Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
400 złotych brutto - Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna zawarte w dniu 27 listopada 2019 r.

Pismo do PKP Cargo dotyczące podwyżek.

Pan Czesław Warsewicz Prezes Zarządu PKP CARGO S.A

Sekcja Zawodowa NSZZ „Solidarność” Grupy PKP CARGO, Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy i Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce, jako reprezentatywne Związki Zawodowe działające w Spółce PKP CARGO S.A. zgodnie z zapisami par.5 Paktu Gwarancji Pracowniczych wnoszą o wdrożenie z dniem 1 lipca 2019 r. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP CARGO S.A i Spółek Zależnych grupy w wysokości:

  • dla pracowników wynagradzanych zgodnie z zapisami ZUZP w kwocie 380 zł do uposażenia zasadniczego plus pochodne; przeciętnie na jednego zatrudnionego
  • dla pracowników wynagradzanych wg uchwały Zarządu PKP CARGO S.A nr 498/2012 (z poźn.zm.) poprzez ustalenie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2016 r. jako bazowego dla wyliczenia wysokości wynagrodzenia z zastosowaniem indywidualnego wskaźnika.
     

 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z przywołanym zapisem Paktu Gwarancji Pracowniczych, wzrost wynagrodzeń uzależniony jest od wyniku i sytuacji finansowej Spółki. Biorąc pod uwagę publikację wyników za 2018 rok potwierdza się, że sytuacja finansowa PKP CARGO S.A jest bardzo dobra i naszym zdaniem w pełni uzasadniony jest wzrost wynagrodzeń dla pracowników PKP CARGO S.A i w Spółkach zależnych.

Podwyżka, o którą postulujemy uzasadniona jest również wzrostem pracy przewozowej oraz poprawą wydajności pracy i obciążenia pracowników dodatkowymi czynnościami.

Należy również zauważyć stałą tendencję wzrostową uposażeń pracowników zatrudnionych w firmach prowadzących działalność transportową, ilość ofert pracy i proponowane stawki wynagradzania. Uważamy, że utrzymywanie obecnego poziomu płac będzie skutkowało trudnościami w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a nawet odpływem doświadczonych pracowników.