Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Po posiedzeniu zarządu PKP Cargo w dniu 27.08.2021 uchwalono 500 zł premii wypłacone na dzień 10.10.2021 i zwiększenie do 1000 zł na Dzień Kolejarza. Podwyżek w roku 2021 nie będzie. Zarząd po tej decyzji powinien podać się do dymisji.

Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach - odpowiedź na pismo dotyczące niezgodności w związku z łamaniem prawa pracowników złożone z ramienia Związku Zawodowego Solidarność 80

W nawiązaniu do pisma z dnia 22.08.2020r. i odpowiadając na Pańskie wnioski o podjęcie czynności kontrolno-nadzorczych w PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie w Tarnowskich Górach infor muję, że wszelkie czynności z nimi związane zakończone zostały w dniu 17.09.2020r. Jak wskazano w poprzednim piśmie, w dniu 20.08.2020r. omówiono z pracodawcą dokonane w trak cie kontroli ustalenia doręczając protokół z kontroli. Pracodawca skorzystał z przysługującego mu prawa do wniesienia zastrzeżeń do treści dokumentu (art. 31 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy) – ustalono termin dla tych czynności do dnia 27.08.2020r. Z uwagi na ustawowy obowiązek, inspektor pracy przeprowadzający kontrolę zobowiązany był zba dać wniesione zastrzeżenia, a w przypadku stwierdzenia ich zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzu pełnić odpowiednią część protokołu (art. 31 ust. 6 ww. ustawy). W dniu 17.09.2020r. okazano praco dawcy pisemną odpowiedź na wniesione przez niego zastrzeżenia, które z uwagi na brak merytorycz nych przesłanek nie zostały uwzględnione, co oznaczało pozostawienie treści protokołu z kontroli z dnia 20.08.2020r. bez dokonywania w nim zmian. Rozpoczęte w ww. Zakładzie w dniu 30.07.2020r. czynności kontrolne zostały przedłużone z uwagi na konieczność rozszerzenia pierwotnie przyjętego ich zakresu. Pierwotny ich zakres oparty został o Pańskie dwa wnioski - z dnia 22.06.2020r. (wpłynął w dniu 03.07.2020r.) i z dnia 29.06.2020r. (wpłynął przekazany z Głównego Inspektoratu Pracy w dniu 08.07.2020r.), później jednak rozszerzony o przesyłane pocztą elektroniczną bezpośrednio do Okręgowego Inspektoratu Pracy (OIP) w Katowicach dodatkowego wnioski i dokumenty. Dokumenty te nazywane ,,uzupełnieniami" do Pańskiego wniosku z dnia 22.06.2020r. przesyłał NSZZ „Solidarność 80" w dniach 28 i 29.07.2020r. oraz 07.08.2020r. - podpisane były przez Bolesława Teodorowskiego i przesyłane w większości z tele fonu komórkowego.

 

Część kwestii zawartych w tych ,,uzupełnieniach" powtarzała zarzuty postawione w Pańskich wnioskach oraz dotyczyła imiennie wskazanych pracowników wobec, których Związek wskazał na łamanie praw pracowniczych. Pragnę nadmienić, iż odstąpiono od wnioskowanego przez Pana przesłuchania wskazanych czterech pracowników (wniosek z dnia 29.06.2020r. pkt IV) z powodu nadal obowiązującego na terenie kraju stanu epidemii i wprowadzonych oraz obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, w trosce o zdro wie własne i osób, z którymi kontrolujący ma styczność w związku z prowadzonymi czynnościami. Z tego samego powodu odstąpiono również od spotkania z przedstawicielami organizacji związko wych jako standardowej procedury stosowanej podczas każdej kontroli zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1251). Związki zawodowe poinformowane zostały przez pracodawcę o terminem rozpoczęcia kontroli, ze wskazaniem możliwo ści przesłania wniosków lub uwag drogą elektroniczną lub pisemnie w kopertach na adres sekretaria tu zakładu. Następnie w porozumieniu w kierownictwem OIP w Katowicach kontrolujący przekazał pracodawcy informację o możliwości przesyłania przez związki zawodowe uwag i wniosków w spra wie kontroli również bezpośrednio na adres kancelarii inspekcji pracy w Katowicach. Informacja zo stała przesłana organizacjom związkowym w dniu 03.08.2020r., co potwierdzono przesłanym organi zacjom związkowym mailem. Po dokonanej w trakcie kontroli analizie okazanych dokumentów w przedmiocie badanych spraw potwierdzono w części wskazane zarzuty - naruszenia przepisów przez pracodawcę. Część spraw z uwagi na ich wcześniejsze rozstrzygnięcie była już na czas trwania kontroli bezprzedmiotowa, a jedna prawdopodobnie w wyniku braku dogłębnej jej analizy, była już na czas kontroli przedawniona. 

Odpowiedź niniejsza zawierać będzie dokonane ustalenia we wszystkich zgłoszonych kwestiach gdyż jak już wspomniano na wstępie, dodatkowe dosyłane dokumenty nazwane były „uzupełnieniami do wniosku z dnia 22.06.2020r.", dlatego też nie zostanie wysłana odrębna odpowiedź do NSZZ „Soli darność 80”. Aby zapewnić odniesienie się do wszystkich zgłoszonych kwestii odpowiedź niniejsza będzie ujmowa ła je chronologicznie, zgodnie z wpływającymi wnioskami i dokumentami do OIP w Katowicach po czynając w pierwszej kolejności od wniosków skierowanych z Kancelarii. 
Zakres dotyczący wniosku z dnia 22.06.2020r. 
