Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Zasady rozdziału środków na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Zasady rozdziałów środków na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników PKP Cargo S.A. Śląskiego Zakładu Spółki z dniem 01.09.2017 r.

1. Dla pracowników PKP CARGO S.A. Śląskego Zakładu Spółki wynagradzanych wg ZUZP podwyżka wynagrodzenia zasadniczego średnio na Jednego zatrudnionego, w przeliczeniu na pełne etaty, według stanu zatrudnienia na dzień 01 września 2017 r. wynosić będzie 165 zł brurto, w tym 40 zł brutto dla każdego zatrudnionego w związku z koniecznością dostosowania stawek wynagrodzenia zasadniczego zawartej w ZUZP.

2. Podwyżką wynagroczeria zasadniczego, ponad kwotę 40 zł będą objęć pracownicy według stanu zatrudnień a na dzień 1 września 2017 r. Minimalna kwota dla każdego zatrudnionego pracownika wynosi 140,00 zł, (wyjątek pracownicy przemianowani 130,00 zł) z wyłączeniem osób:

1) wobec których wdrożone zostały procedury rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu pracy,
2) pozostającym w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
3) z którymi umowa o pracę zostanie rozważana do dnia 31 grudnia 2017 r . w związku z złożonym wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron,
4) zatrudnionym na podstawie umowy na okres próbny,
5) kierowanym na świadczenie rehabilitacyjne lub rentę.

 

3. Maksymalna kwota podwyżki wynagrodzenia zasadniczego wynosi 5 szczebli, tj. maksymalnie 290 zł. Dopuszcza się możliwość przyznania większej podwyżki wynagrodzenia zasadnczego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Zakładu na wiosek kierownika komórki organizacyjnej Zakładu.

4. Wyróżnieni zostaną pracownicy wykonujący czynność łączone, dyspozycyjni i operatywni, których jakość i terminowość pracy oraz zaangażowanie wpływa na wymierne wyniki Zakładu 1 Spółki PKP CARGO SA.


Zasady rozdziału środków na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników PKP CARGO SA. Śląskiego Zakładu Spółki z dniem 1 września 2017 r., wynagradzanych na podstawie Uchwały nr 498/2012 Zarządu PKP CARGO SA. z dnia 20 listopada 2012 r.

1. Wszyscy pracownicy zakładu, wynagradzani na podstawie Uchwały nr 498.2012 Zarządu PKP CARGO SA. z dnia 20 listopada 2012 r. otrzymają podwyższone wynagrodzenie, w związku ze zmianą dotychczasowej podstawy obliczanej wg przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2011 r. na podstawę wynikającą z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2012 r.

2. Pracownikom, o których mowa w ust 1 kwota 158,00 wypłacana na podstawie Uchwały Zarządu nr 311/2015 z dnia 25 lipca 2015, zostanie przeliczona i uzupełniona do wskaźnika 0,05 następnie wliczona do dotychczasowego wynagrodzenia.

3. Podział środków na podwyższenie wynagrodzeń, po uwzględnieniu zmiany, o której mowa w ust 1 i 2 dokonany będzie z uwzględnieniem dotychczasowych odchyleń od średniej wynagrodzeń pracowników. celem niwelowania znaczących dysproporcji płac w tych sarrych grupach sanovnsk w poszczególnych komórkach organizacyjnych zakładu.

4. Ustala się minimalny wzrost wskaźnika o 0,02. Maksymalny wzrost wskaźnika wynosi 0,12 z wyjątkiem osób:

1) wobec  których wdrożone zostały procedury rozwiązania umowy o pracę w trybie art.52 Kodeksu pracy,
2) pozostającym w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
3) z którymi umowa o pracę zostanie rozwiązana do dnia 31 grudnia-2017 r . w związku z złożonym wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron,
4) zatrudnionym na podstawie umowy na okres próbny,
5) kierowanym na świadczenie rehabilitacyjne lub rentę.

5. Dopuszcza się możliwość przyznania większej podwyżki wynagrodzeń, niż określona w ust. 4 w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Zakładu 2 uwzględnieniem wyróżnienia pracowników pełniący czynności łączone, dyspozycyjni i operatywni, których jakość i terminowość pracy oraz zaangażowanie wpływa na wymierne wyniki Zakładu i Spółki PKP CARGO S.A. na wniosek kierownika komórki organizacyjnej Zakładu.
Środki pieniężne, o których mowa w sytuacjach określonych w ust. 2 części dotyczącej wynagradzanych wg ZUZP, i ust. 4 części dotyczącej wynagradzanych wg Uchwały pozostają w dyspozycji Pracodawcy.
Ustala się, że środki przeznaczone dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP me zostaną przemieszczone dla pracowników wynagradzanych wg Uchwały i odwrotnie, ponadto nie będą przemieszczane środki pieniężne pomiędzy sekcjami, w tym środki przeznaczone pracownikom pomiędzy częścią przewozową a częścią trakcyjną Sekcji Przewozów i Eksploatacji.
Celem zachowania dotychczas stosowanych zasad porządkujących postępowanie na poziomie sekcji, ustala się, że:

    podziału podwyżki dokonuje Naczelnik Sekcji oraz odpowiednio Naczelnik Działu. Propozycje rozdziału środków wobec podległych pracowników podlegają uzgodnieniu przez pionowych zwierzchników,
    podziału podwyżek na sekcjach dokonują Naczelnicy Sekcji przy udziale zastępców naczelnika sekcji,
    w Dziale Dyspozytury podziału środków dokonuje Naczelnik Działu przy udziale zastępców Naczelnika Działu,
    po zakończeniu rozdziału środków na podwyżkę wynagrodzeń Naczelnik Sekcji sporządza Protokół, który podpisują uczestnicy biorący w nim udział oraz zatwierdzają zwierzchnicy pionowi.

W przypadku ewentualnych pytań pracowników o wielkość podwyżki, informacji udziela bezpośrednio Naczelnik Sekcji ze stosownym uzasadnieniem.