Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Zasady rozdziału środków na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki z dniem 1 sierpnia 2019 r.

POROZUMIENIE pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna zawarte w dniu 26 czerwca 2017 roku

W związku z żądaniem płacowym z dnia 23 marca 2017r., zgłoszonym w trybie Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań Stron Ponadzakładowego Układu Zatorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych z unia 17 kwietnia 2003 r w wyniku negocjacji prowadzonych w ramach dialogu społecznego, Strony ustalają, co następuje:

1. Z dniem 1 września 2017 r. zostanie wdrożona podwyżka wynagrodzeń według następujących zasad:

1) Dla pracowników PKP CARGO S.A wynagradzanych wg ZUZP podwyżka wynagrodzenia zasadniczego średnio na jednego zatrudnionego, w przeliczeniu na pełne etaty, według stanu zatrudnienia na dzień I września 2017 r.. wynosić będzie 165 zł brutto, w tym 40 zł brutto dla każdego zatrudnionego w związku z koniecznością dostosowania stawek wynagrodzenia zasadniczego do Tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego zawarte, w ZUZP. Pochodne od wynagrodzenia zasadniczego zostaną zabezpieczone na szczeblu Spółki.

 

2) Dla pracowników wynagradzanych wg Uchwały Zarządu PKP CARGO SA nr 498/2012 ( z późn. zm.) zostanie ustalono wysokość wynagrodzenia miesięcznego na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2012 r. Dodatkowo tej grupie pracowników zostaną przyznane środki na podwyżkę wynagrodzenia miesięcznego średnio na jednego zatrudnionego w przeleżeniu na pełne etaty według stanu zatrudnienia na dzień 1 września 2017 r., w wysokości 200 zł brutto.

3) Z dniem wdrożenia podwyżki wynagrodzeń do indywidualnego wynagrodzenia pracownika zostanie włączona kwota podwyżki wynikająca z Uchwały Zarządu PKP CARGO S.A. nr. 311/2015 z 29 lipca 2015 r.

2. Wypełnienie przez Spółkę postanowień z ust. 1 jest równoznaczne z realizacją zobowiązania PKP CARGO S.A. na rok 2017, określonego w§ 5 Paktu Gwarancji Pracowniczych - Umowy dotyczącej Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla       pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. oraz dla pracowników Zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP CARGO z 2 września 2013r. w odniesieniu do corocznego wzrostu wynagrodzeń pracowników w okresie     obowiązywania Paktu.

3.Szczegółowe zasady podziału środków na podwyżki wynagrodzeń w zakładach Spółki zostaną ustalone w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Podwyżki powinny uwzględniać wyrównanie dysproporcji wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych.

4.Strony Porozumienia zobowiązują się do podjęcia rozmów na temat zwiększenia wysokości gratyfikacji wypłacanej dla pracowników PKP CARGO S.A z okazji Święta Kolejarza w przypadku, kiedy wynik Spółki po trzech kwartałach 2017 roku będą równe lub wyższe od zapisanych w PDG PKP CARGC S.A. na rok 2017.

5.Niniejsze porozumienie kończy procedurę dialogu społecznego wszczętego w związku z żądaniem płacowym wysuniętym w dniu 23 marca 2017 r