1. Stanisław Skępski - W maju był zatrudniony w godzinach nadliczbowych w dniach: 
01.05.2020r. (święto) w wymiarze 35 minut - łączny czas pracy 6°0-1835, 06/07.05.2020r. w wymiarze 30 minut - łączny czas pracy 1900-730 oraz 21/22.05.2020r. w wymiarze 1 godz. 25 min. - łączny czas pracy 18°-725. Łączna liczba godzin nadliczbowych pracy dla ww. wynio sła 2,5 godziny, w tym 35 minut w pracy święto. Zgodnie z okazaną ewidencją czasu pracy w dniu 28.05.2020r. pracodawca chciał udzielić pracownikowi, bez jego wniosku, czasu wol nego w wymiarze 1,5 godziny (w czasie 1150-1300) za pracę w godzinach nadliczbowych - nie określono przy tym, za które nadgodziny czas ten zostaje udzielony. Informację o tym przeka zano pracownikowi w trakcie jego pracy tego dnia. W związku z odmową pracownika uznania tego czasu jako wolny od pracy wszczęte zostało przeciwko niemu postępowanie wyjaśniają ce pod zarzutem nie wykonania „polecenia służbowego" - odbioru czasu wolnego w tym dniu, wskazując pod zarzutem przez niego przepisów i obowiązków. W wyniku tego postę powania pismem z dnia 16.06.2020r. (doręczonym pracownikowi w dniu 18.06.2020r.) udzie lono mu , pisemnego pouczenia z ostrzeżeniem" za nie wykonanie polecenia służbowego wy danego w dniu 28.05.2020r. przez dyspozytora trakcji dotyczącego udzielenia czasu wolnego za wypracowane godziny nadliczbowe w maju 2020 roku. W ewidencji czasu pracy za maj powyższy czas wolny 1,5 godziny uwzględniono jako wolny udzielony w zamian za nadgodzi ny. Łączny czas pracy pracownika w maju w związku z nie udzieleniem mu czasu wolnego za nad godziny - co potwierdził pracodawca wszczynając postepowanie wyjaśniające, z uwzględnie niem wypracowanych łącznie 2,5 godzin nadliczbowych wyniósł 162,5 godziny. W ewidencji wykazano jedynie 161 godzin uwzględniając udzielony czas wolny w dniu 28.05.2020r. w wymiarze 1,5 godziny, którego faktycznie nie udzielono. Za maj 2020 roku wypłacono wynagrodzenie za pracę obejmujące dodatkowe wynagrodzenie jedynie za 1,5 godziny nadliczbowej za dni robocze, tj. z dodatkiem 100% wynikającym Z ZUZP. Nie wypłacono wynagrodzenia z odpowiednim dodatkiem za pozostałą 1 godzinę 
nadliczbową obejmującą 35 minut pracy w święto w dniu 01.05.2020r. (dodatek 200% zgod nie z ZUZP). 
2. Krzysztof Pilarz - w maju był zatrudniony w godzinach nadliczbowych w dniach: 
16/17.05.2020r. w wymiarze 5minut (sobota/niedziela - łączny czas pracy 23° -11°)oraz 25.05.2020r. w wymiarze 1 godziny (łączny czas pracy 400-1700). Łączna liczba godzin nadlicz bowych wyniosła 1 godzina i 5 minut, w tym 5 minut w niedzielę. Zgodnie z ewidencją czasu pracy w dniu 30.05.2020r. próbowano udzielić pracownikowi, bez jego wniosku, czasu wol nego w wymiarze 1,5 godziny (1535-1705) za powyższe godziny nadliczbowe - nie określono przy tym, za które nadgodziny czas ten miał być udzielony. Informację o tym przekazano pra cownikowi w trakcie jego pracy tego dnia. Po odmowie przez pracownika „przyjęcia" tego czasu wolnego wszczęte zostało przeciwko niemu postępowanie wyjaśniające pod zarzutem nie wykonania „polecenia służbowego" - odbioru czasu wolnego w tym dniu, wskazując na naruszenie przez niego przepisów i obowiązków. W wyniku tego postępowania pismem z dnia 17.06.2020r. (doręczonym pracownikowi w dniu 23.06.2020r.) udzielono pracownikowi „pisemnego pouczenia z ostrzeżeniem" za nie wykonanie polecenia służbowego wydanego mu w dniu 30.05.2020r. przez dyspozytora trakcji dotyczącego udzielenia czasu wolnego za wypracowane godziny nadliczbowe w maju 2020 roku. W ewidencji czasu pracy za maj po wyższy czas wolny 1,5 godziny uwzględniono jako wolny udzielony w zamian za nadgodziny. Łączny czas pracy pracownika w maju (w związku z nie udzieleniem mu czasu wolnego za nadgodziny - co potwierdził pracodawca wszczynając postępowanie wyjaśniające), z uwzględnieniem wypracowanych łącznie 1 godziny i 5 minut nadliczbowych wyniósł 161 godzin i 5 minut. W ewidencji wykazano jedynie 160 godzin uwzględniając udzielony czas wolny w dniu 30.05.2020r. w wymiarze 1,5 godziny, którego faktycznie nie udzielono. Za maj 2020 roku wypłacono wynagrodzenie za pracę obejmujące jedynie dodatkowe wyna grodzenie za 5 minut (w ewidencji wskazano przelicznik dziesiętny godziny 0,08 ) godzin nad liczbowych w niedzielę 17.05.2020r. i to uwzględniając jedynie jego wysokość 100% zamiast 200% wynikający z przepisów ZUZP. Nie wypłacono więc wynagrodzenia z odpowiednim do datkiem za 1 godzinę nadliczbową wypracowaną w dniu 25.05.2020r. oraz pełnego, należne go dodatku za 0,08 godziny (5 minut) pracy nadliczbowej w niedzielę 17.05.2020r. zgodnie Z ZUZP (z dodatkiem 200%). 
3. Krystian Perka (wskazany w uzupełnieniu w dniu 28.07.2020r.): 
w czerwcu świadczył pracę w godzinach nadliczbowych w dniu 20/21.06.2020r. (so bota/niedziela) w wymiarze 1 godziny i 55 minut - łączy czas pracy 1050-045. Wskazany czas 45 minut (w godzinach 0°-045) przypadał już na pracę wykonaną w niedzielę, co oznacza prawo pracownika do innego dnia wolnego od pracy udzielonego w ciągu ty godnia poprzedzającego lub następującego bezpośrednio po tym dniu albo też naj później do końca okresu rozliczeniowego. W przypadku nie udzielenia innego dnia wolnego od pracy zachowywał prawo do wynagrodzenia za nadgodziny, za przepra cowany czas z odpowiednim dodatkiem (zgodnie z ZUZP - 200%). Z uwagi na fakt, że zgodnie z zawartym z organizacjami społecznymi porozumieniem wprowadzono trzymiesięczny okres rozliczeniowy w okresie od czerwca do sierpnia, dzień wolny od pracy winien zostać mu udzielony do dnia 31.08.2020r. Nominalny czas pracy w czerwcu, biorąc pod uwagę skrócenie go o 10% wynosił 151 godzin i 12 minut. 
