Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Zasady rozdziału środków na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki z dniem 1 sierpnia 2019 r.

PKP CARGO Porozumienie z 30-10-2018 r.

  POROZUMIENIE pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna zawarte w dniu 30 października 2018 roku

W związku z postanowieniami ust. 7 Porozumienia pomiędzy Stronami Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna 
zawartego w dniu 15 czerwca 2018 roku, Strony ustalają, co następuje:

1. W PKP CARGO S.A. zostanie uruchomiony pilotażowy program kwartalnej premii 
  zadaniowej za IV kwartał 2018 r. na następujących zasadach:
  1) Kwartalną premią zadaniową zostaną objęci wszyscy pracownicy Spółki, 
    z zastrzeżeniem ppkt 5) - 8), o których mowa poniżej.
  2) Warunkiem przyznania pracownikom kwartalnej premii zadaniowej będzie realizacja 
    zadań ogólnofirmowych na poziomie minimum 95% oraz pojedynczego zadania biura 
    Centrali lub zakładu Spółki na poziomie minimum 90%.

 


  3) W przypadku pełnej realizacji zadań kwartalna premia zadaniowa dla pracowników:
     a) wynagradzanych zgodnie z postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego 
      Pracy wyniesie dla każdego pracownika 15% średniego kwartalnego 
      wynagrodzenia zasadniczego. Za podstawę do wyliczenia kwartalnej premii 
      zadaniowej przyjmuje się średnie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 
      2,500,00 zł/ brutto.
     b) wynagradzanych według wskaźnika wyniesie dla każdego pracownika 15% 
       kwartalnego wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z umowy o pracę
     c) zajmujących takie same stanowiska, które w Centrali objęte są zasadami 
       wynagradzania wnikającymi z Uchwały Zarządu, natomiaśt w Zakładach Spółki 
       wynikającymi z postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy przyjmuje 
       się wspólną podstawę do wyliczenia kwartalnej premii zadaniowej.
  4) Dla wszystkich pracowników Spółki premia zostanie wypłacona w 2 terminach:
    a) pierwsza część w wysokości 50% zostanie zaliczkowo wypłacona wraz 
     z wynagrodzeniem-za listopad 2018 r.,
    b) druga część premii, której wysokość będzie uzależniona od ostatecznej oceny stopnia  
     realizacji zadań, będzie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za marzec 2019 r., o ile 
     zostaną zrealizowane zadania, o których mowa w pkt 1 ppkt 2).
  5) Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy premia przysługuje 
    w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu.
  6) Prawa do premii nie zachowuje pracownik, który w IV kwartale 2018 r. nie będzie 
    wykonywał pracy łącznie przez okres powyżej 30 dni kalendarzowych. Do okresów 
    niewykonywania pracy zalicza się następujące nieobecności: choroba, nieobecność 
    nieusprawiedliwiona niepłatna, nieobecność usprawiedliwiona niepłatna, 
    nieświadczenie pracy, opieka nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, świadczenie 
    rehabilitacyjne, urlop bezpłatny, urlop macierzyński (w tym dodatkowy), urlop ojcowski, 
    urlop rodzicielski, urlop wychowawczy, odbywanie służby wojskowej, tymczasowe 
    aresztowanie.
  7) Premia nie przysługuje w przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn leżących 
    po stronie pracownika lub naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków 
    pracowniczych w IV kwartale 2018 r. skutkującego nałożeniem kary porządkowej na 
    pracownika.
  8) W razie rozwiązania umowy o pracę w trakcie IV kwartału 2018 r. z innych przyczyn niż  
    określone w ppkt 7) powyżej premia przysługuje pracownikowi w wymiarze 
    proporcjonalnym do zatrudnienia w tym okresie.
  9) Realizując ustalenia ust. 6 Porozumienia pomiędzy Stronami zawartego z dnia 15 
    czerwca 2018 roku strony ustaliły, że o ile potwierdzą się szacunkowe wyniki Grupy PKP CARGO po trzech kwartałach br., gratyfikacja z okazji Święta Kolejarza wyniesie 700,00 zł brutto dla każdego uprawnionego.

10)W zakresie ppkt 9 niniejszego Porozumienia Strony rekomendują przyjęcie podobnych ustaleń w Spółkach Grupy PKP CARGO, o ile będzie to uzasadnione sytuacją ekonomiczną.