Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
List Członka Zarządu Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A. Pana Zenona Kozendry do pracowników Spółki PKP CargoS.A.

Zasady rozdziału środków na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki z dniem 1 sierpnia 2019 r.

 1.     Podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dokonane będzie z uwzględnieniem przyznanych środków dla Zakładu w wysokości 220 zł brutto na jednego zatrudnionego.
 2.     Akcją podwyżki wynagrodzeń, o której mowa w ust. 1 może być objęty pracownik zatrudniony w dniu 1 sierpnia 2019 r. z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 3i4.
 3.     Podział środków w ramach podwyżki wynagrodzeń dla pracowników objętych ZUZP wynosi 220 zł z tym, że w odniesieniu do pracowników wymienionych poniżej w punktach 1) do 5) maksymalna kwota podwyżki wynosi 150 zł. Dotyczy pracowników, którzy:
 •     pozostają w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
 •     posiadają kary porządkowe, które nie uległy zatarciu,
 •     na skutek wniosku o rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron z pracodawcą, wiążąca strony umowa ulegnie rozwiązaniu do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 •     będąc w okresie przygotowania zawodowego uzupełniają wymagane kwalifikacje zawodowe lub są zatrudnieni na podstawie umowy na okres próbny,
 •     z uwagi na obowiązującą w dniu 01.08.2019r. tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego nie mogą otrzymać wyższej podwyżki.
   

       4.    Podwyżki wynagrodzeń nie otrzymuje pracownik wobec którego wdrożona jest procedura rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu Pracy.

       5 .   Minimalna kwota podwyżki wynosi 4 szczebla, a maksymalna kwota podwyżki wynagrodzenia zasadniczego wynosi 6 szczebli. Przyznanie maksymalnej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego może nastąpić jedynie za indywidualne

       osiągnięcia pracownika, jakość i efektywność pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Zakładu.

       6.    Wyróżnieni zostaną pracownicy wykonujący czynności łączone, dyspozycyjni i operatywni, których jakość i terminowość pracy oraz zaangażowanie wpływa na wymierne wyniki Zakładu i Spółki PKP CARGO S.A.

Zasady rozdziału środków na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników PKP CARGO S.A. Śląskiego Zakładu Spółki z dniem 1 sierpnia 2019 r., wynagradzanych na podstawie Uchwały nr 498/2012 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 20 listopada 2012r. z późn. zmianami

    Pracownicy zakładu zatrudnieni w dniu 1 sierpnia 2019 r. i wynagradzani na podstawie Uchwały Zarządu PKP CARGO SA. nr498/2012 z dn. 20 listopada 2012 r. (z późn. zm.) otrzymują podwyższone wynagrodzenie, w związku ze zmianą dotychczasowej podstawy obliczanej wg przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2013 r. na podstawę wynikającą z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2015 r.
    Podział środków na podwyższenie wynagrodzeń, po uwzględnieniu zmiany, o której mowa w ust. 1 dokonany będzie z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 314.
    Dla pracowników posiadających wskaźnik do 1,80 ustala się minimalny wzrost wskaźnika o 0,01 — wzrostem wskaźnika objęci są wyłącznie pracownicy posiadających w dniu 31.07.2019 r. wskaźnik w wysokości do 1,80.
    Podwyżki wynagrodzeń, o której mowa w ust. 3 nie otrzymują pracownicy, którzy:

 •     pozostają w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
 •     posiadają kary porządkowe, które nie uległy zatarciu,
 •     na skutek wniosku o rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron z pracodawcą, wiążąca strony umowa ulegnie rozwiązaniu do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 •     będąc w okresie przygotowania zawodowego uzupełniają wymagane kwalifikacje zawodowe lub są zatrudnieni na podstawie umowy na okres próbny, wobec którego wdrożona jest procedura rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu Pracy.


Środki pieniężne, o których mowa w sytuacjach określonych w ust. 3 części dotyczącej wynagradzanych według ZUZP i ust. 3 części dotyczącej wynagradzanych według Uchwały pozostają w dyspozycji Pracodawcy.


Ustala się, że środki przeznaczone dla pracowników wynagradzanych według ZUZP nie zostaną przemieszczone dla pracowników wynagradzanych według Uchwały i odwrotnie, ponadto nie będą przemieszczane środki pieniężne pomiędzy sekcjami, w tym środki przeznaczone pracownikom pomiędzy częścią przewozową a częścią trakcyjną Sekcji Przewozów i Eksploatacji. Wielkość środków przekazanych do komórek organizacyjnych stanowi iloczyn kwoty 220 zł pomnożonej przez ilość pracowników z zastrzeżeniem ust. 3 w/w zasad.

Celem zachowania dotychczas stosowanych zasad porządkujących postępowanie na poziomie sekcji i działu, ustala się, że:

 •     podziału podwyżki dokonuje Naczelnik Sekcji oraz odpowiednio Naczelnik Działu; propozycje rozdziału środków wobec podległych pracowników podlegają uzgodnieniu przez pionowych zwierzchników,
 •     podziału podwyżek na sekcjach dokonują Naczelnicy Sekcji przy udziale zastępców naczelnika sekcji w konsultacji z mistrzami,
 •     w Dziale Dyspozytury podziału środków dokonuje Naczelnik Działu przy udziale zastępców naczelnika działu,
 •     po zakończeniu rozdziału środków na podwyżkę wynagrodzeń Naczelnik Sekcji sporządza protokół, który podpisują uczestnicy biorący w nim udział oraz zatwierdzają zwierzchnicy pionowi.

W przypadku ewentualnych pytań pracowników o wielkość podwyżki informacji udziela bezpośrednio Naczelnik Sekcji ze stosownym uzasadnieniem.

Po zakończeniu podziału środków na podwyżki wynagrodzeń pracodawca przedstawi rozliczenie w/w środków według komórek organizacyjnych.