Łączny czas pracy pracownika wyniósł 152 godziny i 7 minut, obejmującymi godziny nadliczbowe z dnia 20/21.06.2020r. Na podstawie okazanej listy płac za czerwiec br. ujawniono niewypłacenie pracowni kowi wynagrodzenia za powyższe godziny nadliczbowe (1 godzina i 55 minut, w tym za 45 minut za pracę w niedzielę z określonym w ZUZP dodatkiem). 
w lipcu świadczył pracę w godzinach nadliczbowych w dniach: 15.07.2020r. w wymia rze 1 godziny i 58 minut (łączny czas pracy 10-2048) oraz 31.07.2020r. w wymiarze 5 minut (czas pracy 1920-72). Łączna liczba godzin nadliczbowych wyniosła zatem 2 godziny i 3 minuty będąc uwzględnioną w ewidencji czasu pracy pracownika. W dniu 28.07.2020r. próbowano udzielić pracownikowi, bez jego wniosku, czasu wolnego w wymiarze 5 godzin i 49 minut (w godzinach 1301-1850) za powyższe godzi ny nadliczbowe - nie wskazano za które dni udzielony został ten czas wolny lecz określono jedynie za czerwiec i lipiec. Informację o tym przekazano pracownikowi w trakcie jego pracy tego dnia. W związku z odmową „przyjęcia" tego czasu wolnego od pracy wszczęte zostało przeciwko pracownikowi postępowanie wyjaśniające pod zarzutem nie wykonania , polecenia służbowego" odbioru czasu wolnego w tym dniu, wskazując na naruszenie przepisów i obowiązków przez niego. Postępowanie zakoń czono w dniu 12.08.2020r. wskazując na winę pracownika w zakresie zarzuconego mu naruszenia przepisów i porządku w zakładzie, proponując zastosowanie wobec niego obniżenia o 40% wysokości premii za miesiąc sierpień 2020 roku. Do dnia za kończenia kontroli - podpisania protokołu z kontroli w dniu 20.08.2020r.- nie zosta ła wydana jeszcze żadna decyzja pracodawcy w tej sprawie. Z uzyskanych od praco dawcy wyjaśnień w dniu 17.09.2020r. wynikało, że postępowanie wyjaśniające prze ciwko ww. zostało umorzone, stąd też wskazana powyżej propozycja obniżenia pre mii nie została zastosowana. Nominalny czas pracy w lipcu, biorąc pod uwagę skrócenie go o 10% wynosił 165 go dzin i 36 minut. Łączny czas pracy pracownika wyniósł 156 godzin i 3 minuty, z wli czonymi wypracowanymi godzinami nadliczbowymi w dniach 15 i 31.07.2020r. Na podstawie listy płac za lipiec br. ujawniono, że pracownikowi nie naliczono, stąd i nie wypłacono wynagrodzenia za godziny nadliczbowe (1 godzina i 58 minut). 
Ponieważ pod względem formalnym czynności kontrolne zakończone zostały w dniu 20.08.2020r. nie było możliwości sprawdzenia rozliczenia czasu pracy ww. pracownika z uwa gi na okres rozliczeniowy, który kończył się 31.08.2020r. W dniu 17.09.2020r. podczas oma wiania z pracodawcą (Dyrektorem Zakładu) wniesionych zastrzeżeń do protokołu z kontroli i stanowiska kontrolującego wobec nich, uzyskano deklarację o umorzeniu postępowania wy jaśniającego dotyczącego nie wykonania polecenia służbowego" odbioru nadgodzin i odstą pieniu od obniżenia premii. W takiej również formie pracodawca wyjaśnił, że do dnia 17.09.2020r. nie wypłacił wynagro dzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w dniach 20/21.06.2020r. oraz 15.07.2020r. Wy płacono jedynie odpowiednie wynagrodzenia za 5 minut czasu nadliczbowego za 31.07.2020r. Ponieważ przeciwko ww. pracownikowi prowadzone było postępowanie wyja śniające w sprawie odmowy przyjęcia" czasu wolnego od pracy w zamian za nadgodziny w powyższych dniach uznać należy, że czasu wolnego nie udzielono - pracodawca sam po twierdził ten fakt wszczynając postępowanie. Z uwagi na powyższe wydano pracodawcy 
środki prawne w zakresie niezwłocznej wypłaty przedmiotowego świadczenia pieniężnego za nadgodziny przepracowane w dniach 21/22/06/2020r. oraz 15.07.2020r. 
W przypadku Stanisława Skąpskiego i Krzysztofa Pilarza, z powodu nie udzielenia im czasu wolnego od pracy w zamian za przepracowane godziny nadliczbowe do dnia kontroli nie wypłacił im należnych wynagrodzeń za pracę za te godziny wypracowane w maju br. Fakt nie udzielenia czasu wolnego pra codawca „potwierdził" de facto wszczynając przeciwko nim postępowania wyjaśniające. Również w tym przypadku skierowano środki prawne dotyczące wypłaty należnych wynagrodzeń. 
