Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
List Członka Zarządu Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A. Pana Zenona Kozendry do pracowników Spółki PKP CargoS.A.

Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna zawarte w dniu 27 listopada 2019 r.

W związku z postanowieniami ust. 5 Porozumienia pomiędzy Stronami Zakładowego Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Centralę i Zakład PKP CARGO Układu CARGO Spółka gratyfikacji Akcyjna zawartego w dniu 19 czerwca 2019 roku oraz postulatem zwiększenia Swięta Kolejarza wysuniętym przez Centrale Związkowe w piśmie z dnia 16 pażd z okazji 2019 r., Strony w wyniku negocjacji ustalają, co następuje,

1. Z okazji Święta Kolejarza w 2019 r. pracownikom PKP CARGO S.A. zostanie wypłacona gratyfikacja pieniężna, o której mowa w § 67 ust. 5 i 6 ZUZP, w wysokości podwyższonej o 200,00 zł.

2. Uzgodniona kwota gratyfikacji zostanie wypłacona w terminie wypłaty wynagrodzenia za listopad 2019 r.

 

3. Realizacja ustaleń, o których mowa w ust. 1 i 2 będzie oznaczać wykonanie przez PKP CARGO S.A. ustaleń zawartych w ust. 5 Porozumienia z dnia 19 czerwca 2019 r. oraz postulatu z dnia 16 października 2019 r.

4. Strony rekomendują wypłacenie gratyfikacji w Spółkach Grupy PKP CARGO na zasadach analogicznych jak w niniejszym Porozumieniu, o ile będzie to uzasadnione ich sytuacją ekonomiczną. 5. Warunkiem wejścia w życie niniejszego porozumienia jest podjęcie przez Zarząd PKP CARGO S.A. uchwały wyrażającej zgodę na jego zawarcie.