,94 zl

0705

Dodatek kil godz MMEB1

Np.79,50

Za godzinę 1,15 zł 79,5 x 1,15= 91,82 zł

0715

Dodatek kii godz PMSB1

Np. 4.08

Za godzinę 0,31 zł 4,08 x 0,3'l= 1,24 zł

0717

Dodatek kii godz PMEB1

Np. 7,00

Za godzinę 0,31 zł 7,00 x 0,31= 2,17zł

 

 

 

Podwyżka dodatku kilometrowego następuje o rzeczywisty wzrost procentowy wynagrodzenia zasadniczego zespołu drużyn trakcyjnych.

0818

Ryczałt za pranie odzieży

 

10 marca 48 zł 10 czerwca 18zł 10 wrzesień 18 zł 10 grudzień 18 zł. Ryczałt jest

         

 

 

• •

wypłacany tylko tym pracownikom którzy maja pobraną odzież ochroną z magazynu.

0799

Zryczałtowany dodatek z podróże służbowe

294 zł

Za miesiąc w którym pracownik nie przepracował żadnej zmiany nie przysługuje zryczałtowana należność . Zryczałtowana należność wzrasta stosownie do wartości delegacji

 

Wynagrodzenie za niezdolność do pracy

 

80% stażu pracy do 5 lat 85 od 5 do 10 lat 90% od 10 do 15 la 195% Od 15 do20 lat 100% powyżej 20 lat pracy

 

Nagrody jubileuszowe

 

Po 15 latach 100% podstawy wynagrodzenia,200%po 20 latach 300% po25 latach ,400% po 30 latach, 500% po35 latach,600% po 40 latach pracy, 700% po 45 latach pracy .Pracownik odchodzący na rentę lub emeryturę brakuje mniej niż 12 miesięcy przysługuje prawo do nagrody.

 

Odprawa rentowa .emerytalna

 

Po 10 latach pracy 150% podstawy zasadniczej, po 11 latach 160% po 12 latach 170% po 13 latach 180% po 14 latachl90% po 15 latach 200% pol6 latach 220% i po każdym następnym aż do osiągnięcia po 45 latach pracy 800%

 

Dodatek wyrównawczy

 

Jeżeli przeniesienie pracownika do innej pracy z art 179 art.230-231 KP przysługuje dodatek wyrównawczego w wysokości po 20 latach pracy 60% utraconego wynagrodzenia po 25 latach 70% po 30 latach 80% po 35 90% jest wypłacany do czasu osiągnięcia przez pracownika wynagrodzenia z okresu poprzedzającego przeniesienie.