Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Zakończono rozmowy dotyczące uposażenia dla pracownikow PKP CARGO S. A. Strony ustalił iż pracownicy otrzymają 250 złotych brutto jednorazowej premii do pensji 10 lipca bieżącego roku oraz średnio po 180 złotych do pensji zasadniczej od 10 września.

POROZUMIENIE pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna zawarte w dniu 26 czerwca 2017 roku

W związku z żądaniem płacowym z dnia 23 marca 2017r., zgłoszonym w trybie Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań Stron Ponadzakładowego Układu Zatorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych z unia 17 kwietnia 2003 r w wyniku negocjacji prowadzonych w ramach dialogu społecznego, Strony ustalają, co następuje:

1. Z dniem 1 września 2017 r. zostanie wdrożona podwyżka wynagrodzeń według następujących zasad:

1) Dla pracowników PKP CARGO S.A wynagradzanych wg ZUZP podwyżka wynagrodzenia zasadniczego średnio na jednego zatrudnionego, w przeliczeniu na pełne etaty, według stanu zatrudnienia na dzień I września 2017 r.. wynosić będzie 165 zł brutto, w tym 40 zł brutto dla każdego zatrudnionego w związku z koniecznością dostosowania stawek wynagrodzenia zasadniczego do Tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego zawarte, w ZUZP. Pochodne od wynagrodzenia zasadniczego zostaną zabezpieczone na szczeblu Spółki.

 

2) Dla pracowników wynagradzanych wg Uchwały Zarządu PKP CARGO SA nr 498/2012 ( z późn. zm.) zostanie ustalono wysokość wynagrodzenia miesięcznego na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2012 r. Dodatkowo tej grupie pracowników zostaną przyznane środki na podwyżkę wynagrodzenia miesięcznego średnio na jednego zatrudnionego w przeleżeniu na pełne etaty według stanu zatrudnienia na dzień 1 września 2017 r., w wysokości 200 zł brutto.

3) Z dniem wdrożenia podwyżki wynagrodzeń do indywidualnego wynagrodzenia pracownika zostanie włączona kwota podwyżki wynikająca z Uchwały Zarządu PKP CARGO S.A. nr. 311/2015 z 29 lipca 2015 r.

2. Wypełnienie przez Spółkę postanowień z ust. 1 jest równoznaczne z realizacją zobowiązania PKP CARGO S.A. na rok 2017, określonego w§ 5 Paktu Gwarancji Pracowniczych - Umowy dotyczącej Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla       pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. oraz dla pracowników Zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP CARGO z 2 września 2013r. w odniesieniu do corocznego wzrostu wynagrodzeń pracowników w okresie     obowiązywania Paktu.

3.Szczegółowe zasady podziału środków na podwyżki wynagrodzeń w zakładach Spółki zostaną ustalone w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Podwyżki powinny uwzględniać wyrównanie dysproporcji wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych.

4.Strony Porozumienia zobowiązują się do podjęcia rozmów na temat zwiększenia wysokości gratyfikacji wypłacanej dla pracowników PKP CARGO S.A z okazji Święta Kolejarza w przypadku, kiedy wynik Spółki po trzech kwartałach 2017 roku będą równe lub wyższe od zapisanych w PDG PKP CARGC S.A. na rok 2017.

5.Niniejsze porozumienie kończy procedurę dialogu społecznego wszczętego w związku z żądaniem płacowym wysuniętym w dniu 23 marca 2017 r