Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Porozumienie w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy , oraz Przykładowe wyliczenie składników wynagrodzenia przed zmniejszeniem wymiaru etatu oraz po zmniejszeniu o 10% wymiaru etatu

RAMOWE POROZUMIENIE W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW 1 TRYBU WYKONYWANIA PRACY W OKRESIE OBNIŻONEGO WYMIARU CZASU PRACY

Zawarte w dniu 7 maja 2020 roku w Warszawie (zwane dalej: „Porozumieniem”), pomiędzy: PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027702, NIP: 9542381960, o kapitale zakładowym: 2.239.345.850,00 zł w pełni opłaconym (zwaną dalej „PKP CARGO S.A." lub „Spółką”), reprezentowaną przez: Czesława Warsewicza - Prezesa Zarządu, Zenona Kozendrę - Członka Zarządu - Przedstawiciela Pracowników a 1. Radą Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" PKP CARGO S.A., 2. Federacją Związków Zawodowych Kolejarzy, 3. Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych w Polsce, 4. Federacją Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych, 5. Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Rewidentów Taboru, 6. Związkiem Zawodowym Pracowników Warsztatowych, 7. Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym "Solidarność"- 80, 8. Związkiem Zawodowym Dyżurnych Ruchu Polskich Kolei Państwowych, 9. Związkiem Zawodowym Dyspozytorów Polskich Kolei Państwowych, 10. Związkiem Zawodowym Administracji PKP, 11. Związkiem Zawodowym Kolejarzy w Przemyślu, 12. Międzyzakładową Komisją Związkową Związku Zawodowego "KONTRA" zwanymi dalej „Organizacjami Związkowymi”, zwanymi dalej łącznie „Stronami” Zważywszy, że:

 

