Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Zasady rozdziału środków na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Podwyższenie limitu zwolnienia dla świadczeń socjalnych – zyskają pracownicy korzystający ze świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS

Świadczenia rzeczowe i pieniężne finansowane przez pracodawcę w ramach środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będą zwolnione z opodatkowania począwszy od 2018 roku do kwoty 1 000 zł rocznie. Zmiana jest bardzo korzystna, limit podniesiono z aktualnego 380 zł.

Wzrośnie również kwota zwolniona w przypadku dopłaty do wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży, obecnie jest 760 zł, a będzie 2 000 zł.

 

Wprowadza się również zwolnienie dla świadczenia otrzymanego na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłego pracownika lub zmarłego emeryta lub rencisty, od byłego zakładu pracy. Jeżeli środki te będą pochodzić z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra, środki te będą zwolnione z opodatkowania niezależnie od ich wysokości. Natomiast jeśli zostaną sfinansowane z innych źródeł, np. środków obrotowych pracodawcy – kwota zwolniona wyniesie 3 000 zł rocznie.

Dotychczasowe zwolnienie nie obejmuje podziału źródła tych środków, jedyny próg zwolnienia obejmuje tylko wartość – do kwoty 2 280 zł w roku podatkowym.