Zasady dokonywania „rekompensat" (w formie czasu wolnego w zamian lub pieniężnej - wypłaty odpowiedniego wynagrodzenia) za pracę w godzinach nadliczbowych, niezależnie czy przypadających w normalne dni robocze czy też niedziele lub święta, zostały jednoznacznie uregulowane w przepi sach art. 1512 i art. 152 kodeksu pracy. Ustawodawca umożliwił pracodawcy, w przypadku braku uzgodnienia terminu udzielenia czasu wolnego z pracownikiem, udzielenie mu go w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych bez wniosku, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowe go, w wymiarze o połowę wyższym (1:1,5) niż liczba godzin nadliczbowych. Nie jest wymagana w takich przypadkach forma pisemna, chyba że w przepisach wewnętrznych zostanie taka określona, stąd też wystarczy przekazanie tej informacji w formie ustnej. Co do zasady więc w takich przypad kach to pracodawca decyduje kiedy udzielić pracownikowi czasu wolnego w takim trybie nie będąc związanym uzyskaniem jego zgody. Należy jednak pamiętać o obowiązującej zasadzie nie przenoszenia na pracownika negatywnych skutków wynikających ze stosunku pracy związanych z działalnością pracodawcy. Dotyczy to m.in. prawa do zachowania przez pracownika wynagrodzenia w przypadku przestoju lub braku zapewnie nia pracy z winy pracodawcy. Oznacza ona, że pracownik stawiając się do pracy w wyznaczonym jego rozkładem czasu pracy terminie zgłasza gotowość podjęcia w tym czasie pracy oddając się tym sa mym do dyspozycji pracodawcy. W takim przypadku pracodawca nie może swobodnie skracać czasu pracy pracownika z powodów leżących po jego stronie, gdy np. nie będzie w stanie zapewnić pracy, bez porozumienia i wyrażenia na to zgody przez pracownika. W przeciwnym przypadku stanowić to będzie naruszenie jednej z podstawowych zasad prawa pracy, tj. art. 8 kp określanej ,, nadużyciem prawa podmiotowego" oraz przepisów art. 80 i 81 kp gwarantujących zachowanie prawa pracownika do wynagrodzenia w trakcie niezawinionego przez niego przestoju w pracy, co w powyższych przy padkach będzie miało miejsce. Zasady dokonywania zmian w rozkładach czasu pracy (harmonogramach) pracowników określone zostały w przepisach § 17 ust. 4 ZUZP oraz § 18 ust. 9 regulaminu pracy Zakładu Śląskiego Spółki o jednolitej treści: ,,Indywidualny rozkład czasu pracy pracownika może ulec zmianie w ciągu okresu rozliczeniowego na jego wniosek lub za jego zgodą wyrażoną na piśmie". Do rejestracji zgody w powyższym zakresie dedykowana jest pieczątka nanoszona w działce „F” karty pracy Mt-514a. W 2019 roku pracodawca ustalił ze stroną Związków Zawodowych (Pismo CTPLF.150.12.2019), że zgoda pracownika w zakresie zmian rozkładów czasu pracy przewidziana jest przy dokonywaniu na stępujących rodzajów zmian: 1. „zmianę godzin rozpoczynania i kończenia pracy w danej zmianie roboczej”, 2. „zmianę liczby godzin pracy w zmianie roboczej w stosunku do planowej" 3. ,,zmiany dni pracy i dni wolnych od pracy" 4. ,,zamiany dni pracy z dniami wolnymi od pracy" 
DU 
5. „zapoznanie z nowym indywidualnym rozkładem czasu pracy pracownika oraz przekazanie pra cownikowi w formie papierowej najpóźniej przed rozpoczęciem kolejnej zmiany roboczej po tej której dotyczy zgoda, nowego indywidualnego rozkładu czasu pracy na pozostałą część okresu rozliczenio wego". Do powyższych zasad wprowadzono wzór druku zmian stanowiący jego załącznik, w którym pracow nik wyraża zgodę na zmiany rozkładu poprzez uzupełnienie odpowiedniej pozycji (rodzaju zmiany) oraz podpisanie, w części ,,Podpis (zgoda pracownika)". Zmiana ta może nastąpić zarówno z inicjaty wy pracownika, jak i pracodawcy. Istnieje więc u pracodawcy wdrożona procedura umożliwiająca udzielanie czasu wolnego pracowni kom w zamian za wypracowane godziny nadliczbowe, z której w opisanych przypadkach pracodawca w omawianych sytuacjach nie skorzystat, a próbując udzielić czasu wolnego pracownikom bez ich zgody naruszył ją. 
Ujawnione powyżej przypadki wszczynania przez pracodawcę wobec pracowników postępowań wy jaśniających w związku z naruszeniem przez nich przepisów, w przypadkach gdy odmówili, przyjęcia" udzielenia im czasu wolnego za godziny nadliczbowe i traktowania tego jako nie wykonanie polece nia służbowego" nie znajdują swojego odzwierciedlenia w przepisach. Przepisy jednoznacznie formu łują zasady „rekompensaty" za przepracowane godziny nadliczbowe traktując w sposób jednoznaczny je jako prawo pracownika do nich a nie jako jego obowiązek. Jednoznacznie w przepisach określono, że pracodawca udziela czasu wolnego w zamian za przepracowane godziny nadliczbowe a nie wydaje „polecenie służbowego" w tym zakresie, którego formuła jak wykazano w powyższych przypadkach przepisy naruszała. Przyjęta przez pracodawcę taka interpretacja przepisów w przedmiotowym za kresie jest więc sprzeczna z ich znaczeniem, co ma przesłanki do uznania jej za prawnie niedopusz czalną. Nie jest dopuszczalnym aby pracownikowi stawiającemu się do pracy - zgłaszającemu gotowość do jej podjęcia - na czas określony w danym dniu w rozkładzie czasu pracy pracodawca skracał go wsku tek braku zapewnienia pracy i udzielał dowolnie czasu wolnego w zamian za godziny nadliczbowe jeśli pracownik nie został o tym wcześniej poinformowany. Zmiany takie należy traktować w sposób toż samy jak określone w przepisach zmiany w rozkładach czasu pracy, gdyż skrócenie czasu pracy celem udzielenia czasu wolnego taką zmianą właśnie jest - następuje przerwanie podporządkowania praco dawcy i pozostawania w jego dyspozycji. Dalej idąc wskazać należy, że zmiany w rozkładach dobo wych powinny być dokonywane za uprzedzeniem pracownika, w sposób określony w wymienionych wyżej przepisach, co w przedmiotowym przypadku sprowadza się do poinformowania go o skróceniu efektywnego czasu pracy by w zamian udzielić czasu wolnego za godziny nadliczbowe. Wskazane powyżej przypadki nie wyrażenia zgody przez pracowników na udzielenie im czasu wolnego za godzi ny nadliczbowe w takim trybie nie naruszało przepisów. Sytuacje powyższe miały przesłanki do uzna nia ich jako przymuszanie pracowników do podjęcia działań polegających na wykonaniu „polecenia służbowego" wydanego w sposób naruszający przepisy, stąd też naruszeń przepisów należałoby szu kać w tych przypadkach u osoby, która jest odpowiedzialna za wprowadzenia takich zasad w Zakła dzie. Wskazywane w „Wezwaniach do złożenia wyjaśnień..." przepisy, które rzekomo naruszyli pracownicy w powyższych przypadkach wskazują na dokonanie przez pracodawcę nadużyć w tym zakresie, gdyż w trakcie kontroli po analizie okazanej dokumentacji nie potwierdzono ich naruszenia przez pracow ników. Na takiej ,,bazie" ujawnionych nieprawidłowości postępowania nie powinny być w ogóle wszczynane. Wydane w ich następstwie ,,pisma dyscyplinujące" (Stanisław Skępski i Krzysztof Pilarz) 
