Tel. 0 32 714 21 87  |   email:s80cargorybnik@gmail.com

Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 80
PKP Cargo Śląski Zakład Spółki

44-200 Rybnik
ul. Kolejowa 9
  WAŻNE:
Po posiedzeniu zarządu PKP Cargo w dniu 27.08.2021 uchwalono 500 zł premii wypłacone na dzień 10.10.2021 i zwiększenie do 1000 zł na Dzień Kolejarza. Podwyżek w roku 2021 nie będzie. Zarząd po tej decyzji powinien podać się do dymisji.

WNIOSEK O WSZCZĘCIE I PRZEPROWADZENIE KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY DOTYCZĄCYCH WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych w związku z wejściem w życie z dniem 01 sierpnia 2021 r. Protokołu dodatkowego nr 12, zawartego dnia 16 czerwca 2021 r., do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy  dla  Pracowników  Zatrudnionych  przez  Zakłady  PKP  CARGO  Spółka Akcyjna  zawartego  w  dniu  29  października  2004  r.  w  Warszawie, zarejestrowanego w dniu 20 grudnia 2004 r. pod nr U-MLXIII (dalej "Układ"), wobec powzięcia wiedzy o braku realizacji przez Pracodawców -Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna postanowień objętych wyżej powołanym Protokołem dodatkowym,  zwraca  się  o wszczęcie  i  przeprowadzenie  kontroli  w przedmiocie wdrożenia i przestrzegania Protokołu dodatkowego nr 12 do  Układu,  zawartego  w  dniu  16  czerwca  2021  r.,  w  szczególności  w zakresie  zmienionej  "Tabeli  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia zasadniczego",  stanowiącej  załącznik  nr  2  do  Układu,  we  wszystkich Zakładach  Spółki  PKPCARGO  S.A.,  których  lista  znajduje  się  w załączniku do niniejszego pisma.Zgodnie z § 28 ust. 1 Układu, "Pracownikowi przysługuje za wykonaną pracę  miesięczne  wynagrodzenie  zasadnicze,  wynikające  z  jego  kategorii zaszeregowania  i  stawki  miesięcznego  wynagrodzenia    zasadniczego, 
Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17 (pokój 501, 502), tel. 22 4742771, 32722 3575tel. mobile:+48505369284, e-mail: poczta@federacja.infoRegon: 931124603; NIP: 899-21-24-406; KRS: 0000177291 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna,Sąd Gospodarczy VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowegowww.federacja.infoodpowiadającej tej kategorii oraz inne składniki wynagrodzenia określone w Układzie". Natomiast ust. 3 § 28 Układu stanowi, że "Stawki miesięcznego wynagrodzenia    zasadniczego,    odpowiednie    do    grupy    wynagrodzenia zasadniczego,   określaTabela   miesięcznych   stawek   wynagrodzenia zasadniczego, stanowiąca załącznik nr 2 do Układu". Dnia 16 czerwca 2021 r. strony Układu zawarły  Protokół dodatkowy nr 12, który został wpisany do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy w dniu 15 lipca 2021 r. pod nr MLXIII/27. Niniejszym Protokołem dodatkowym zmieniona została między innymi wprowadzona Protokołem dodatkowym nr 11 do Układu, zawartym dnia  20  lipca  2017  r.,  wpisanym  do  rejestru  zakładowych  układów zbiorowych  pracy  w  dniu  17  sierpnia  2017  r. pod  nr  U-MLXIII/24  i dotychczas  obowiązująca  "Tabela  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia zasadniczego".  Jak  wynika  z  analizy  prawnoporównawczej  nowej  "Tabeli miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego"  (dalej  "Tabela"), wprowadzonej  Protokołem  dodatkowymnr  12  do  Układu  z  dotychczas obowiązującą na podstawie Protokołu dodatkowego nr 11 do Układu, Tabelą, miesięczne  stawki  wynagrodzenia  zasadniczego  określone  w  Tabeli wprowadzonej  Protokołem  dodatkowym  nr  12  do  Układu  są  wyższe  niż dotychczasowe,  a  zatem  korzystniejsze  dla  pracowników.  Sąd  Najwyższy stwierdził w uchwale z dnia 15 września 2004 r., sygn. akt III PZP 3/04, że wejście w życie mniej korzystnych dla pracowników postanowień układu (co może wynikać z upoważnień ustawowych, zastąpienia przez nowy układ lub zmiany  dotychczasowego  układu  w  drodze  protokołu  dodatkowego -przy czym nowe postanowienia nie mogą być mniej korzystne od ustawowych i wykonawczych przepisów prawa pracy, albo z wcześniej zawartej umowy o pracę, której warunki są bardziej korzystne niż wynikające z nowego układu) nie  powoduje  automatycznego  przekształcenia  treści  istniejących  już stosunków pracy. Postanowienia nowego układu stosuje się wprost do nowo nawiązanych  stosunków  pracy,  zaś  wprowadzenie  do  treści  istniejących stosunków  pracy  mniej  korzystnych  dla  pracowników  postanowień  tego 
Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17 (pokój 501, 502), tel. 22 4742771, 32722 3575tel. mobile:+48505369284, e-mail: poczta@federacja.infoRegon: 931124603; NIP: 899-21-24-406; KRS: 0000177291 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna,Sąd Gospodarczy VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowegowww.federacja.infoukładu,  wymaga  wypowiedzenia  im  dotychczasowych  warunków  umów  o pracę.  A  zatem  zmiana  dotychczasowego  Układu  w  drodze  protokołu dodatkowego,   polegająca   na   wprowadzeniu   korzystniejszych   dla pracownikówpostanowień Układu powoduje zmianę stosunków pracy i nie wymaga wypowiadania dotychczasowych warunków umów o pracę. Powyższe stanowisko wynika z art. 18 § 1 i 2 k.p. w zw. z art. 9 § 1 k.p. Po myśli powołanych wyżej przepisów Kodeksu pracy, postanowienia umów o pracę, mniej  korzystne  dla  pracownika  niż  postanowienia  układów  zbiorowych pracy  są  nieważne.  Zamiast  nich  stosuje  się  odpowiednie  postanowienia układów  zbiorowych  pracy.  Mając  na  względzie  powyższe  wszyscy Pracodawcy objęci Układem powinni wdrożyć z  dniem  01  sierpnia  2021  r.  i stosować  bezpośrednio  do  istniejących  stosunków  pracy  korzystniejsze aniżeli postanowienia umów o pracę, postanowienia Protokołu dodatkowego nr 12 do Układu, wpisanego do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy  w  dniu  15lipca 2021 r. pod numerem MLXIII/27, w tym zmienioną "Tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego".  Federacja  Związków  Zawodowych  Maszynistów  Kolejowychwnosi,  w razie  stwierdzenia  naruszenia  przepisów  prawa  pracy,  o  nakazanie Pracodawcom  wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, wynikającego ze zmienionej "Tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego"oraz na podstawie  art.  29  ust.  2  pkt  3)  w  zw.  z  art.  29  ust.  1  ustawy  z  dnia  13 kwietnia  2007  r.  o  Państwowej  Inspekcji  Pracy,  o  udzielenie  informacji  o wynikach kontroli w poszczególnych Zakładach Spółki PKP CARGO S.A. i podjętych decyzjach.