Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą pandemii wirusa COVID -19 przewodniczący związku dostępny jest całodobowo pod numerem telefonu 663842390 , biuro związku z konieczności wyższej zamknięte jest do odwołania.

Zasady rozdziału środków na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki z dniem 1 sierpnia 2019 r.

 1.     Podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dokonane będzie z uwzględnieniem przyznanych środków dla Zakładu w wysokości 220 zł brutto na jednego zatrudnionego.
 2.     Akcją podwyżki wynagrodzeń, o której mowa w ust. 1 może być objęty pracownik zatrudniony w dniu 1 sierpnia 2019 r. z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 3i4.
 3.     Podział środków w ramach podwyżki wynagrodzeń dla pracowników objętych ZUZP wynosi 220 zł z tym, że w odniesieniu do pracowników wymienionych poniżej w punktach 1) do 5) maksymalna kwota podwyżki wynosi 150 zł. Dotyczy pracowników, którzy:
 •     pozostają w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
 •     posiadają kary porządkowe, które nie uległy zatarciu,
 •     na skutek wniosku o rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron z pracodawcą, wiążąca strony umowa ulegnie rozwiązaniu do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 •     będąc w okresie przygotowania zawodowego uzupełniają wymagane kwalifikacje zawodowe lub są zatrudnieni na podstawie umowy na okres próbny,
 •     z uwagi na obowiązującą w dniu 01.08.2019r. tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego nie mogą otrzymać wyższej podwyżki.
   

       4.    Podwyżki wynagrodzeń nie otrzymuje pracownik wobec którego wdrożona jest procedura rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu Pracy.

       5 .   Minimalna kwota podwyżki wynosi 4 szczebla, a maksymalna kwota podwyżki wynagrodzenia zasadniczego wynosi 6 szczebli. Przyznanie maksymalnej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego może nastąpić jedynie za indywidualne

       osiągnięcia pracownika, jakość i efektywność pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Zakładu.

       6.    Wyróżnieni zostaną pracownicy wykonujący czynności łączone, dyspozycyjni i operatywni, których jakość i terminowość pracy oraz zaangażowanie wpływa na wymierne wyniki Zakładu i Spółki PKP CARGO S.A.

Zasady rozdziału środków na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki z dniem 1 sierpnia 2019 r., wynagradzanych na podstawie Uchwały nr 498/2012 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 20 listopada 2012r. z późn. zmianami

    Pracownicy zakładu zatrudnieni w dniu 1 sierpnia 2019 r. i wynagradzani na podstawie Uchwały Zarządu PKP CARGO SA. nr498/2012 z dn. 20 listopada 2012 r. (z późn. zm.) otrzymują podwyższone wynagrodzenie, w związku ze zmianą dotychczasowej podstawy obliczanej wg przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2013 r. na podstawę wynikającą z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2015 r.
    Podział środków na podwyższenie wynagrodzeń, po uwzględnieniu zmiany, o której mowa w ust. 1 dokonany będzie z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 314.
    Dla pracowników posiadających wskaźnik do 1,80 ustala się minimalny wzrost wskaźnika o 0,01 — wzrostem wskaźnika objęci są wyłącznie pracownicy posiadających w dniu 31.07.2019 r. wskaźnik w wysokości do 1,80.
    Podwyżki wynagrodzeń, o której mowa w ust. 3 nie otrzymują pracownicy, którzy:

 •     pozostają w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
 •     posiadają kary porządkowe, które nie uległy zatarciu,
 •     na skutek wniosku o rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron z pracodawcą, wiążąca strony umowa ulegnie rozwiązaniu do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 •     będąc w okresie przygotowania zawodowego uzupełniają wymagane kwalifikacje zawodowe lub są zatrudnieni na podstawie umowy na okres próbny, wobec którego wdrożona jest procedura rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu Pracy.


Środki pieniężne, o których mowa w sytuacjach określonych w ust. 3 części dotyczącej wynagradzanych według ZUZP i ust. 3 części dotyczącej wynagradzanych według Uchwały pozostają w dyspozycji Pracodawcy.


Ustala się, że środki przeznaczone dla pracowników wynagradzanych według ZUZP nie zostaną przemieszczone dla pracowników wynagradzanych według Uchwały i odwrotnie, ponadto nie będą przemieszczane środki pieniężne pomiędzy sekcjami, w tym środki przeznaczone pracownikom pomiędzy częścią przewozową a częścią trakcyjną Sekcji Przewozów i Eksploatacji. Wielkość środków przekazanych do komórek organizacyjnych stanowi iloczyn kwoty 220 zł pomnożonej przez ilość pracowników z zastrzeżeniem ust. 3 w/w zasad.

Celem zachowania dotychczas stosowanych zasad porządkujących postępowanie na poziomie sekcji i działu, ustala się, że:

 •     podziału podwyżki dokonuje Naczelnik Sekcji oraz odpowiednio Naczelnik Działu; propozycje rozdziału środków wobec podległych pracowników podlegają uzgodnieniu przez pionowych zwierzchników,
 •     podziału podwyżek na sekcjach dokonują Naczelnicy Sekcji przy udziale zastępców naczelnika sekcji w konsultacji z mistrzami,
 •     w Dziale Dyspozytury podziału środków dokonuje Naczelnik Działu przy udziale zastępców naczelnika działu,
 •     po zakończeniu rozdziału środków na podwyżkę wynagrodzeń Naczelnik Sekcji sporządza protokół, który podpisują uczestnicy biorący w nim udział oraz zatwierdzają zwierzchnicy pionowi.

W przypadku ewentualnych pytań pracowników o wielkość podwyżki informacji udziela bezpośrednio Naczelnik Sekcji ze stosownym uzasadnieniem.

Po zakończeniu podziału środków na podwyżki wynagrodzeń pracodawca przedstawi rozliczenie w/w środków według komórek organizacyjnych.