powinny zostać niezwłocznie anulowane z powodu braku podstaw prawnych do ich zastosowania w tych konkretnych sytuacjach oraz jako wydane z naruszeniem prawa. Postępowania wyjaśniające w przedmiotowych sprawach prowadzone były w oparciu o zasady za warte w treści Decyzji Nr 3 Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 08.01.2016r. „Zasady postępowań wyjaśniających w PKP CARGO S.A.". W treści § 2 wskazano, że prowadzone one mają być w celu usta lenia okoliczności naruszenia przez pracowników przepisów wskazanych w § 1, który wymienia prze pisy, w kolejności: kodeks pracy, ZUZP, regulamin pracy Centrali PKP CARGO S.A., regulamin pracy Zakładu oraz inne wewnętrznie obowiązujące przepisy i instrukcje. Jako podstawy wszczęcia badanych postępowań wskazano powyższe przepisy z tym, że przypisano je jako ich naruszenie przez pracownika czego w trakcie kontroli nie udało się potwierdzić. Wręcz prze ciwnie, stwierdzono że pracownicy wyżej wymienieni nie naruszyli przepisów we wskazanych zakre sach a pomimo tego prowadzące je osoby wskazały zupełnie na coś przeciwnego, nie uzasadniając tego w sposób odpowiedni w sprawozdaniach. Wskazywano, że naruszono przepisy dokładnie takie jakie określono przy procedurze wszczynania postępowań, które następnie bez wymaganej weryfika cji przenoszono" do pism dyscyplinujących, a więc cytując je, to przepisy m.in.: 

Regulamin pracy: ✓ $ 8 ust. 1 , Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrze 
gać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, je żeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umowy o pracę", $ 8 ust. 2 ,,Podstawowym obowiązkiem pracownika jest w szczególności:" - pkt 5 ,,prze strzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku" i pkt 7 dbanie o dobro zakładu pracy i chronienie jego mienia oraz mienia powierzonego do przewozu 
i mienia powierzonego pracownikowi w rozumieniu art. 124 Kodeksu pracy" ✓ § 8 ust. 3 pkt 4 „Za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych uważa się: 
...spowodowanie zagrożenia mienia pracodawcy lub mienia powierzonego do przewozu", § 3 ust. 3 Instrukcji maszynisty pojazdu trakcyjnego Ct-1 -, Maszynista powinien znać i sto sować się do wszelkich przepisów, związanych z jego pracą, przekazanych w sposób ustalony w zakładzie" 

Pracowników obwiniono o nie wykonanie polecenia służbowego” wydanego z naruszeniem przepi sów, przy czym kodeks pracy jednoznacznie reguluje tę kwestię co prowadzący postępowania bez wiednie albo też świadomie pomijali w sprawozdaniach. Obwiniono pracowników o narażenia mienia pracodawcy i dobra zakładu - podczas gdy zakres postępowania był zupełnie inny. Obwiniono pra cowników o brak znajomości przepisów (instrukcja Ct-1) podczas gdy to właśnie ich reakcja na wyda ne z naruszeniem przepisów polecenie służbowe" była zgodna z nimi. Pracowników obwiniono ponadto, czytając sprawozdania w oparciu, o które proponowane były kary lub inne działania dyscyplinujące, o rzeczy których postępowania te zupełnie nie dotyczyły. Wskazano częściowo nieprawidłowe przepisy prawne uprawniające do ich wszczęcia, ale przede wszystkim wszczynano je o podejrzenia naruszenia przepisów, których pracownicy nie naruszyli, gdyż odmawia jąc wykonania wydanego w takiej formie niezgodnego z przepisami ,polecenia służbowego". 
Biorąc powyższe pod uwagę wymienione postępowania nie powinny być w ogóle wszczynane na podstawie wskazanych przepisów, których naruszenie przypisano pracownikom, a wszczęte powinny zostać umorzone jako bezprzedmiotowe. 
JU 
Stosowanie w ich następstwie wobec pracowników pisemnych ,pouczeń z ostrzeżeniem", nakłada nych decyzją pracodawcy, albo wyciągania konsekwencji finansowych przy bezprzedmiotowości po stępowań stawia wyciągnięte na ich podstawie konsekwencje i działania dyscyplinujące również jako bezprzedmiotowe i wydane z naruszeniem przepisów. Podsumowując, ujawniono działanie pracodawcy z naruszeniem przepisów w zakresie wszczynania postępowań wyjaśniających oraz nie wypłacenia należnych pracownikom wynagrodzeń z tytułu wy pracowania godzin nadliczbowych, pomimo nie udzielenia czasu wolnego w zamian. 
W wyniku dokonanych ustaleń w powyższym zakresie wydane zostały pracodawcy środki prawne wypłacenia wymienionym pracownikom należnych im wynagrodzeń za prace w godzinach nadliczbo wych. 
Odnośnie zasad sumowania wypracowanego czasu w godzinach nadliczbowych wskazać należy, że określone one zostały w przytoczonym już wcześniej art. 1512 kp. Przepis ten nie rozróżnia godzin nadliczbowych przepracowanych w dni robocze, niedziele lub święta, określając jednolity dla nich sposób ich rozliczania w formie udzielania czasu wolnego. Nie ma więc przeszkód prawnych aby su mować godziny nadliczbowe wypracowane w te dni razem celem udzielenia łącznie czasu wolnego od pracy w zamian. Wyjątkiem od powyższej zasady jest m.in. przypadek Krystiana Perki, który cały wymiar czasu nadliczbowego (45 minut) został wypracowany już w niedzielę, gdyż zgodnie z przepi sami regulaminu pracy czas pracy w niedziele i święta obejmuje przedział godzin od 0° do 24o. W jego przypadku praca w niedzielę w dniu 21.06.2020r. wystąpiła jedynie w godzinach nadliczbo wych, co oznacza w takim przypadku jego prawo do innego dnia wolnego od pracy w następnym tygodniu lub do końca okresu rozliczeniowego. W przypadku nie udzielenia takiego dnia wolnego pracownikowi należne jest wynagrodzenie za prace w nadgodzinach za 45 minut z odpowiednim do datkiem. 
Zakres dotyczący wniosku z dnia 29.06.2020r. 
