Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Były prezes PKP Cargo Adam P. oraz byli członkowie zarządu zostali zatrzymani w związku z niegospodarnością w spółce. Chodzi o straty sięgające ćwierć miliarda złotych.

Odpowiedź centali Spółki PKP Cargo na pismo z dnia 23.03.2017r. dotyczące systemu wynagrodzeń oraz jazdy " pilotowanej " na konkretnych odcinkach linii.

" W nawiązaniu do pism Pana Przewodniczącego z dnia 23.03.2017 r. w sprawie warunków pracy i płacy w PKP CARGO S.A. oraz wprowadzenia zmiany do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy uprzejmie wyjaśniam: Ustalenie wynagrodzenia pracownika zgodnie z rodzajem wykonywanej pracy, kwalifikacjami wymaganymi przy jej wykonywaniu, przy uwzględnieniu ilości i jakości świadczonej pracy, w myśl przepisów art. 78 § 1 Kodeksu pracy oraz § 26 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, należy do uprawnień pracodawcy. Dyrektor zakładu Spółki, w ramach posiadanych kompetencji i budżetu, w tym funduszu premiowego, posiada możliwość w uzasadnionym przypadku zmienić zaszeregowanie bądź doraźnie wyróżnić finansowo pracowników, w szczególności z tytułu realizacji dodatkowych zadań.

 

Równocześnie, mając na uwadze propozycje rozwiązań o charakterze systemowym, informuję, że stosownie do zapisów § 5 Paktu Gwarancji Pracowniczych, Zarząd PKP CARGO S.A. podejmie z Organizacjami Związkowymi będącymi stroną ZUZP, w ustalonym już terminie, rozmowy dotyczące polityki płacowej w 2017 roku, uwzględniając wynik i sytuację finansową Spółki. W razie podjęcia decyzji dotyczącej wzrostu wynagrodzeń, to od stron negocjujących zasady podwyżki będzie zależało, w jakim stopniu będą one uwzględniać oczekiwania Pana Przewodniczącego.
W kwestii zmiany zapisów ZUZP w Załączniku nr 14 „Rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby" mającej na celu rezygnację z 2-osobowej obsługi pociągów przy wykonywaniu prac maszynistów kolejowych zatrudnionych na lokomotywach prowadzących pociągi w ruchu towarowym po liniach, na których miarodajne pochylenie na obsługiwanym odcinku jest większe niż 15 promili na długości 1000 m, strona pracodawcy co do zasady pozytywnie odnosi się do przestawionej przez Pana Przewodniczącego propozycji.
W związku z powyższym zostały niezwłocznie podjęte działania celem przygotowania wielopłaszczyznowej analizy umożliwiającej stronom Układu prowadzenie merytorycznej dyskusji oraz wspólne wypracowanie decyzji przy uwzględnieniu zwłaszcza zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Należy mieć bowiem świadomość, że wprowadzenie zmian do ZUZP będzie wymagało zgody wszystkich jego sygnatariuszy."

  Cargo.pdf