Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
List Członka Zarządu Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A. Pana Zenona Kozendry do pracowników Spółki PKP CargoS.A.

Decyzja Nr.51 Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 7 października 2019 r. w sprawie: podwyższenia stawek dodatku kilometrowego przysługującego pracownikom zespołu drużyn trakcyjnych

Na podstawie § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 Regulaminu Zarządu PKP CARGO S.A. w związku z § 1 pkt 9 Uchwały Nr 328/2018 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 25 września 2018 r. (z późn. zm.) oraz ust. 6 Załącznika nr 12 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna ustalam, co następuje:
§1
Dodatek kilometrowy ustalany jest wg „Tabeli stawek kilometrowych dodatku kilometrowego dla pracowników drużyn trakcyjnych” oraz „Tabeli stawek godzinowych dodatku kilometrowego dla pracowników drużyn trakcyjnych”, zawartych w załączniku do niniejszej Decyzji.
§2
Nadzór nad realizacją niniejszej Decyzji sprawuje Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Centrali PKP CARGO S.A.
§3
1. Traci moc Decyzja Nr 68 Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie: „podwyższenia stawek dodatku kilometrowego przysługującego pracownikom zespołu drużyn trakcyjnych".
2. Decyzja obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2019 roku.
 

 

Tabela stawek kilometrowych dodatku kilometrowego dla pracowników drużyn trakcyjnych:

Grupa

pracy

trakcyjnej

Stanowisko

RODZAJ PRACY TRAKCYJNEJ

Parowa

Spalinowa

Elektryczna

Strefa sieci PKP i wysokość dodatków w groszach / za 1 km

A

B

A

B

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Pasażerska

maszynista

25,3

31,1

8,4

9,2

7,7

9,2

pomocnik

maszynisty

5,4

6,9

4,4

5,4

4,4

5,4

II

Towarowa

maszynista

28,8

 1. 58,1
 2. 41,9

9,2

 1. 19,6
 2. 14,7

8,4

 1. 16,8
 2. 12,3

pomocnik

maszynisty

7,8

 1. 19,9
 2. 15,6

5,4

 1. 12,8
 2. 9,2

5,4

 1. 10,1
 2. 7,7

III

Luz

maszynista

13,2

13,2

4,0

4,0

4,0

4,0

pomocnik

maszynisty

4,4

4,9

3,6

4,0

3,6

4,0

 

Tabela stawek godzinowych dodatku kilometrowego dla pracowników drużyn trakcyjnych:

Stanowisko

Rodzaj pracy 

1)

RODZAJ TRAKCJI

Parowa

Spalinowa

Elektryczna

Strefa sieci PKP i wysokość stawki w groszach / godz.

A ___

B

A

B

A

B

1

2

3

4

5

 

7

8

maszynista

a) manewry

422,0

506,5

126,6

153,9

123,5

147,7

b) pogotowie

108,6

132,5

39,2

39,2

33,1

39,2

pomocnik

a) manewry

96,5

117,4

84,2

90,9

75,4

90,9

b) pogotowie

36,2

41,9

26,7

33,1

26,7

33,1

 

1       -      a) manewry stacyjne i manewry pociągowe,

                 b) ogrzewanie, odkażanie, mycie wagonów, pozostałe prace pomocnicze, pogotowie pociągowe i pozapociągowe, przejście.