Sprawy czterech wskazanych we wniosku pracowników: 
1. Bolesław Teodorowski: został ukarany w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśnia 
jącego karą porządkową upomnienia w dniu 21.01.2020r. za kontynuowanie pracy ponad wymiar określony w jego rozkładzie czasu pracy w dniu 13.12.2019r. co doprowadziło do nie uzasadnionego wypłacenia wynagrodzenia za 2 godziny nadliczbowe. Postępowanie wyjaśniające sprawę wszczęto dopiero w dniu 23.12.2019r. W dniu 02.01.2020r. wezwano pracownika do złożenia wyjaśnień, co uczynił w formie pisemnej tego samego dnia. Zakończono je sprawozdaniem w dniu 10.01.2020r. uznaniem winy pracownika za naruszenia dyscypliny pracy oraz propozycją wymierzenia kary porządkowej upomnienia i pozbawienia 99% premii za jeden miesiąc (bez wskazania za który). Decyzją z dnia 22.01.2020r. pracodawca obniżył premię ww. za miesiąc styczeń 2020 roku o 99% - decyzję doręczono pracownikowi w dniu 28.01.2020r. Po wniesionych sprzeciwach od nałożenia kary i obniżenia premii pracodawca anulował jedynie karę porządkową stojąc w błędnym mnie maniu uchybienia terminu na wniesienie sprzeciwu przez pracownika od obniżenia premii, co skutkowało pozostawieniem go bez rozpatrzenia. Analiza dokumentów wykazała, że termin na wniesienie sprzeciwu został przez pracownika dochowany, zgodnie z zasadami określony mi w art. 115 kodeksu cywilnego. Błąd ów, leżący po stronie pracodawcy, skutkował pod 
względem formalno-prawnym jednak brakiem odniesienia się do wniesionego sprzeciwu, a więc uznaniem go, co powinno skutkować odstąpieniem od obniżenia premii, czego jednak pracodawca nie uwzględnił. Analiza dokumentów ujawniła ponadto, że sama kara porządkowa została nałożona z naru szeniem dwutygodniowego terminu określonego w art. 109 § 1 kp stąd też tryb ten został na ruszony przez pracodawcę. Obniżenia premii dokonano za miesiąc styczeń 2020 roku co potwierdzono na liście płac w kwocie 320,76 złotych brutto, naruszając przy tym przepisy regulaminu premiowania. 
2. Stanisław Konarski: ukarany w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego karą 
porządkową upomnienia w dniu 17.12.2019r. za dokonanie nieprawidłowej oceny działania sprawności hamulca ostatniego wagonu w składzie w dniu 29.10.2019r., tj. w ocenie praco dawcy nieprawidłowo przeprowadzonej próby uproszczonej hamulca zespolonego pociągu w tym dniu, co skutkowało nieuzasadnionym postojem pociągu w stacji Kochanowice. Postę powanie wyjaśniające sprawę wszczęto dopiero w dniu 05.11.2019r. pomimo wyjaśnienia sprawy już w dniu 30.10.2019r. po oględzinach składu pociągu dokonanych przez uprawnio nego pracownika (rewidenta taboru) i stwierdzeniu nieprawidłowego wykonania próby ha mulca przez obwinionego, przy braku zgłaszanej przez niego usterki układu hamulcowego ostatniego wagonu (hamulec działał poprawnie). Pracodawca nałożył na pracownika karę po rządkową upomnienia dopiero w dniu 17.12.2019r. tj. po upływie dwutygodniowego okresu od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego, za który należało uznać najdalej dzień wszczęcia postępowania wyjaśniającego tj. 05.11.2019r - pracownikowi doręczono informację o karze w dniu 23.12.2019r. W wyniku sprzeciwu pracownika od po wyższej kary porządkowej pracodawca dokonał jej anulowaniu lecz „w to miejsce" zdecydo wał w dniu 30.01.2020r. o obniżeniu premii za 1 miesiąc o 60% - bez wskazania za który mie siąc. W wyniku odrzucenia sprzeciwu pracownika i związku zawodowego pracodawca wydał decyzję o obniżeniu o 60% premii za miesiąc Styczeń 2020r. w kwocie 218,40 złotych brutto. Czynnością tą pracodawca naruszył w sposób oczywisty § 10 ust. 5 regulaminu premiowania określający jednoznacznie, że pozbawienie lub obniżenie premii mogło nastąpić najpóźniej za miesiąc grudzień 2019 roku, tj. wskazany miesiąc zakończenia postępowania wyjaśniającego. 
W obu wymienionych przypadkach doszło poza oczywistym naruszeniem przepisów o terminach nakładania kar porządkowych, również do naruszenia przez pracodawcę przepisów regulaminu premiowania obowiązującego w Zakładzie. Dokonując obniżenia premii pracownikom naruszono § 10 ust. 2, 3 i 5 regulaminu premiowania precyzujący dopuszczalne terminy na dokonanie tych czynności. Ponieważ premia ta nie ma charakteru typowo uznaniowego zależnego od sytuacji ekonomicznej pracodawcy, lecz stały ustalony w procentowej wartości w stosunku do wynagro dzenia zasadniczego, a szczegółowe zasady jej przydzielania, obniżania lub pozbawiania zostały precyzyjnie określone również w zakresie znaczących terminów, brak było możliwości swobodne go jej traktowania gdyż świadczenie to ma charakter roszczeniowy. 
W związku z naruszeniem wskazanych przepisów regulaminu premiowania w przypadku Bolesła wa Teodorowskiego i Stanisława Konarskiego polegających na obniżeniu im premii we wskaza nych wymiarach wydane zostały pracodawcy środki prawne mające na celu dokonanie nie zwłocznych wypłat obu ww. zaniżonych wbrew przepisom kwot premii. 
3. Na podstawie okazanych dokumentów ustalono, że decyzje obniżenia premii wskazanym we 
wniosku pracownikom, Wojciechowi Witosowi i Krzysztofowi Pilarzowi zostały po wniesio nych sprzeciwach zakończone już w kwietniu 2019 roku odstąpieniem pracodawcy od decyzji. Stosowne informacje zostały przesłane do Pana jako pełnomocnika obu ww. pracowników. Biorąc powyższe pod uwagę sprawy te na czas kontroli były już bezprzedmiotowe. 
