Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Zasady rozdziału środków na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki z dniem 1 sierpnia 2019 r.

POROZUMIENIE pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna zawarte w dniu 15 czerwca 2018 roku

W związku z wszczęciem w dniu 09.04.2018 r. dialogu społecznego w sprawie wdrożenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników PKP CARGO S.A. w trybie Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań Stron Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych z dnia 17 kwietnia 2003 r., w wyniku negocjacji Strony ustalają, co następuje:

1. Z dniem 1 września 2018 r. zostanie wdrożona podwyżka wynagrodzeń według następujących zasad:

  • Dla pracowników PKP CARGO S.A. wynagradzanych wg ZUZP wliczanych do stanu zatrudnienia na dzień 1 września 2018 r. zostaną przyznane środki na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 180,00 zł brutto średnio na jednego zatrudnionego (w przeliczeniu na pełen etat).Środki na pochodne od wynagrodzenia zasadniczego zostaną zabezpieczone na poziomie budżetu Spółki.
  • Dla pracowników wynagradzanych wg Uchwały Zarządu PKP CARGO S.A. nr 498/2012 (z późn. zm.) wliczanych do stanu zatrudnienia na dzień 1 września 2018 r. zostanie ustalona wysokość wynagrodzenia miesięcznego na podstawie indywicfoalnego wskaźnika pracownika i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2013 r. Dodatkowo tej grupie pracowników zostaną przyznane środki na podwyżkę wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 145,00 zł brutto średnio na jednego zatrudnionego (w przeliczeniu na pełen etat).
     

2. W terminie wypłaty wynagrodzenia za czerwiec 2018 r. pracownikom Spółki wliczanym do stanu zatrudnienia na dzień 1 lipca 2018 r. zostanie wypłacona jednorazowa premia w wysokości 250,00 zł brutto.

3. Wypełnienie przez Spółkę postanowień z ust. 1 i 2 jest równoznaczne z realizacją zobowiązania PKP CARGO S.A. na rok 2018, określonego w§ 5 Paktu Gwarancji Pracowniczych - Umowy dotyczącej Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. oraz dla pracowników Zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP CARGO z 2 września 2013r., w odniesieniu do corocznego wzrostu wynagrodzeń pracowników w okresie obowiązywania Paktu.

4. Szczegółowe zasady podziału środków na podwyżki wynagrodzeń w zakładach Spółki zostaną ustalone w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi uwzględniając naliczenie środków na poszczególne zespoły pracownicze. Podwyżki powinny uwzględniać m.in. wyrównanie dysproporcji wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych, jak również indywidualne osiągnięcia pracowników, efektywność wykonywanych prac, doświadczenie, brak kar porządkowych.

5. Pracownicy, wobec których podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 52 k.p. nie zachowują prawa do podwyżki wynagrodzeń.

6. Strony Porozumienia deklarują chęć podjęcia rozmów na temat zwiększenia wysokości gratyfikacji wypłacanej pracownikom PKP CARGO S.A. z okazji Święta Kolejarza w przypadku, kiedy wyniki Spółki po trzech kwartałach br. będą równe lub wyższe od zapisanych w PDG PKP CARGO S.A. na rok 2018.

7. Strony Porozumienia deklarują chęć podjęcia wspólnych działań mających na celu wypracowanie rozwiązania wzmacniającego funkcję motywacyjną systemu wynagradzania PKP CARGO S.A. stwarzającego możliwość premiowania pracowników Spółki za szczególne zaangażowanie w pracy oraz większą efektywność realizacji zadań.

8. Strony rekomendują wprowadzenie podwyżek wynagrodzenia w Spółkach Grupy PKP CARGO na zasadach analogicznych jak w niniejszym Porozumieniu, o ile będzie to uzasadnione sytuacją ekonomiczną.

9. Niniejsze porozumienie kończy procedurę dialogu społecznego wszczętego w związku z postulatem płacowym wysuniętym w dniu 9 kwietnia 2018 r.