Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Po posiedzeniu zarządu PKP Cargo w dniu 27.08.2021 uchwalono 500 zł premii wypłacone na dzień 10.10.2021 i zwiększenie do 1000 zł na Dzień Kolejarza. Podwyżek w roku 2021 nie będzie. Zarząd po tej decyzji powinien podać się do dymisji.

List otrzymany w ramach podziękowań.

List otrzymany od naszego kolegi i członka związku w ramach podziękowania za pomoc w walce o prawdę, obrazujący trud i wytrwałość ze strony samego pracownika, przewodniczącego związków Solidarność 80 oraz mecenasa związków zawodowych Solidarność  80 w walce o uczciwość. Analizując treść pisma jak i historię sprawy pada natomiast pytanie dlaczego zastępca Naczelnika Sekcji w Gliwicach zajmujący się sprawami eksploatacji przyjął bierną postawę w sprawie pozostawiając pracownika samego sobie i w najłatwiejszy dla siebie sposób zawieszając go w czynnościach oraz przysądzając mu bezpodstawnie winny nie wkładając wysiłku w ratowanie maszynisty, co miało negatywny wpływ na dalszy rozwój jego kariery zawodowej jak i stabilność sytuacji rodzinnej.

 

" W dniu 15 stycznia 2018 roku zostałem oskarżony i wrobiony przez pracowników PKP Cargo
Service i PKP Cargo w wykolejenie maszyny SM31 na kopalni Bielszowice .Świadkowie wydarzenia
uzgodnili między sobą, że nie było zezwolenia na jazdę manewrową a ja jako maszynista sam
rozpocząłem jazdę i po przejechaniu ok. 160 m wykoleiłem maszynę.
Po wykolejeniu rozpoczęła się procedura wyjaśniająca całe wydarzenie a ja z automatu zostałem
pozbawiony prawa do wykonywaniu zawodu maszynisty .
W pozwie wniesionym przeciwko mojej osobie powód domagał się zasądzenia ode mnie kwoty …zł
tytułem zapłaty za wyrządzoną szkodę w imieniu spółki. Koszt naprawy wyniósł …i obciążono mnie
kwotą stanowiącą trzykrotność wynagrodzenia. W odpowiedzi na pozew wniosłem o oddalenie
powództwa uzasadniając swoje stanowisko tym ,że nie ponoszę odpowiedzialności za zdarzenie
ponieważ do wykolejenia lokomotywy nie doszło z mojej winy.
Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach dnia 14 czerwca 2019 roku zasądził ode mnie połowę
dochodzonej kwoty .W ocenie Sądu oprócz mnie jako pozwanego także brak oświetlenia przyczynił
się do zdarzenia jak i brak reakcji ustawiacza czuwającego nad całym procesem .
Nie zgodziłem się z tym wyrokiem i poprzez pełnomocnika wniosłem apelacje od wyroku do Sądu
Okręgowego w Gliwicach .W apelacji zarzuciłem liczne naruszenia przepisów wyrażające się min:
Błędnym przyjęciem ,że ponoszę winę za szkodę wyrządzona w mieniu pracodawcy bowiem ruszyłem
lokomotywą bez zezwolenia ustawiacza w sytuacji gdy zebrane dowody tj. zeznania świadków a także
bezsporne fakty (uzależnienie maszynisty od widoczności tego co widzi ustawiacz ,brak reakcji
ustawiacza i manewrowego na ruch lokomotywy ,brak widoczności wykolejnicy z racji braku
oświetlenia )nakazywały przyjąć ,że nie ponoszę żadnej winy za zdarzenie .Zarzuciłem również że
powód nie udowodnił wysokości poniesionej szkody a oparł się w tym zakresie jedynie na
wygenerowanych przez siebie dokumentach .
Sąd Okręgowy w Gliwicach całkowicie zgodził się z moimi argumentami
Wyrokiem dnia 20 października 2020 zmienił zaskarżony przeze mnie wyrok i powództwo w całości
oddalił .
Z dniem 15 stycznia stałem się winny wykolejenia lokomotywy w oczach pracodawcy i wszystkich
jemu podwładnych .
Instruktorzy na szkoleniach uczyli na moim przykładzie jak nie należy prowadzić manewrów
częściowo wiedząc jaka jest prawda bez późniejszych konsekwencji.
Uważam ,ze było to działanie celowe dla dobra Zakładu
Dzięki skutecznej pomocy Związków Zawodowych NSZZ Solidarność 80 i współpracującego
Prawnika ze związkami udało mi się kontynuować pracę na stanowisku dyspozytora a później
udowodnić swoją niewinność za co serdecznie dziękuję."

Tomasz Hajduk

  List.pdf