4. Zgodnie z pkt 11.2 wniosku dokonano analizy okazanej dokumentacji związanej ze sprawami 
pracowników wobec, których stosowano kary porządkowe, stwierdzając w części przypad ków podobne do powyższych nieprawidłowości. We wniosku nie wskazano takich pracowni ków poza wymienionymi w pkt 1 i 2. 
Na bazie powyższego należy wskazać, iż czynności organów inspekcji pracy w kwestii analizy przestrzegania przepisów w zakresie nakładania kar porządkowych możliwe są jedynie, w ramach obowiązujących przepisów, do potwierdzenia dochowania przez pracodawcę terminów i trybu tych czynności określonych w art. 109 i 110 kp. Jeśli nawet ujawnione zostaną, jak w trakcie kontroli, przy padki nakładania kar z naruszeniem tych przepisów, organy inspekcji pracy nie posiadają umocowa nia prawnego aby nakazać ich anulowanie. Tryb odwoławczy określony został jednoznacznie w art.112 kp ze wskazaniem jego kolejności, tj. sprzeciw pracownika, a w przypadku jego odrzucenia pozew pracownika do właściwego sądu pracy jako organu rozstrzygającego w tych sprawach. Organy PIP mogą jedynie skierować do pracodawcy wniosek w wystąpieniu o przestrzeganie terminów okre ślonych w przepisach w zakresie powyższych czynności. Właściwym wydaje się więc aby pracownicy nie zgadzający się z trybem lub słusznością nałożonych kar porządkowych występowali do sądów pracy o ich uchylenie. 
Zakres dotyczący uzupełnienia z dnia 28.07.2020r. przesłanego przez NSZZ „Solidarność 80" 
Pkt 1. Kwestia powtórnie wskazana, została opisana powyżej. 
Pkt 2 i 3. Podobnie jak w zakresie regulacji dotyczących udzielania czasu wolnego za godziny nadlicz bowe (art. 1512 kp) bez wniosku pracownika, wskazane zastrzeżenie dotyczące kolejności rozliczania najpierw godzin niedzielno-świątecznych a dopiero później innych nie znalazło swojego doprecyzo wania. Być może w odczuciu pracowników będzie to dla nich system niesprawiedliwy gdyż dodatki za godziny nadliczbowe wypracowane w niedziele i święta są wyższe niż za normalne dni pracy lecz w tym zakresie pozostawiono pewną swobodę pracodawcy w zakresie kolejności udzielania czasu wolnego - warunkiem w tym zakresie jest wskazanie przez pracodawcę, za które nadgodziny udziela ny jest mu czas wolny. W powyższym zakresie wprowadzone zostały jedynie odmienne zasady udzie lania czasu wolnego za nadgodziny, w formie całego dnia wolnego od pracy, wypracowane w niedzie le i święta (art. 151" kp), które pracodawca ma obowiązek udzielić we wskazanych terminach nie będąc związanym uzyskania wniosku pracownika. Podobnie rzecz się ma w przypadku godzin nadlicz bowych wypracowanych w porze nocnej, chociaż w przypadku PKP CARGO S.A. zgodnie z Załączni kiem Nr 6 do ZUZP za nadgodziny wypracowane w normalne dni, w tym również i w nocy, przysługuje ten sam dodatek 100%. Jeśli chodzi o dodatek nocny to przysługuje on niezależnie czy pracownikowi udzielono czasu wolnego za takie godziny w nocy czy też nie i wynosi 25% stawki godzinowej najniż szego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy. Jest on uzależniony tylko i wyłącznie od spełnienia wa runków wykonywania pracy w porze nocnej niezależnie czy w czasie nominalnym czy ponadnorma tywnym. 
Pkt 4 i 5. Kwestia została już wyjaśniona w tym piśmie powyżej. Udzielanie czasu wolnego za godziny nadliczbowe w trybie bez wniosku pracownika, przez pracodawcę nie wymaga zgody pracownika. Pracodawca musi jedynie zachować obowiązujące przepisy i powiadomić pracownika o tej decyzji w taki sposób aby wiadomość ta dotarła do niego przed rozpoczęciem pracy danego dnia. W takich przypadkach należy stosować, jako tożsame, zasady jak dla dokonywania zmian w rozkladach czasu pracy, które określone zostały w przepisach wewnętrznych pracodawcy. 
Pkt 6. Zawarta kwestia dotyczy harmonogramów na wrzesień 2020 roku (pismo Związku wpłynęło pod koniec lipca br.), stąd też biorąc pod uwagę termin kontroli harmonogramy na ten miesiąc nie były utworzone. Jeśli chodzi o wskazany symbol „BGB", to jest on wprowadzony i używany przez sys tem czasu pracy SAP HR dla odróżnienia czasu pracy udzielonego jako wolnego w zamian za godziny nadliczbowe bez wniosku pracownika - w wymiarze o połowę wyższym (chodzi o poprawność przeli czania wymiaru czasu pracy przez system). Jest on wpisywany w ewidencje gdy czas taki udzielony został. Nie za bardzo można zrozumieć sens pytania stąd trudno jest się odnieść do niego meryto rycznie. Można tutaj jedynie wskazać, domyślając się intencji piszącego, że pod tym symbolem kryje się zaplanowany dla pracownika czas, który będzie udzielony bez jego wniosku w wymiarze o połowę wyższym w zamian za wypracowane wcześniej godziny nadliczbowe. Należałoby, jak się wydaje, trak tować takie rozwiązanie jako poprawne, w takich przypadkach, a przyjęte rozwiązanie zapewne wy nika z zastrzeżeń związków zawodowych (m.in. zgłoszonych do PIP) niewłaściwego sposobu udziela nia czasu wolnego w zamian za nadgodziny. Jak już wskazano w niniejszym piśmie, przypadku udzie lania czasu wolnego w zamian za nadgodziny bez wniosku pracownika termin i wymiar czasu wskazu je pracodawca nie będąc związanym zgodą pracownika mając jedynie obowiązek poinformowania go o tym wcześniej, przed rozpoczęciem pracy, w sposób określony jak dla zmian rozkładów czasu pracy. 
Pkt 7. Sprawa Krzysztofa Perki została już opisana powyżej. 
Pkt 8. Sprawa S. Skąpskiego i K. Pilarza została już opisana powyżej. 
