Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą pandemii wirusa COVID -19 przewodniczący związku dostępny jest całodobowo pod numerem telefonu 663842390 , biuro związku z konieczności wyższej zamknięte jest do odwołania.

Pismo do PKP Cargo dotyczące podwyżek.

Pan Czesław Warsewicz Prezes Zarządu PKP CARGO S.A

Sekcja Zawodowa NSZZ „Solidarność” Grupy PKP CARGO, Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy i Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce, jako reprezentatywne Związki Zawodowe działające w Spółce PKP CARGO S.A. zgodnie z zapisami par.5 Paktu Gwarancji Pracowniczych wnoszą o wdrożenie z dniem 1 lipca 2019 r. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP CARGO S.A i Spółek Zależnych grupy w wysokości:

  • dla pracowników wynagradzanych zgodnie z zapisami ZUZP w kwocie 380 zł do uposażenia zasadniczego plus pochodne; przeciętnie na jednego zatrudnionego
  • dla pracowników wynagradzanych wg uchwały Zarządu PKP CARGO S.A nr 498/2012 (z poźn.zm.) poprzez ustalenie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2016 r. jako bazowego dla wyliczenia wysokości wynagrodzenia z zastosowaniem indywidualnego wskaźnika.
     

 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z przywołanym zapisem Paktu Gwarancji Pracowniczych, wzrost wynagrodzeń uzależniony jest od wyniku i sytuacji finansowej Spółki. Biorąc pod uwagę publikację wyników za 2018 rok potwierdza się, że sytuacja finansowa PKP CARGO S.A jest bardzo dobra i naszym zdaniem w pełni uzasadniony jest wzrost wynagrodzeń dla pracowników PKP CARGO S.A i w Spółkach zależnych.

Podwyżka, o którą postulujemy uzasadniona jest również wzrostem pracy przewozowej oraz poprawą wydajności pracy i obciążenia pracowników dodatkowymi czynnościami.

Należy również zauważyć stałą tendencję wzrostową uposażeń pracowników zatrudnionych w firmach prowadzących działalność transportową, ilość ofert pracy i proponowane stawki wynagradzania. Uważamy, że utrzymywanie obecnego poziomu płac będzie skutkowało trudnościami w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a nawet odpływem doświadczonych pracowników.