Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Podziękowanie od pracownika list otwarty.

Notatka ze spotkania kwartalnego pomiędzy Stronami ZUZP PKP CARGO S.A. w ramach dialogu społecznego Warszawa, 15 lipca 2020 r.

Uczestnicy spotkania: 

- Przedstawiciele Związków Zawodowych – Sygnatariuszy Zakładowego Układu Zbiorowego 

Pracy PKP CARGO S.A., - Członkowie Zarządu PKP CARGO S.A.: 

o Prezes Zarządu – Czesław Warsewicz, o Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników – Zenon Kozendra, o Członek Zarządu ds. Operacyjnych – Witold Bawor, o Członek Zarządu ds. Finansowych – Leszek Borowiec, - Przedstawiciele Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, - Wydział Komunikacji Społecznej. 

Przebieg spotkania: 

Spotkanie otworzył Zenon Kozendra, Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników, który powitał uczestników i poinformował, że ze względu na zaostrzone rygory sanitarne, w sytuacji zagrożenia epidemicznego należy zachować wszelkie konieczne zasady reżimu sanitarnego. Następnie przedstawiony został szczegółowy porządek spotkania: 

1. Aktualna sytuacja PKP CARGO S.A.; 2. Omówienie stanu realizacji Ramowego Porozumienia z 7 maja 2020 w sprawie określenia 

warunków i trybu wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy; 3. Omówienie statusu zatwierdzania ostatniego protokołu dodatkowego do ZUZP; 4. Bieżące sprawy Spółki. 

 

Ad.2. W związku z obowiązywaniem w PKP CARGO S.A. w okresie 1.06.2020 - 31.08.2020 obniżonego wymiaru czasu pracy, omówiono szczegółowo status realizacji Ramowego Porozumienia w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy z dnia 7 maja 2020. Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników, w imieniu całego Zarządu PKP CARGO S.A. podziękował organizacjom związkowym – Sygnatariuszom ZUZP za partnerską współpracę w trakcie realizacji procesu wnioskowania o wsparcie ze środków FGŚP. Podkreślił, że ubieganie się o pomoc publiczną z FGŚP nie byłoby możliwe bez efektywnego procesu uzgodnienia ww. Porozumienia. Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników poinformował także, że zapisana w Porozumieniu zasada obniżenia wynagrodzenia o 10 % dotyczy solidarnie wszystkich pracowników, bez względu na stanowisko i realizowane obowiązki. Podkreślił, że zasada ta odnosi się także do wszystkich Członków Zarządu PKP CARGO S.A. Na zadane pytanie dotyczące analogicznego, czasowego obniżenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników odpowiedział, że były podejmowane takie inicjatywy, jednak wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. nie jest w kompetencjach Zarządu PKP CARGO S.A., a w zakresie uprawnień Walnego Zgromadzenia.