Zakres dotyczący uzupełnienia z dnia 29.07.2020r. przesłanego przez NSZZ „Solidarność 80" 
Wskazana sprawa Krystiana Perki została opisana powyżej. Jeśli chodzi o wskazany zarzut fał szerstwa. Kart nr 698 i 698A wystawionych na ww. to piszący nie wskazał na czym ów czyn miałby polegać. Kontrola wykazała nie podpisanie przez pracownika tych Kart, które otrzymał po zgłoszeniu się do pracy w dniu 28.07.2020r. z uwagi na próbę niezgodnego z przepisami sposobu udzielenia cza su wolnego za godziny nadliczbowe. Na kartach tych widnieje jedynie podpis dyspozytora i odprawia cza pociągów co do których autentyczności nie wnoszono zastrzeżeń. Sam fa pracownikowi, z których treścią się nie zgadzał i nie przyjął jej nie stanowi w ocenie kontrolującego przesłanek do uznania tego faktu za ,,fałszerstwo". Jeśli Związek uważa, że dokonano fałszerstwa, a więc czynu mającego przesłanki do uznania go za przestępstwo przeciwko wskazanej z imienia i nazwiska osobie ściganego (art. 270 kk) ze zgłoszenia, to ma on obowiązek prawny zgło sić ten fakt właściwym organom ścigania. 
Przesłano również fotografię decyzji nakładającej karę porządkową upomnienia na pracownika Karol Kopciuch z dnia 13.06.2016r. Biorąc w tym przypadku jednak datę datę na decyzji uznano tę sprawę za już przedawnioną i nie analizowano jej. 

Zakres dotyczący uzupełnienia z dnia 07.08.2020r. przesłanego przez NSZZ „Solidarność 80" 

Sprawa dotyczyła Krystiana Perki - przesłano powtórnie dokumenty które zostały już ujaw nione w trakcie kontroli - godzin nadliczbowych w czerwcu i lipcu br.- opisana już powyżej. Przesłano również dokumenty z innej nie zakończonego do chwili obecnej postępowania wyjaśniają cego wobec ww. pracownika wszczętego w dniu 05.08.2020r. dotyczącego niewłaściwego, zdaniem pracodawcy, niezgodnego z przepisami wypełnienia karty pracy Mt-514a nr 787/A/07 w sposób nie zasadny wydłużający czas pracy ponad zaplanowany o 5 minut w dniu 01.08.2020r. Pracownika we zwano do złożenia wyjaśnień jako osobę wobec, której wszczęto postępowanie wyjaśniające. Złożył je w dniu 06.08.2020r. nie uznając zarzutów, jak wynika z jego wyjaśnień uważając, że czas jako „pa sażer po pracy" rozpisał zgodnie z przepisami. Nie powoływał się jednak na żadne przepisy w tym zakresie, a jedynie na zasłyszane informacje jakoby w innych sekcjach maszyniści rozpisywali czas na zdanie lokomotyw w wymiarze 15 minut i dodatkowo mieli do dyspozycji jeszcze 10 minut ,czasu administracyjnego" - łącznie 25 minut, z czego on skorzystał wpisując taki czas w kartę pracy w dniu 01.08.2020r. Analizują treść „Instrukcji o sposobie wypełniania i rybie postępowania z kartą pracy drużyny trakcyj nej i pojazdów Ct-12 nie znaleziono potwierdzenia powyższego założenia przedstawionego przez pracownika, trudno więc było odnieść co do przesłanek jakimi się kierował. Sprawa do dnia zakończenia niniejszej kontroli (do dnia 20.08.2020r.) nie została zakończona z uwagi na urlop pracownika. 
W dniu 18.08.2020r. wpłynęło do OIP w Katowicach kolejne uzupełnienie do Pańskiego wniosku z dnia 22.06.2020r. dotyczące prowadzonego postepowania przeciwko pracownikowi Kamil Kusiak, w związku z nie wykonanie „polecenia służbowego" odbioru czasu wolnego za nadgodziny. Sam tryb i podstawy prawne jego wszczęcia były identyczne jak w przypadku trzech pracowników wymienio nych w niniejszym piśmie. Ponieważ po obowiązującej procedurze dekretacji powyższego pisma kon trolujący otrzymał je po 20.08.2020r., a więc już po okazaniu pracodawcy protokołu z kontroli, tj. de facto już po zakończeniu kontroli, sprawy tej nie włączono w jej zakres. Pracodawca okazał dokumen tację związaną ze sprawą zgodnie, z którą - wg stanu na dzień 17.09.2020r. - postępowanie zakończono z propozycją obniżenia pracownikowi o 40% premii za bieżący miesiąc. Również i w tej sprawie, podobnie jak w przypadku Krystiana Perki, pracodawca w dniu 17.09.2020r. zadeklarował umorzenie postępowania i odstąpienie od obniżenia premii. 
Kontynuując ponadto wyjaśnianie spraw Krystiana Perki i Kamila Kusiaka, na wniosek kontrolującego, pracodawca okazał w dniu 21.09.2020r. potwierdzające umorzenie wszczętych postępowań przeciw ko ww. 
Przeprowadzona kontrola ujawniła naruszenia przez pracodawcę przepisów o czasie pracy, wy nagrodzeniach, trybie nakładania kar porządkowych na pracowników oraz stosowania postępowań wyjaśniających wobec naruszających przepisy zasad udzielania czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych. W związku z powyższym wydane zostały pracodawcy odpowiednie, dostępne orga nom inspekcji pracy, środki prawne. W związku z ujawnieniem rażących naruszeń przepisów w zakre sie czasu pracy i wynagrodzeń wszczęte zostało również postępowanie wykroczeniowe. 
Powyższe kwestie, w szczególności te przy analizowaniu których ujawniono nieprawidłowości zostaną ujęte w zakres przedmiotowy następnych czynności kontrolnych w Śląskim Zakładzie Spółki. 
Pragnę ponadto nadmienić, iż w przypadku wystąpienia roszczeń wynikających ze stosunku pracy nie zaspokojonych przez pracodawcę, pracownicy pokrzywdzeni mają możliwość - niezależnie od podję. tych przez organy inspekcji pracy działań - dochodzić ich w postępowaniu przed właściwym organem sądu powszechnego - tj. w tym przypadku przed Sądem Rejonowym IV Wydziałem Pracy w Tarnow skich Górach. 

STARSZY INSPERTOR PRACY GŁÓWNY SPECJALISTA