1. W PKP CARGO S.A., w następstwie zaistnienia Światowej pandemii COVID-19, wystąpił spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy o szczególnych rozwiązaniach zwłązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 f. (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) (zwaną dalej „Ustawą Antykryzysową”); 2. Mając na uwadze wspólną troskę o funkcjonowanie PKP CARGO S.A., ochronę miejsc pracy oraz szczegÓlną sytuację związaną z epidemią i jej wpływem na wyniki Spółki, Strony potwierdzają wolę wspólnych działań, których celem jest: 1) złagodzenie skutków sytuacji kryzysowej wywołanej trwaniem epidemii, 2) uniknięcie podczas obowiązywania Porozumienia stosowania postanowień ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, 3) sprawiedliwe i solidarne rozłożenie obciążeń na wszystkie zespoły pracownicze, grupy zawodowe i pracowników PKP CARGO S.A. 3. W skład struktury organizacyjnej PKP CARGO S.A. wchodzi osiem jednostek organizacyjnych, będących pracodawcami w rozumieniu przepisów prawa pracy i Regulaminu Organizacyjnego spółki, tj.: PKP CARGO S.A. - Centrala, PKP CARGO S.A. Centralny Zakład spółki, PKP CARGO S.A. Dolnośląski Zakład spółki, PKP CARGO S.A. Południowy Zakład spółki, PKP CARGO S.A. Północny Zakład spółki, PKP CARGO S.A. Wschodni Zakład spółki, PKP CARGO S.A. Zachodni Zakład spółki, PKP CARGO S.A. Sląski Zakład Spółki (zwanych dalej łącznie: „Pracodawcami"), w imieniu ktÓrych Spółka zamłerza wnioskować o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Swiadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID - 19. PKP CARGO S.A. oraz Organizacje Związkowe zdecydowały zgodnie o zawarciu niniejszego Porozumienia, które będzie stanowić podstawę do zawarcia odrębnych porozumień pomiędzy Pracodawcami i reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, uprawnionymi na podstawie art. 15g Ustawy Antykryzysowej, obowiązujących w okresie od dnia 1 czerwca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku, tj. przez 3 miesiące. S I Na podstawie art. 15g i art. 15zf Ustawy Antykryzysowej Strony Porozumienia przyjmują następujące warunki zatrudnienia i tryb wykonywania pracy u Pracodawców w okresie obniżonego wymłaru czasu pracy: 1. Obniżonym wymiarem czasu pracy objęci będą wszyscy pracownicy zatrudnieni w PKP CARGO S.A. (zwani dalej „Pracownikami” zgodnie art. 15g. ust 4 Ustawy Antykryzysowej ). 2. Pracownicy będą wykonywali pracę w wymiarze czasu pracy obniżonym 0 10%), nie więcej niż do 0,5 etatu. 3. Pracownikom objętym obniżonym wymiarem czasu pracy będzie przysługiwało wynagrodzenie obniżone proporcjonalnie do obniżonego wymiaru czasu pracy. 4. Wynagrodzenie obniżone na podstawie Porozumienia nie może być niższe niż młnimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 5. Dodatki liczone od wynagrodzenia zasadniczego będą naliczane od pomniejszonego zgodnie z Porozumieniem wynagrodzenia zasadniczego wg dotychczasowych zasad. Dodatki zależne od wykonywanej pracy będą naliczane na dotychczasowych zasadach, określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO spółka Akcyjna (zwanym dalej „ZUZP"). 6. Przysługujące nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz odprawy pośmiertne będą wypłacane w pełnej wysokości, bez uwzględnienia obniżenia wymiaru czasu pracy wynikającego z Porozumienia. 7. W okresie obowiązywania Porozumłenia do wszystkich Pracowników będzie miał zastosowanie trzymiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy, który rozpocznie się w dniu 1 czerwca 2020 roku, przy czym rozkłady czasu pracy Pracowników zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy, tak jak dotychczas, będą obejmowały okresy miesięczne. Strony przyjmują wspólną deklarację, że w czasie obowiązywania Porozumienia Organizacje Związkowe nie będą składać postulatów płacowych, a Pracodawcy nie będą wypowiadać Pracownikom umów o pracę z przyczyn niedotyczących Pracowników. 1. Strony potwierdzają, iż w okresie obowiązywania Porozumienia nie stosuje się z mocy prawa warunków zatrudnienia wynikających z ZUZP, Uchwały Nr 498/2012 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 20 listopada 2012 f. w sprawie: aktualizacji zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych PKP CARGO S.A. i ich zastępcÓw, kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępcÓw oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych w PKP CARGO S.A., a także tabeli wymagań kwalifikacyjnych dla niektórych stanowisk pracy w PKP CARGO S.A. z późn. zm., regulaminów pracy obowiązujących u Pracodawców oraz umów o pracę i innych aktÓw stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy w zakresie zmienionym nłnłejszym Porozumłeniem. 2. W przypadku terminu rozwiązania umowy o pracę na czas określony, przypadającego w okresie obowiązywania Porozumienia, decyzja o zawarciu nowej umowy będzie podejmowana dla Pracowników Zakładu przez Dyrektora Zakładu będącego Pracodawcą, a dla Pracowników Centrali przez Prezesa Zarządu w oparciu o ocenę jakości pracy pracownika, jak również jego przydatności dla realizacji zadań Pracodawcy. 3. Strony, działając w dobrej wierze i przy uwzględnieniu słusznych interesów Stron, zobowiązują się do podejmowania wspólnych działań mających na celu ochronę miejsc pracy, w tym w razie konieczności wprowadzenia zmian do niniejszego Porozumienia lub zawarcia kolejnego porozumłenła. 4. Pracodawcy zawrą porozumłenła z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi uprawnionymi na podstawie Ustawy Antykryzysowej, z uwzględnieniem zasad zawartych w niniejszym Porozumieniu, nie później niż do 15 maja 2020 roku. 5. Pracodawcy poinformują Pracowników o zawarciu porozumień z organizacjami związkowymi, o których mowa w ust. 4, a tym samym o obowiązujących ich warunkach pracy i płacy w okresie objętym tymi porozumieniamł, w sposób zwyczajowo u nich przyjęty. 6. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia uzgodnione przez Strony wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. 7. Porozumienie zostało sporządzone w 13 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla PKP CARGO S.A. oraz każdej Organizacji Związkowej. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku i obowiązuje przez okres 3 miesięcy, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Warunkiem wejścia w życie Porozumłenia jest podjęcie przez Zarząd PKP CARGO S.A. uchwały wyrażającej zgodę na jego zawarcie.