Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Dnia 24.09.2020 na posiedzeniu Komisji Socjalnej ustalone zostały kwoty świadczeń świątecznych jakie w tym roku otrzymają pracownicy Śląskiego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A.

POROZUMIENIE W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW 1 TRYBU WYKONYWANIA PRACY W OKRESIE OBNIŻONEGO WYMIARU CZASU PRACY

zawarte w dniu 12 maja 2020 r, w Tarnowskich Górach (zwane dalej „Porozumieniem") pomiędzy: PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładem Spółki z siedzibą w Tarnowskich Górach pod adresem: ul. Piłsudskiego 21, 42 - 600 Tarnowskie Góry, NIP: 645-247-48-57, będącym częŚcią PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027702, NIP: 9542381960, o kapitale zakładowym: 2.239.345.850,00 zł w pełni opłaconym (zwaną dalej „PKP CARGO S.A.” lub „Spółką”), zwanym dalej „Pracodawcą", reprezentowanym przez: Zenon Zemła — Dyrektor Zakładu, Michał Wątroba — Z-ca Dyrektora Zakładu ds. Handlowych, a 1. Zakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki Tarnowskie Góry, 2. Związkiem Zawodowym Kolejarzy Śląskich przy PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki w Tarnowskich Górach, 3. Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych w Polsce PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki Tamowskie Góry, 4. Związkiem Zawodowym Pracowników Kolejowych „PRO-TEST” w Opolu, zwanymi dalej „Organizacjami Związkowymi”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

 

Zważywszy, że:

1. W PKP CARGO S.A., w następstwie zaistnienia światowej pandemii COVID-19, wystąpił spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy o szczegÓlnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) (zwanej dalej „Ustawą Antykryzysową”);

2. Mając na uwadze wspólną troskę o funkcjonowanie Pracodawcy i PKP CARGO S.A., ochronę miejsc pracy oraz szczególną sytuację związaną z epidemią i jej wpływem na wyniki Spółki, Strony potwierdzają wolę wspólnych działań, których celem jest: 1) złagodzenie skutków sytuacji kryzysowej wywołanej trwaniem epidemii, 2) uniknięcie podczas obowiązywania Porozumienia stosowania postanowień ustawy z dnia 13 marca 2003 t. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, 3) sprawiedliwe i solidarne rozłożenie obciążeń na wszystkie zespoły pracownicze, grupy zawodowe i pracowników zatrudnionych przez Pracodawcę;

3. W skład struktury organizacyjnej PKP CARGO S.A. wchodzi osiem jednostek organizacyjnych, będących pracodawcami w rozumieniu przepisów prawa pracy i Regulaminu Organizacyjnego Spółki, w tym PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach, w imieniu których Spółka zamierza wnioskować o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID

Pracodawca oraz reprezentatywne Organizacje Związkowe uprawnione na podstawie Ustawy Antykryzysowej, zdecydowały zgodnie o zawarciu niniejszego Porozumienia, które będzie obowiązywać w okresie od dnia 1 czerwca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku, tj. przez 3 miesiące. 

Par.1

Na podstawie art. 15g i art. 15zf Ustawy Antykryzysowej Strony Porozumienia przyjmują następujące warunki zatmdnienia i Țb wykonywania pracy u Pracodawcy w okresie obniżonego wymłaru czasu pracy:

1. Obniżonym wymiarem czasu pracy objęci będą wszyscy pracownicy zatrudnieni u Pracodawcy (zwani dalej „Pracownikami” zgodnie art. 15g. ust 4 Ustawy Antykryzysowej).

2. Pracownicy będą wykonywali pracę w wymiarze czasu pracy obniżonym 0 100/0, nie więcej niż do 0,5 etatu.

3. Pracownikom objętym obniżonym wymiarem czasu pracy będzie przysługiwało wynagrodzenie obniżone proporcjonalnie do obniżonego wymłafu czasu pracy.

4. Wynagrodzenie obniżone na podstawie Porozumienia nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

5. Dodatki liczone od wynagrodzenia zasadniczego będą naliczane od pomniejszonego zgodnie z Porozumieniem wynagrodzenia zasadniczego wg dotychczasowych zasad. Dodatki zależne od wykonywanej pracy będą naliczane na dotychczasowych zasadach, określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna (zwanym dalej „ZUZP").

6. Przysługujące nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz odprawy pośmiertne będą wypłacane w pełnej wysokości, bez uwzględnienia obniżenia wymiaru czasu pracy wynikającego z Porozumienia.

7. W okresie obowiązywania Porozumienia do wszystkich Pracowników będzie miał zastosowanie trzymiesięczny okres rozliczeniowy czasu płacy, który rozpocznie się w dniu 1 czerwca 2020 roku, przy czym rozkłady czasu pracy Pracowników zatrudnionych w systemie fÓwnoważnego czasu pracy, tak jak dotychczas, będą obejmowały okresy miesięczne.

Par.2

Strony przyjmują wspólną deklarację, że w czasie obowiązywania Porozumienia Organizacje Związkowe nie będą składać postulatów płacowych, a Pracodawca nie będzie wypowiadać Pracownikom umów o pracę z przyczyn niedotyczących Pracowników.

1. Strony potwierdzają, iż w okresie obowiązywania Porozumienia nie stosuje się z mocy prawa warunków zatrudnienia wynikających z ZUZP, Uchwały Nr 498/2012 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie: aktualizacji zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych PKP CARGO S.A. i ich zastępców, kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępcÓw oraz pracowników zaffudnionych na stanowiskach samodzielnych w PKP CARGO S.A., a także tabeli wymagań kwalifikacyjnych dla niektórych stanowisk pracy w PKP CARGO S.A. z późn. zm., regulaminu pracy obowiązującego u Pracodawcy oraz umów o pracę i innych aktÓw stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy w zakresie zmienionym niniejszym Porozumieniem.

2. W przypadku terminu rozwiązania umowy o pracę na czas określony, przypadającego w okresie obowiązywania Porozumienia, decyzja o zawarciu nowej umowy będzie podejmowana przez Dyrektora Zakładu, w oparciu o ocenę jakości pracy pracownika, jak również jego przydatności dla realizacji zadań Pracodawcy.

3. Strony, działając w dobrej wierze i przy uwzględnieniu słusznych interesów Stron, zobowiązują się do podejmowania wspólnych działań mających na celu ochronę miejsc pracy, w tym w razie konieczności wprowadzenia zmian do niniejszego Porozumienia lub zawarcia kolejnego porozumienia.

4. Pracodawca poinformuje Pracowników o zawarciu Porozumienia, a tym samym o obowiązujących ich warunkach pracy i płacy w okresie objętym tym Porozumieniem, w sposób przyjęty u Pracodawcy.

5. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia uzgodnione przez Strony ymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

6. Porozumienie zostało sporządzone w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Pracodawcy oraz każdej Organizacji Związkowej. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku i obowiązuje przez okres 3 miesięcy, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku.