Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Zasady rozdziału środków na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki z dniem 1 sierpnia 2019 r.

List Prezesa PKP Cargo S.A. do pracowników

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Od momentu objęcia stanowiska prezesa PKP CARGO S.A. miałem możliwość wielokrotnych
spotkań z Wami i w ich trakcie mówiłem, że najważniejsi w firmie są ludzie. Podkreślałem, że
zależy mi na tym, aby rozwój i sukces PKP CARGO był udziałem każdego z Was, abyśmy mieli
poczucie, że pracujemy na rzecz całej Grupy PKP CARGO, bo w niej tkwi nasza największa
wartość. Gdy pisałem do Was w liście na 100 dni mojego prezesowania, że poza dumą z bycia
kolejarzem w PKP CARGO ważna jest również satysfakcja materialna z pracy, nie były to z
mojej strony puste słowa, ale deklaracja, którą chciałem wcielić w życie. Dlatego z satysfakcją
mogę Wam powiedzieć, że podjęte zostały konkretne działania, których pozytywne skutki
odczują pracownicy w swoich portfelach.

 


Po pierwsze, od września ruszyła akcja awansowania pracowników w całej Grupie. Po drugie,
wprowadzamy system premiowy jako element motywacyjnego systemu wynagradzania
oparty na wypłacie wszystkim naszym pracownikom premii za 2018 rok w przypadku
osiągnięcia przez Grupę PKP CARGO wyniku EBITDA na poziomie 905 mln zł.
Chciałbym Was poinformować, że ten cel osiągniemy i w związku z tym każdy pracownik
Grupy PKP CARGO otrzyma premię w wysokości 45% miesięcznego wynagrodzenia brutto.
Przeciętnie ta kwota wyniesie nie mniej niż 1125 zł brutto. Pierwsza połowa premii zostanie
wypłacona jeszcze w grudniu br., a druga – w kwietniu 2019 roku.
W ten sposób Grupa podzieli się zyskiem ze swoimi pracownikami, gdyż chcę też, aby PKP
CARGO stało się synonimem rzetelnego i społecznie odpowiedzialnego pracodawcy, abyśmy
w ten sposób przyczyniali się także do odbudowy etosu polskiej kolei.
Ta premia to nagroda za Wasze zaangażowanie, wiem, że bez znakomitej pracy biur
handlowych, służb taborowych i logistycznych, służb remontowych i wielu innych naszych
komórek nie osiągnęlibyśmy jako Grupa tak dobrych wyników przewozowych i finansowych.
Wasza praca przyczynia się do tego, że PKP CARGO podnosi swoją konkurencyjność, pozycję
rynkową i staje się firmą coraz lepiej reagującą na potrzeby klientów.
Premia jest niezależna od nagród, jakie PKP CARGO wypłaci swoim pracownikom z okazji
Dnia Kolejarza – po 700 zł brutto na osobę. Tak więc łącznie, licząc premię i nagrodę, każda
osoba zatrudniona w naszej Grupie otrzyma przeciętnie nie mniej niż 1825 zł brutto.
Szczegółowe regulacje dotyczące zasad wypłaty nagród i premii przekażą kierownicy
jednostek organizacyjnych.
Zmieniamy się i rozwijamy, bo chcemy, aby żyło nam się lepiej, dlatego jesteśmy w
przededniu zakończenia aktualizacji strategii, która nada nowy impuls rozwojowy Spółce
oraz podniesie jej znaczenie w rynku krajowym i międzynarodowym. Bez Was tego nie
dokonamy, chciałbym, żeby każdy z Was miał poczucie, że jej wdrożenie zależy od niego, od
zaangażowania każdej osoby od najniższego do najwyższego szczebla. Strategia ta opiera się
na każdym pracowniku Grupy PKP CARGO, bo choć każdy z nas wykonuje inne zadania, to
one się wzajemnie uzupełniają. W tej różnorodności tkwi siła i wartość Grupy PKP CARGO, na
niej będziemy budować naszą przyszłość z korzyścią dla firmy i pracowników.
Proszę każdego z Was o włączenie się w budowę nowoczesnej, sprawnej i sprawiedliwej
firmy, bo PKP CARGO to nasze dobro wspólne.

Czesław Warsewicz,
Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.