Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Dnia 24.09.2020 na posiedzeniu Komisji Socjalnej ustalone zostały kwoty świadczeń świątecznych jakie w tym roku otrzymają pracownicy Śląskiego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A.

List Członka Zarządu Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A. Pana Zenona Kozendry do pracowników Spółki PKP CargoS.A.

Szanowni Państwo, Partnerzy Społeczni PKP CARGO S.A., W nawiązaniu do licznych działań podejmowanych wspólnie z Państwem od marca 2020 roku, mających na celu minimalizowanie negatywnego wpływu światowej pandemii COVID-19 na sytuację ekonomiczną PKP CARGO S.A., chciałbym poinformować o otrzymaniu w dniu 26 czerwca 2020 r., z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pierwszej transzy dofinansowania do wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 34,14 mln zł. Środki przekazane PKP CARGO S.A. w ramach powyższej pomocy publicznej przypadają na pierwszy z trzech miesięcznych okresów wnioskowania i odpowiadają jednej trzeciej całej kwoty dofinansowania, o które wnioskowała Spółka (102,42 mln zł).

 

Otrzymanie pierwszej transzy dofinansowania z FGŚP to wynik pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego przez PKP CARGO S.A. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w dniu 8 czerwca 2020 roku, w celu skorzystania z instrumentów wsparcia przedsiębiorstw, przewidzianych przez Rząd RP w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). Podstawą wnioskowania było m.in. zawarcie pomiędzy Stronami ZUZP PKP CARGO S.A. w dniu 7 maja 2020 roku, Ramowego Porozumienia w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy w sytuacji wywołanej przez pandemię COVID-19. Ustalenia podjęte wspólnie z Państwem pozwoliły pozyskać fundusze, które pomogą zminimalizować skutki trudnej sytuacji makroekonomicznej, związanej z epidemią koronawirusa oraz z postępującym spadkiem ilości pracy przewozowej, jaki obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach w całym sektorze kolejowym. Porozumienie zawarte 7 maja 2020 to wyraz solidarnej postawy wszystkich Sygnatariuszy ZUZP PKP CARGO S.A., której efektem jest otrzymanie przez Spółkę pomocy publicznej, mającej na celu wsparcie ochrony zatrudnienia i zapewnienie ciągłości realizacji najważniejszych celów biznesowych Spółki. Dlatego chciałbym podziękować wszystkim Sygnatariuszom ZUZP za partnerski, aktywny udział w poszukiwaniu wszelkich możliwych rozwiązań, mających minimalizować negatywny wpływ sytuacji związanej z zagrożeniem epidemicznym. Przyznane dofinansowanie to w dużej mierze sukces efektywnego dialogu społecznego, prowadzonego przez nas wspólnie w PKP CARGO S.A. – dziękuję Państwu w imieniu swoim oraz całego Zarządu.