Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Po posiedzeniu zarządu PKP Cargo w dniu 27.08.2021 uchwalono 500 zł premii wypłacone na dzień 10.10.2021 i zwiększenie do 1000 zł na Dzień Kolejarza. Podwyżek w roku 2021 nie będzie. Zarząd po tej decyzji powinien podać się do dymisji.

Stop manipulacji

Zarząd PKP CARGO S.A. w dniu 19 stycznia 2021 r. podjął uchwałę w której informuje pracowników którzy skorzystają z przysługujących im uprawnień emerytalnych i podpiszą z pracodawcami stosowne porozumienia w okresie od 1 stycznia do 28 lutego, że zachowają prawo do odprawy emerytalnej i rentowej, a także nagrody jubileuszowej w pełnej wysokości zgodnie z przepisami wewnątrzzakładowymi. Sama uchwała jak i głoszone przez pion pracowniczy informacje, o preferencyjnych warunkach odbieramy jako należące do gatunku tzw. radosnej twórczości Zarządu.

 

I można by się z tego śmiać gdyby nie fakt, że dotykają one wprost pracowników i to w sposób uwłaczający ich godności. Sugerowanie pracownikom, że po 28 lutego skończą się wymyślone przez kogoś "warunki preferencyjne?" i że odprawy tylko do tego dnia będą w pełnej wysokości budzą oburzenie pracowników. Obłuda Zarządu, który z jednej strony w listach do pracowników pisze, że to Oni właśnie są największym dobrem Spółki, a z drugiej stosuje niegodne metody, dopuszczając się manipulacji w celu pozbycia się pracowników przekroczyła akceptowalne granice.

Nie możemy godzić się na manipulację sugerującą, że postanowienia ZUZP przestaną obowiązywać po 28 lutego 2021r. Układ Zbiorowy Pracy w PKP CARGO S.A. obowiązuje i żadna uchwała zarządu nie może zmienić jego postanowień. Zarząd PKP CARGO S.A. może Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy wypowiedzieć, ale nawet wtedy będzie on obowiązywał jeszcze przez wiele lat. Zmienić postanowienia układu mogą jedynie jego strony. Podjęta uchwała nie znajduje także oparcia w tzw. przepisach covidowych. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  jasno stwierdziło, że w art. 15 gd ustawy o COVID 19 jest zwrot „jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczeń”. Przepisy zawarte są w ustawach jako aktach powszechnie obowiązujących, natomiast ZUZP zawiera postanowienia. Gdyby regulacja zawarta w art. 15 gd miała dotyczyć aktów wewnątrzzakładowych, musiała by się odnosić do obowiązku wypłaty świadczeń wynikających z prawa pracy, a tak nie jest.